Bestemmingsplannen Kruiningen

Algemeen

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Omgevingsvergunning ‘Blauwhoefseweg 5a, Kruiningen’

Omgevingsvergunning ‘Blauwhoefseweg 5a, Kruiningen’

 

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 20 juni 2024 tot en met woensdag 1 augustus 2024 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.blauwhoekseweg5a-va01 voor de realisatie van een verenigingsgebouw aan de Blauwhoefseweg 5a in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

 

De beschikking en bijgaande stukken zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ (in de linker kantlijn) aan de digitale publicatie van deze beschikking in het digitale Gemeenteblad. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. Het plangebied, de ruimtelijke onderbouwing en de beschikking kunnen worden geraadpleegd op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/.

De beschikking is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure -ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend- kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht op de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

 

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de beschikking en zaken van bouwtechnische aard kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de beschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met meneer Verdaasdonk van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ongewijzigde vaststelling ‘wijzigingsplan Stationsweg 17, Kruiningen’

Algemeen

Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 23 april 2024 het ‘wijzigingsplan Stationsweg 17’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrWPStationsw17-va01-01 ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd hebben vastgesteld. Het betreft een wijziging ex artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan Buitengebied 2022.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het wijzigingsplan ‘Stationsweg 17, Kruiningen’ is opgesteld om de wijziging van een agrarische bestemming ten behoeve van de bestemming Bedrijf mogelijk te maken. De toelichting bij het ontwerpwijzigingsplan geldt als onderbouwing voor de haalbaarheid van het plan. 

De initiatiefneemster beoogt het plangebied te gaan gebruiken voor het realiseren van een opslag-/bewaarloods voor agrarische producten (uien) en een centrale parkeervoorziening. Het gehele plangebied kent een oppervlak van circa 2,4 ha. Hiervan zal 18.311 m2 (exclusief de ontsluitingen) benut worden ten behoeve van de opslag-/bewaarloods en de parkeervoorziening. De overige gronden zullen worden ingevuld met een landschappelijke inpassing en een waterberging. De bestaande bebouwing zal geheel worden gesloopt ten behoeve van de beoogd ontwikkeling.

Initiatiefneemster beoogt het realiseren van een opslag-/bewaarloods. Deze opslag-/bewaarloods zal maximaal een oppervlakte hebben van 5000 m2 en derhalve binnen de wijzigingscriteria passen. Het maximaal bebouwd oppervlak is op de verbeelding bij dit wijzigingsplan opgenomen. De hoogte van de opslag-/bewaarloods zal maximaal 14 meter bedragen. Initiatiefnemer is momenteel doende met het opmaken van het ontwerp van de opslag-/bewaarloods en beschikt derhalve nog niet over ontwerptekeningen. 

Het plan inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van 23 mei 2024 tot en met 3 juli 2024 voor iedereen ter inzage.

Het plan is te raadplegen op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan dat is vastgesteld? Dan dient u dat gedurende de termijn van terinzagelegging te doen. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest op tijd een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het wijzigingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Engelvaart van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.070303KrBPAdrweg-va01 is op 23 januari 2024 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 21 maart 2024 onherroepelijk geworden.

Het plan is te raadplegen via de website www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zandweg 2(nader te bepalen) en 6B, Kruiningen' en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Zandweg 2(nader te bepalen) en 6B, Kruiningen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.KnBPZandweg2ntb-va01  is op 27 februari 2024 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13  februari 2024 tevens besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder ten behoeve van de 3 te realiseren woningen aan de Zandweg in Kruiningen. Beide vaststellingsbesluiten – en daarmee het bestemmingsplan – zijn met ingang van 18 april 2024 onherroepelijk geworden.

Het plan is te raadplegen via de website www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart.

Ontwerp omgevingsvergunning Blauwhoefseweg 5A in Kruiningen

 

Ontwerp omgevingsvergunning Blauwhoefseweg 5A in Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 18 april 2024 tot en met woensdag 29 mei 2024 de ontwerp omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.blauwhoekseweg5a-on01 voor het realiseren van een verenigingsgebouw aan de Blauwhoefseweg 5A in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ (in de linker kantlijn) aan de digitale publicatie van deze ontwerp omgevingsvergunning in het digitale Gemeenteblad. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. Het plangebied, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpbeschikking kunnen worden geraadpleegd op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart.

Zienswijze

Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking ter inzage ligt kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer Verdaasdonk. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener), tenzij u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om dit op tijd te doen; dan mag u ook beroep instellen. Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de ontwerpbeschikking, over zaken van bouwtechnische aard en het inzien van stukken bij de balie in het gemeentehuis kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de ontwerpbeschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met de heer Verdaasdonk van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 26 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02BPOomhoekseweg4-va01 heeft vastgesteld.

 

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 3 april 2024 een omgevingsvergunning (gecoördineerd met het voornoemde bestemmingsplan) hebben verleend voor het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods aan de Oomshoekseweg 4 in Kruiningen (nummer 2022.0363).

 

Coördinatieregeling: bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Aan de Oomshoekseweg 4 in het buitengebied van Kruiningen is een bedrijf gevestigd dat gespecialiseerd is in het sorteren en verpakken van in hoofdzaak uien en voor een deel andere verse landbouwproducten. Door veranderingen in de uiensector is een optische sorteermachine noodzakelijk voor het voortbestaan van de uienbedrijven, zo ook voor dit bedrijf. De nieuwe sorteermachine past niet binnen de huidige bebouwing vandaar dat het bedrijf een nieuwe loods wil bouwen. Het bedrijf wil deze nieuwe loods achter de bestaande loods realiseren. Dit heeft consequenties voor de indeling en de inrichting van het terrein. Om voldoende manoeuvreerruimte te hebben is uitbreiding van de bedrijfsgronden aan de achterzijde noodzakelijk. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van de bedrijfsuitbreiding. Het bestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’ is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken.

 

De gemeenteraad heeft op 27 september 2022 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30, 3.31 en 3.32 van de Wro (Coördinatieregeling Wro) ten behoeve van de realisatie van een nieuwe bedrijfsloods. Op grond daarvan is het mogelijk om de procedure voor samenhangende besluiten, in dit geval bestemmingsplan en omgevingsvergunning, gelijk op te laten lopen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning hebben ter inzage gelegen van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan en het ontwerpbesluit.

 

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning liggen van 4 april 2024 tot en met 15 mei 2024 voor iedereen ter inzage.

Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart en het besluit omgevingsvergunning is te vinden op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. U kunt het besluit vervolgens vinden door op de plannen van Kruiningen te klikken en het document ‘besluit omgevingsvergunning’ onder de tekst van de bekendmaking aan te klikken. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld en/of tegen de door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning? Dan dient u dat gedurende de termijn van terinzagelegging te doen. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest op tijd een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling. Het is ook mogelijk om online beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Reubens van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zandweg 2(nader te bepalen) en 6B, Kruiningen’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Reimerswaal

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zandweg 2(nader te bepalen) en 6B, Kruiningen’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 27 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Zandweg 2(nader te bepalen) en 6B, Kruiningen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.KnBPZandweg2ntb-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de realisering van 2 woningen op de gronden gelegen tussen Zandweg 2 en Zandweg 4-4B en de realisering van 1 woning op de gronden gelegen tussen Zandweg 4A en 6A in Kruiningen juridisch planologisch mogelijk te maken.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat zij op 13 februari 2024 hogere grenswaarden ten behoeve van de 3 te realiseren woningen hebben vastgesteld. Deze hogere grenswaarden zijn nodig vanwege wegverkeer op de A58. De procedure voor vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft samen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor iedereen ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden zijn niet gewijzigd te opzichte van het ontwerpplan en het ontwerpbesluit.

Inzien bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen van 7 maart 2024 tot en met 17 april 2024 voor iedereen ter inzage.

Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart en het besluit hogere grenswaarden is te vinden via www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. U kunt het besluit vervolgens vinden door op de plannen van Kruiningen te klikken en het document ‘besluit hogere grenswaarden’ onder de tekst van de bekendmaking aan te klikken. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarden? Dan dient u dat gedurende de termijn van terinzagelegging te doen. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest op tijd een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpbesluit.

Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling. Het is ook mogelijk om online beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treden het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw Reubens van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is van maandag tot en met woensdag bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’, Reimerswaal

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 23 januari 2024 het bestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.070303KrBPAdrweg-va01 ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Arjazon Uienhandel B.V. en J. Jansen en Zonen Uienhandel B.V. zijn twee uienverwerkende bedrijven, gevestigd aan weerszijden van de Adriaansweg te Kruiningen. Het vrachtverkeer van en naar de uienverwerkende bedrijven levert overlast op en een ongewenste verkeerssituatie voor omwonenden en weggebruikers van de Adriaansweg. Om deze knelpunten op te lossen wordt door genoemde bedrijven een nieuwe -niet openbare- ontsluitingsweg tussen de Adriaansweg en de Kanaalweg gerealiseerd en wordt het gedeelte van de Adriaansweg, vanaf het gasverdeelstation aan de Adriaansweg 11 tot aan de kruising met de Hansweertsestraatweg, onttrokken aan de openbaarheid. Nadat deze ontsluitingsweg is gerealiseerd, krijgen beide bedrijven de mogelijkheid tot bedrijfsuitbreiding. Met dit bestemmingsplan worden zowel de weg als de uitbreiding van de bedrijven juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn in het vastgestelde bestemmingsplan enkele aanpassingen in de niet juridisch bindende onderdelen doorgevoerd:

  • De stikstofberekeningen bij het bestemmingsplan zijn geactualiseerd met gebruikmaking van de nieuwste versie van AERIUS. De conclusies blijven ongewijzigd;
  • De motivering in paragraaf 3.2.2 van de toelichting op het bestemmingsplan is, op verzoek van de provincie Zeeland, aangevuld en aangepast;
  • Paragraaf 6.1 ‘Maatschappelijke uitvoerbaarheid’ van de toelichting op het bestemmingsplan is aangevuld met een beschrijving van de doorlopen procedure. 

 

Het plan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 8 februari 2024 tot en met 20 maart 2024 voor iedereen ter inzage.

Het plan is te raadplegen op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Dan dient u dat gedurende de termijn van terinzagelegging te doen. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest op tijd een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw Reubens van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is van maandag tot en met woensdag bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’ en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oomshoekseweg 4, Kruiningen, Reimerswaal

Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’ en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oomshoekseweg 4, Kruiningen, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02BPOomhoekseweg4-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning (gecoördineerd met het voornoemde bestemmingsplan) te verlenen voor het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods aan de Oomshoekseweg 4 in Kruiningen. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met nummer 2022.0363 ligt vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Aan de Oomshoekseweg 4 in het buitengebied van Kruiningen is een bedrijf gevestigd dat gespecialiseerd is in het sorteren en verpakken van in hoofdzaak uien en voor een deel andere verse landbouwproducten. Door veranderingen in de uiensector is een optische sorteermachine noodzakelijk voor het voortbestaan van de uienbedrijven, zo ook voor dit bedrijf. De nieuwe sorteermachine past niet binnen de huidige bebouwing vandaar dat het bedrijf een nieuwe loods wil bouwen. Het bedrijf wil deze nieuwe loods achter de bestaande loods realiseren. Dit heeft consequenties voor de indeling en de inrichting van het terrein. Om voldoende manoeuvreerruimte te hebben is uitbreiding van de bedrijfsgronden aan de achterzijde noodzakelijk. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van de bedrijfsuitbreiding. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’ is opgesteld om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken.

De gemeenteraad heeft op 27 september 2022 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30, 3.31 en 3.32 van de Wro (Coördinatieregeling Wro) ten behoeve van de realisatie van een nieuwe bedrijfsloods. Deze wettelijke procedure maakt het mogelijk om de procedure voor samenhangende besluiten, in dit geval bestemmingsplan en omgevingsvergunning, gelijk op te laten lopen. De eerdergenoemde ontwerpbesluiten worden gelijktijdig bekendgemaakt en ter inzage gelegd. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad. De bevoegdheid tot het verlenen van de omgevingsvergunning ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Tegen beide besluiten staat vervolgens gecoördineerd beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan enkele aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  1. De voor dit project gemaakte stikstofberekeningen zijn geactualiseerd, waarbij ook de bouwfase in de berekeningen is meegenomen. De uitkomsten van deze berekeningen leiden niet tot andere conclusies over de uitvoerbaarheid van het project.
  2. In de planregels is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de regels van het in het begin van dit jaar vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’ en is een aangepaste regeling voor buitenopslag opgenomen.
  3. Op de verbeelding hebben de gronden waarop de waterretentie wordt gerealiseerd en de daaraan aansluitende gronden waarop dichte beplanting wordt aangebracht de bestemming 'Groen' gekregen. Deze bestemming doet meer recht aan het beoogde gebruik dan de in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen bestemming 'Agrarisch'.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar maken.

Digitaal kunt u hier uw zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. In uw reactie dient u duidelijk aan te geven of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met één van de hierna genoemde contactpersonen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt omtrent het ontwerpbestemmingsplan in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad.

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw Reubens van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Voor meer informatie over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Stationsweg 17, Kruiningen’, gemeente Reimerswaal

Ontwerpwijzigingsplan ‘Stationsweg 17, Kruiningen’, gemeente Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024  het ontwerpwijzigingsplan ‘Stationsweg 17, Kruiningen’ (ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro) met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KrWPStationsweg17-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis. 

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud wijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Stationsweg 17, Kruiningen’ is opgesteld om de wijziging van een agrarische bestemming ten behoeve van de bestemming Bedrijf mogelijk te maken.  De toelichting bij het ontwerpwijzigingsplan geldt als onderbouwing voor de haalbaarheid van het plan. 

De initiatiefneemster beoogt het plangebied te gaan gebruiken voor het realiseren van een opslag-/bewaarloods voor agrarische producten (uien) en een centrale parkeervoorziening. Het gehele plangebied kent een oppervlak van circa 2,4 ha. Hiervan zal 18.311 m2 (exclusief de ontsluitingen) benut worden ten behoeve van de opslag-/bewaarloods en de parkeervoorziening. De overige gronden zullen worden ingevuld met een landschappelijke inpassing en een waterberging. De bestaande bebouwing zal geheel worden gesloopt ten behoeve van de beoogd ontwikkeling.

 

Initiatiefneemster beoogt het realiseren van een opslag-/bewaarloods. Deze opslag-/bewaarloods zal maximaal een oppervlakte hebben van 5000 m2 en derhalve binnen de wijzigingscriteria passen. Het maximaal bebouwd oppervlak is op de verbeelding bij dit wijzigingsplan opgenomen. De hoogte van de opslag-/bewaarloods zal maximaal 14 meter bedragen. Initiatiefnemer is momenteel doende met het opmaken van het ontwerp van de opslag-/bewaarloods en beschikt derhalve nog niet over ontwerptekeningen. 

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. 

Digitaal kunt u hier uw zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van den Dikkenberg. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

Ons college zal bij vaststelling van het wijzigingsplan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Engelvaart van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 2(nader te bepalen) en 6B, Kruiningen’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 2(nader te bepalen) en 6B, Kruiningen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.KnBPZandweg2ntb-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat ten behoeve van de aanpassing van het bestemmingsplan vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 een ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt.

 

Het genoemde ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Kruiningen te klikken. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden inzien bij de balie in het gemeentehuis. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de Zandweg en bestaat uit de kadastrale percelen gemeente Kruiningen, sectie N, nummer 1050 en gemeente Kruiningen sectie N, nummer 1257 (gedeeltelijk). De eigenaar van genoemde gronden wil daarop in totaal 3  vrijstaande woningen (laten) realiseren: 2 woningen tussen Zandweg 2 en Zandweg 4-4B en 1 woning tussen Zandweg 4A en 6A in Kruingen. Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit initiatief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan planologisch mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven is het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 2(nader te bepalen) en 6B, Kruiningen’ opgesteld.

 

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan enkele aanpassingen in de toelichting doorgevoerd. Verder is de naam van het bestemmingsplan aangepast. Vanwege diverse ontwikkelingen op het perceel aan de Zandweg 2 zijn de eerder aan de huisnummers van de 2 daarnaast te realiseren woningen voorlopig toegekende toevoegingen 'C' en 'D' inmiddels achterhaald en zullen deze toevoegingen later bepaald worden.

Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan is onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer afkomstig van de A58 voor beide woningen tussen Zandweg 2 en Zandweg 4-4B een hogere grenswaarde van 51 dB dient te worden vastgesteld en voor de woning aan de Zandweg 6B een hogere grenswaarde van 50 dB. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarden vast te stellen. Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegd.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage liggen kunnen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit kenbaar worden gemaakt.

 

Digitaal kunt u hier uw zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Reubens. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

 

De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt omtrent het ontwerpbestemmingsplan in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw Reubens van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is van maandag tot en met woensdag bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Omgevingsvergunning ‘Polderweg 6A en 6B, Kruiningen’

 

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 2 november 2023 tot en met woensdag 13 december 2023 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPPolderweg6-va01 voor de realisatie van verblijfsrecreatie in en bij een voormalige boerderijcomplex aan de Polderweg 6A en 6B in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt. 

De beschikking en bijgaande stukken zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ (in de linker kantlijn) aan de digitale publicatie van deze beschikking in het digitale Gemeenteblad. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. Het plangebied, de ruimtelijke onderbouwing en de beschikking kunnen worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl

De beschikking is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure -ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend- kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht op de eigen belangen aangaat). 

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen. 

Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend. 

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. 

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de beschikking en zaken van bouwtechnische aard kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de beschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met meneer Van Der Laan van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl

Omgevingsvergunning ‘Concordia 11, 11A en 11B, Kruiningen’

 

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 2 november 2023 tot en met woensdag 13 december 2023 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnOVConcordia11-va01 voor de realisatie van drie vrijstaande woningen aan de Concordia 11, 11A en 11B in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.  

De beschikking en bijgaande stukken zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ (in de linker kantlijn) aan de digitale publicatie van deze beschikking in het digitale Gemeenteblad. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. Het plangebied, de ruimtelijke onderbouwing en de beschikking kunnen worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl

De beschikking is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure -ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend- kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht op de eigen belangen aangaat). 

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen. 

Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend. 

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. 

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de beschikking en zaken van bouwtechnische aard kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de beschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met meneer Van Der Laan van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 5 oktober 2023 tot en met 15 november 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703 NL.IMRO.0703.070303KrBPAdrweg-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Arjazon Uienhandel B.V. en J. Jansen en Zonen Uienhandel B.V. zijn twee uienverwerkende bedrijven, gevestigd aan weerszijden van de Adriaansweg te Kruiningen. Het vrachtverkeer van en naar de uienverwerkende bedrijven levert overlast op en een ongewenste verkeerssituatie voor omwonenden en weggebruikers van de Adriaansweg. Om deze knelpunten op te lossen wordt een nieuwe -niet openbare- ontsluitingsweg tussen de Adriaansweg en de Kanaalweg gerealiseerd en wordt het gedeelte van de Adriaansweg, vanaf het gasverdeelstation aan de Adriaansweg 11 tot aan de kruising met de Hansweertsestraatweg, onttrokken aan de openbaarheid. Nadat de voorgenoemde ontsluiting is gerealiseerd, krijgen beide bedrijven de mogelijkheid tot bedrijfsuitbreiding. Met dit bestemmingsplan worden zowel de weg als de uitbreiding van de bedrijven juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. 

 

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van inspraak- en overlegreacties en voortschrijdend inzicht aanpassingen doorgevoerd in de toelichting, regels en verbeelding. 

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. 

Digitaal kunt u hier uw zienswijze indienen.  Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Engelen of mevrouw Reubens. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Engelen of mevrouw Reubens van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Omgevingsvergunning Slotstraat 19 en 19A, Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 28 september 2023 tot en met woensdag 8 november 2023 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSlotstraat-VA01 voor de realisatie van twee-aaneen gebouwde tiny houses op de locatie Slotstraat 19 en 19A in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

De beschikking en bijbehorende stukken zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ (in de linker kantlijn) aan de digitale publicatie van deze omgevingsvergunning in het digitale Gemeenteblad. Het plangebied, de ruimtelijke onderbouwing en de beschikking kunnen worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl

De beschikking is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure -ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend- kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht op de eigen belangen aangaat). 

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen. 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend. 

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. 

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de beschikking en zaken van bouwtechnische aard kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de beschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met mevrouw Van Engelen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ontwerp-omgevingsvergunning Concordia 11, 11A en 11B, Kruiningen

Ontwerp-omgevingsvergunning Concordia 11, 11A en 11B, Kruiningen 

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 31 augustus 2023 tot en met woensdag 11 oktober 2023 de ontwerp-omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnOVCondordia11-on01 voor het realiseren van drie vrijstaande woningen aan de Concordia 11, 11A en 11B in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ (in de linker kantlijn) aan de digitale publicatie van deze ontwerp-omgevingsvergunning in het digitale Gemeenteblad. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. Het plangebied, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpbeschikking kunnen worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking ter inzage ligt kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Engelen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener), tenzij u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om dit op tijd te doen; dan mag u ook beroep instellen. Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de ontwerpbeschikking, over zaken van bouwtechnische aard en het inzien van stukken bij de balie in het gemeentehuis kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de ontwerpbeschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met mevrouw Van Engelen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 2C, 2D, en 6B, Kruiningen’

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 2C, 2D, en 6B, Kruiningen’

 

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 27 juli 2023 tot en met woensdag 23 augustus 2023 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 2C, 2D, en 6B, Kruiningen’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Kruiningen te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

 

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de Zandweg en bestaat uit de kadastrale percelen gemeente Kruiningen, sectie N, nummer 1050 en gemeente Kruiningen sectie N, nummer 1257 (gedeeltelijk). De eigenaar van genoemde gronden wil daarop in totaal 3  vrijstaande woningen (laten) realiseren: 2 woningen tussen Zandweg 2 en Zandweg 4-4B en 1 woning tussen Zandweg 4A en 6A in Kruingen. Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit initiatief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan planologisch mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 2C, 2D en 6B, Kruiningen’ opgesteld.

 

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u hier  uw inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Reubens. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

 

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Reubens van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is van maandag tot en met woensdag bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

 

Ontwerpomgevingsvergunning Slotstraat 19 en 19A, Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 15 juni 2023 tot en met woensdag 26 juli 2023 de ontwerpomgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSlotstraat-ON01 voor de realisatie van twee-aaneen gebouwde tiny houses op de locatie Slotstraat 19 en 19A in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking ter inzage ligt kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Engelen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.  Ook kunt u via de website hier u zienswijze indienen.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener), tenzij u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om dit op tijd te doen; dan mag u ook beroep instellen. Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de ontwerpbeschikking en zaken van bouwtechnische aard kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de ontwerpbeschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met mevrouw Van Engelen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 13 oktober 2022 tot en met 26 oktober 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met het IMRO-nummer NL.IMRO.0703.070303KrBPAdrweg-vo01. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving en doel inhoud bestemmingsplan

‎Het voornemen is om een gedeelte van de Adriaansweg te Kruiningen te verleggen en te laten onttrekken uit de openbaarheid om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. Arjazon Uienhandel B.V. en J. Jansen en Zonen Uienhandel BV zijn gevestigd aan weerszijden van de Adriaansweg. Na het realiseren van de nieuwe ontsluitingsweg is het planvoornemen dat beide bedrijven een beperkte uitbreiding van de bedrijfsbestemming en de bouwmogelijkheden krijgen. Met dit bestemmingsplan worden zowel de weg als de uitbreiding van de bedrijven juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u hier uw inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Meijers. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4,

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 14 juli 2022 tot en met 10 augustus 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het voornemen is om op de desbetreffende locatie de bedrijfsbestemming te verruimen om zo een nieuwe loods voor een optische sorteermachine planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Inspraakprocedure
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u uw inspraakreactie indienen op de website www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u het bestemmingsplan door op de plannen van Kruiningen te klikken. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Meijers. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

Inspraak indienen

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ontwerp omgevingsvergunning Sandeeweg 5 in Kruiningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 7 oktober tot en met woensdag 17 november 2021 de ontwerp omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSandeeweg5 voor het realiseren van een woning met garage en overkapping aan de Sandeeweg 5 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders
tevens bekend dat ten behoeve van deze ontwerpbeschikking vanaf 7 oktober tot en met woensdag 17 november 2021 een ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt.

U kunt  de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. De ontwerpbeschikking met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Ten behoeve van dit initiatief is onderzoek uitgevelerd naar wegverkeerslawaai. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de voorziene woning een hogere waarde van 49 dB dient te worden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer afkomstig van de Sandeeweg. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarde vast te stellen. Tegelijkertijd met de ontwerpbeschikking wordt daarom een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegd.

Zienswijze
Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt kunnen door belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Hoepen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener). Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Omgevingsvergunning Zandweg 1E in Kruiningen

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 23 september 2021 tot en met woensdag 4 november 2021 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer 03KnBPZandweg1E,va01 voor het realiseren van een woning met een schuur en veranda aan de Zandweg 1E in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders
tevens bekend dat ten behoeve van deze omgevingsvergunning vanaf donderdag 23 september 2021 tot en met woensdag 3 november 2021 een besluit hogere grenswaarden ter inzage ligt. Deze hogere waarde is nodig vanwege het wegverkeer afkomstig van de A58. De procedure vaststelling hogere waarden Wet geluidshinder is gekoppeld aan de omgevingsvergunning.

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de balie in het gemeentehuis. De omgevingsvergunning met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden zijn ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

De beroepstermijn begint de dag na de tervisielegging van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van de besluiten en daarmee de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Omgevingsvergunning Polderweg 6a en 6b

Kennisgeving ontwerpbeschikking 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Ontwerp-omgevingsvergunning Polderweg 6A en 6B, Kruiningen 

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 27 juli 2023 tot en met woensdag 6 september 2023 de ontwerp-omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPPolderweg6-on01 voor het realiseren van verblijfsrecreatie in en bij een voormalige boerderijcomplex aan de Polderweg 6A en 6B in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ (in de linker kantlijn) aan de digitale publicatie van deze ontwerp-omgevingsvergunning in het digitale Gemeenteblad. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. Het plangebied, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpbeschikking kunnen worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view/?planidn=NL.IMRO.0703.03KnBPPolderweg6-on01).

Zienswijze

Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking ter inzage ligt kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Engelen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Digitaal kunt u hier uw zienswijze indienen

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener), tenzij u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om dit op tijd te doen; dan mag u ook beroep instellen. Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de ontwerpbeschikking, over zaken van bouwtechnische aard en het inzien van stukken bij de balie in het gemeentehuis kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de ontwerpbeschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met mevrouw Van Engelen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

 

Omgevingsvergunning Elenweg 7 in Kruiningen

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 16 september 2021 tot en met woensdag 27 oktober 2021 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03krBPeeleweg.Va01 voor het realiseren van een nieuwe veldschuur met een overkapping aan de Elenweg 7 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt  de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de Keur Wegen.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht op de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

De beroepstermijn begint de dag na de tervisielegging van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Omgevingsvergunning Sandeeweg 5 in Kruiningen

Omgevingsvergunning Sandeeweg 5 in Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 2 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0703.03KnBPSandeeweg5 va01’ ten behoeve van het realiseren van een woning met garage en overkapping aan de Sandeeweg 5 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders
tevens bekend dat ten behoeve van deze omgevingsvergunning vanaf donderdag 2 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 een besluit hogere grenswaarden ter inzage ligt. Deze hogere waarde is nodig vanwege het wegverkeer afkomstig van de Sandeeweg. De procedure vaststelling hogere waarden Wet geluidshinder is gekoppeld aan de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning met bijgaande stukken en het besluit hogere waarden zijn te raadplegen op https://www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Kruiningen te klikken. Ook kunt u de stukken tijdens openingstijden inzien bij de balie in het gemeentehuis. De omgevingsvergunning met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

De beroepstermijn begint de dag na de tervisielegging van het besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van de besluiten en daarmee de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.