Zeeuws Energie Akkoord (RES), Transitievisie Warmte

Om de doelen van het nationaal klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in dertig regio's. De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord. Parijs op z’n Zeeuws.

In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Zeeland heeft van nature veel te bieden als het gaat om energie. We hebben de zon, het water, de wind en het getij.

In februari 2020 is de eerste Zeeuwse RES 1.0 opgeleverd. Deze RES is in mei 2020 door onze gemeenteraad vastgesteld. 

Transitie Visie Warmte

De gemeente heeft een belangrijke rol op de energietransitie van de gebouwde omgeving. Alle gemeenten dienen voor 31 december 2021 een transitievisie warmte op te stellen waarin zij hun visie vastleggen over de noodzakelijk warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Hierin is opgenomen waar, op welke wijze en in welk tempo wordt overgeschakeld van het aardgas naar een duurzaam alternatief. Het plan zal ons, onze partners en onze inwoners een handelingsperspectief bieden in de verduurzaming van de warmtevoorziening. 

Reimerswaal is medio 2020 gestart met het opstellen van deze transitievisie warmte voor Reimerswaal en zal hierin samen optrekken met de andere Zeeuwse (RES) gemeenten. Verwacht wordt dat deze visie eind 2021 gereed zal zijn. Tijdens dit proces willen we graag onze gebiedspartners, bedrijven en inwoners betrekken. 

Schone warmte voor Zeeland

De Zeeuwse gemeenten willen werk maken van een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. Dat betekent dat er op Zeeuws grondgebied evenveel energie wordt opgewekt als gebruikt en dat alles wat er in Zeeland gebeurd, hoe we wonen, werken en leven, vrijwel geen CO2-uitstoot heeft en niet bijdraagt aan klimaatverandering. Met in 2030 en 2050, respectievelijk 49% en 95% CO2-uitstoot vermindering als doel.

In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof om ons te verplaatsen en aardgas om het huis te verwarmen en warm water uit de kraan te laten komen. Dat aardgas, daar willen we van af. Bij het gebruik van aardgas, komt namelijk ook CO2 vrij. Maar naast de CO2-uitstoot zijn er meer nadelen aan aardgas. Het raakt simpelweg op, het zorgt voor ellende in Groningen, en door de verbranding van aardgas warmt de planeet op. We weten dat dat voor nog veel meer narigheid gaat zorgen zoals stijging van de zeespiegel, zware regenval en hittegolven. Dat is niet goed voor onze samenleving, onze economie en ons land.

Hoe krijgen we de verandering naar schone warmte voor elkaar?

We willen het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas een halt toe roepen. En omschakelen naar het gebruik van schone warmtebronnen. Daarvoor moeten we deze schone warmtebronnen eerst ontwikkelen. Maar welke bronnen we kunnen gebruiken en hoe we daarmee uiteindelijk onze woningen verwarmen, warm kunnen blijven douchen en kunnen koken moet nog worden uitgezocht. Met een Transitievisie Warmte onderzoekt de gemeente op hoofdlijnen welke mogelijkheden er zijn en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen. We kijken daarbij ook naar andere plannen. Bijvoorbeeld de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen.

Hoe wordt de Transitievisie Warmte opgesteld?

Samen met maatschappelijke partners zoals de netbeheerder, woningcorporaties en belangenverenigingen, maar ook met inwoners en ondernemers, wordt nagedacht over welke uitgangspunten we belangrijk vinden om schone warmte in Zeeland, maar ook per gemeente voor elkaar te krijgen. En hoe we van idee naar uitvoering komen. Zodat we in 2050 een warme woning zonder aardgas hebben. Eind 2021 moet de transitievisie klaar zijn voor elke gemeente.

Zeeuwsenergieakkoord.nl

Infographic Transitievisie Warmte
Infographic Transitievisie Warmte Zeeland

Warmtetransitie Zeeuwse gemeenten