Bestemmingsplannen Kruiningen

Algemeen

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 13 oktober 2022 tot en met 26 oktober 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met het IMRO-nummer NL.IMRO.0703.070303KrBPAdrweg-vo01. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving en doel inhoud bestemmingsplan

‎Het voornemen is om een gedeelte van de Adriaansweg te Kruiningen te verleggen en te laten onttrekken uit de openbaarheid om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. Arjazon Uienhandel B.V. en J. Jansen en Zonen Uienhandel BV zijn gevestigd aan weerszijden van de Adriaansweg. Na het realiseren van de nieuwe ontsluitingsweg is het planvoornemen dat beide bedrijven een beperkte uitbreiding van de bedrijfsbestemming en de bouwmogelijkheden krijgen. Met dit bestemmingsplan worden zowel de weg als de uitbreiding van de bedrijven juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u hier uw inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Meijers. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4,

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 14 juli 2022 tot en met 10 augustus 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oomshoekseweg 4, Kruiningen’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het voornemen is om op de desbetreffende locatie de bedrijfsbestemming te verruimen om zo een nieuwe loods voor een optische sorteermachine planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Inspraakprocedure
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u uw inspraakreactie indienen op de website www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u het bestemmingsplan door op de plannen van Kruiningen te klikken. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Meijers. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

Inspraak indienen

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ontwerp omgevingsvergunning Sandeeweg 5 in Kruiningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 7 oktober tot en met woensdag 17 november 2021 de ontwerp omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSandeeweg5 voor het realiseren van een woning met garage en overkapping aan de Sandeeweg 5 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders
tevens bekend dat ten behoeve van deze ontwerpbeschikking vanaf 7 oktober tot en met woensdag 17 november 2021 een ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt.

U kunt  de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. De ontwerpbeschikking met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Ten behoeve van dit initiatief is onderzoek uitgevelerd naar wegverkeerslawaai. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de voorziene woning een hogere waarde van 49 dB dient te worden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer afkomstig van de Sandeeweg. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarde vast te stellen. Tegelijkertijd met de ontwerpbeschikking wordt daarom een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegd.

Zienswijze
Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt kunnen door belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Hoepen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener). Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Omgevingsvergunning Zandweg 1E in Kruiningen

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 23 september 2021 tot en met woensdag 4 november 2021 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer 03KnBPZandweg1E,va01 voor het realiseren van een woning met een schuur en veranda aan de Zandweg 1E in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders
tevens bekend dat ten behoeve van deze omgevingsvergunning vanaf donderdag 23 september 2021 tot en met woensdag 3 november 2021 een besluit hogere grenswaarden ter inzage ligt. Deze hogere waarde is nodig vanwege het wegverkeer afkomstig van de A58. De procedure vaststelling hogere waarden Wet geluidshinder is gekoppeld aan de omgevingsvergunning.

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de balie in het gemeentehuis. De omgevingsvergunning met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden zijn ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

De beroepstermijn begint de dag na de tervisielegging van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van de besluiten en daarmee de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Omgevingsvergunning Elenweg 7 in Kruiningen

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 16 september 2021 tot en met woensdag 27 oktober 2021 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03krBPeeleweg.Va01 voor het realiseren van een nieuwe veldschuur met een overkapping aan de Elenweg 7 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt  de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de Keur Wegen.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht op de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

De beroepstermijn begint de dag na de tervisielegging van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Omgevingsvergunning Sandeeweg 5 in Kruiningen

Omgevingsvergunning Sandeeweg 5 in Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 2 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0703.03KnBPSandeeweg5 va01’ ten behoeve van het realiseren van een woning met garage en overkapping aan de Sandeeweg 5 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders
tevens bekend dat ten behoeve van deze omgevingsvergunning vanaf donderdag 2 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 een besluit hogere grenswaarden ter inzage ligt. Deze hogere waarde is nodig vanwege het wegverkeer afkomstig van de Sandeeweg. De procedure vaststelling hogere waarden Wet geluidshinder is gekoppeld aan de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning met bijgaande stukken en het besluit hogere waarden zijn te raadplegen op https://www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Kruiningen te klikken. Ook kunt u de stukken tijdens openingstijden inzien bij de balie in het gemeentehuis. De omgevingsvergunning met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

De beroepstermijn begint de dag na de tervisielegging van het besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van de besluiten en daarmee de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 13 oktober 2022 tot en met 26 oktober 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Adriaansweg, Kruiningen’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan‎

Het voornemen is om een gedeelte van de Adriaansweg te Kruiningen te verleggen en te laten onttrekken uit de openbaarheid om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. Arjazon Uienhandel B.V. en J. Jansen en Zonen Uienhandel BV zijn gevestigd aan weerszijden van de Adriaansweg. Na het realiseren van de nieuwe ontsluitingsweg is het planvoornemen dat beide bedrijven een beperkte uitbreiding van de bedrijfsbestemming en de bouwmogelijkheden krijgen. Met dit bestemmingsplan worden zowel de weg als de uitbreiding van de bedrijven juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u hier uw inspraakreactie indienen.  Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Meijers. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.