Ontwikkeling windpark Ze-Bra grens Reimerswaal en Woensdrecht

Op de grens van Zeeland en Brabant staan 19 windmolens van Zeeuwind, Lindewind en Eneco. Ze staan op drie verschillende plekken; windpark Anna-Mariapolder (16 turbines), twee windmolens bij het plaatsje Bath en een windmolen aan de Grindweg (Woensdrecht). Deze molens zijn aan vervanging toe en bovengenoemde organisaties (initiatiefnemers) willen hier één overzichtelijk park van maken: windpark Ze-Bra. De initiatiefnemers en vertegenwoordiging vanuit de gemeenten Woensdrecht en Reimerswaal brengen omwonenden graag op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom dit project.

Meer informatie

Voor meer informatie of het indienen van vragen kunt u contact opnemen met Raymond Berger van Eneco, via e-mail: Raymond.Berger@eneco.com of telefonisch: 06-23280393.

Achtergrond

Sinds 2014 onderzoeken Eneco, Lindewind en Zeeuwind de mogelijkheid om een nieuw windpark te realiseren op de grens van de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht. In eerste instantie richtte de zoektocht zich op locaties binnen de gemeente Reimerswaal maar vanaf eind 2019 is ook de gemeente Woensdrecht in beeld. Inmiddels is het een gezamenlijk project geworden waarbij zowel de gemeenten Reimerswaal als Woensdrecht invulling willen geven aan hun duurzaamheidsambities, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de omgeving.

Proces

Voor de aanleg van de windmolens zijn verschillende vergunningen nodig. Deze vergunningaanvragen zijn op 12 februari 2021 ingediend. Een onderdeel hiervan is een zogenaamd MER (milieueffectrapport). In deze MER wordt beschreven, onder andere aan de hand van verschillende onderzoeksresultaten, hoe is gekomen tot de posities van de windturbines. De ingediende vergunningaanvragen worden op dit moment getoetst door de gemeenten en de andere betrokken overheden, zoals de provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat. 

Vergunning onherroepelijk

Eneco, Zeeuwind en Lindewind, de initiatiefnemers van windpark ZE-BRA, kunnen de bouw van het windpark gaan voorbereiden. Met het intrekken van de ingediende beroepen is de procedure bij de Raad van State beëindigd en is de vergunning van het windpark onherroepelijk geworden. Windpark ZE-BRA wordt gerealiseerd op de grens van de provincies Zeeland en Brabant, in de gemeentes Reimerswaal en Woensdrecht.

In de afgelopen periode is er constructief overleg geweest met diegenen die beroep hebben ingediend tegen het windpark. Er is gezocht naar passende oplossingen en naar aanleiding van de gesprekken is het windpark verder geoptimaliseerd voor de omgeving. Concreet betekent dit dat een turbine is komen te vervallen, omdat daar vanuit de omwonenden in gemeente Woensdrecht de grootste zorg lag in verband met onder meer geluidsimpact. Ook komt er vogeldetectie in het windpark, waarmee het aantal vogelslachtoffers kan worden geminimaliseerd.

Planning

De komende periode worden de contracten gesloten tussen de initiatiefnemers met de verschillende aannemers en de turbineleverancier. Ook zal nog een vergunning moeten worden geregeld voor een aantal ondergeschikte onderdelen van het windpark. De verwachting is dat de tweede helft van 2024 de financiering rond zal zijn, waarna de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het windpark kunnen starten. Als eerste worden de wegen aangelegd en de kraansopstelplaatsen gerealiseerd. Vervolgens worden de funderingen gebouwd voor de turbines en daarna worden de turbine-onderdelen aangevoerd voor de opbouw. Wanneer alles volgens planning verloopt, wekken de turbines eind 2025, begin 2026 de eerste groene stroom op.

Windpark Ze Bra

Project windpark Ze-Bra

De bestaande twee windmolens in Bath, de zestien windmolens in Anna-Mariapolder en de windmolen aan de Grindweg zullen volgens het plan verwijderd worden. In plaats daarvan willen de initiatiefnemers een nieuw windpark ontwikkelen dat voor een deel in Zeeland en voor een deel in Noord-Brabant ligt, vandaar de naam Ze-Bra. Het nieuwe windpark zal aansluiten op de bestaande windparken Kreekraksluizen en Kabeljauwbeek. Het hele plan omvat in totaal negentien windmolens, veertien daarvan staan in Reimerswaal en vijf in Woensdrecht. Bent u benieuwd hoe het windpark eruit komt te zien? In de visualisaties op de website van de initiatiefnemers: Windpark Ze-Bra | Eneco is vanuit verschillende hoeken te zien hoe het landschap eruit komt te zien wanneer de turbines volgens de huidige plannen worden gerealiseerd.

Informatie

Voor de omwonenden van het nieuwe windpark organiseerden de initiatiefnemers verschillende informatiebijeenkomsten. Deze vonden plaats in februari en juni 2021. De bijeenkomsten zijn terug te zien op de website van de initiatiefnemers: Windpark Ze-Bra | Eneco. Hier vindt u nog meer informatie over het windpark.

Fotopunt 14

Foto windpark Zebra, Ossendrecht

Fotopunt 15

Foto windpark Zebra Ossendrecht

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op met ons via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.