Woonoverlast

Algemeen

Iedereen heeft het liefst een goede buur. Helaas ervaart niet iedereen dit altijd zo en is er sprake van overlast.

Ik ervaar overlast van mijn buren

Een discussie of ruzie tussen buren kan ontstaan door bijvoorbeeld:

 • Overhangende takken
 • Bomen en struiken op of bij de erfgrens
 • Overlast houtstook
 • Geluidsoverlast (muziek, hond enz)
 • Onkruid/rommel in de tuin
 • Bouwen op of bij de erfgrens
 • Schuttingen
 • Exacte plaats erfgrens
 • Recht van overpad

Ervaart u overlast? Probeer hier dan eerst altijd zelf met uw buren over te praten. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen. Spreek uw buren op een rustig moment vriendelijk aan op hun gedrag. Vertel dat u overlast van hen ervaart en wat de overlast precies is. Wacht hier niet te lang mee en probeer ruzie te voorkomen. Dat maakt de situatie alleen maar vervelender en de overlast wordt daarmee niet verholpen.

Soms kan een mediator helpen, een dorpsraad, de verhuurder/eigenaar van de woning, een rechtsbijstandverzekering of Buurtbemiddeling De Bevelanden.

Fixi

Komt u er onderling niet uit, meld het dan bij de gemeente via: www.fixi.nl

Is er sprake van fysiek geweld of voelt u zich bedreigt? Dan belt u natuurlijk de politie!

Handreiking woonoverlast

Deze handreiking gaat over wat je in specifieke gevallen kunt doen en de rol van de gemeente daarbij. Omdat er veel regels bestaan, willen we met een aantal vragen en antwoorden (Q & A) uitleggen wat van toepassing kan zijn in diverse situaties.

Aan deze Q&A kunnen geen rechten worden ontleend.

Het verschil: bestuursrecht of privaatrecht

Bij alle regels is het belangrijk om te weten welk recht van toepassing is.

Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid. Bij overtredingen van bestuursrechtelijke regels (lees: bestuursrecht) kan de gemeente handhavend optreden.

Privaatrecht gaat over geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of burgers en bedrijven. Bij overtredingen van privaatrechtelijke regels moeten buren dit onderling oplossen.

Overlast van bomen, struiken heesters

Veelgestelde vragen

Bomen moeten minimaal 0,5 m gemeten vanuit het hart van de stam(voet) van de erfgrens worden geplant. Struiken/heesters mogen tot op de erfgrens worden geplaatst.

Nee, er gelden geen bouwregels bij het planten van bomen, struiken en heesters.

Ja, u mag eigenmachtig de overhangende beplanting wegsnoeien, nadat u de eigenaar van het erf heeft verzocht om dit eerst zelf te doen.

Het privaatrecht is van toepassing. De gemeente heeft hierover niets te zeggen.

De gemeente kan handhavend optreden op basis van de Algemene plaatselijke verordening, als de bomen op minder dan 0,5 meter van de erfgrens zijn geplaatst. Als u de boom niet kan zien, bijvoorbeeld omdat hij minder hoog is dan de schutting tussen de erven, kan de gemeente niets doen.

Het recht om de verwijdering van een boom in de verboden zone te eisen, verjaart na 20 jaren. Dat betekent dat wanneer een boom al 20 jaar in de verboden zone staat, de ene buurman niet meer mag eisen dat de boom in de tuin van de andere buurman wordt verwijderd.

Artikel 5:42 BW: afstand tot erfgrens: hart boom is 2 m en struiken 0,5 m mits een verordening een kleinere afstand toelaat.

Artikel 4:12d APV: afstand als bedoeld in artikel 5:42 is 0,5 m voor bomen en nihil voor hagen   en heesters (dus in afwijking van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 5:44 BW: nabuur mag overhangende takken snoeien na aanmaning.

De buren en privacy

Veelgestelde vragen

Ja, vanuit de tuin mogen de buren in uw tuin kijken. Via een raamopening op meer dan 2 meter van de erfgrens, mag dat ook.

Als er een vergunning nodig is, waarbij het plan niet direct past binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan, moet er afgeweken worden van de regels. De gemeente moet motiveren waarom wordt afgeweken. Bij die belangenafweging wordt gekeken of de privacy van de buren niet aangetast wordt.

In het afwijken van het bestemmingsplan zit dus een deel privaatrecht, namelijk de privacy van buren.

Ramen of andere muuropeningen op minder dan 2 meter van de erfgrens, in vergunningvrije bouwwerken of vergunningplichtige bouwwerken (passend in het bestemmingsplan), toetst de gemeente niet aan privacyregels.

Artikel 5:50 lid 1 BW: geen muuropeningen, balkons of soortgelijke werken binnen 2 meter van de grenslijn, gemeten haaks op de muur/gevel/wand waarin de opening zich bevindt.

Artikel 5:50 lid 2 BW: vaststaande en ondoorzichtige openingen zijn wel toegestaan binnen 2 meter.

Overlast door (ver)bouwen

Veelgestelde vragen

 • De bouw- en sloopwerkzaamheden moeten altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Dus ook als u zonder vergunning mag bouwen.
 • Alle regels omtrent constructieve veiligheid, brandveiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, installaties, gebruiken van bouwwerken en terreinen, bouwen en slopen vindt u in het Bouwbesluit.
 • Bedrijfsmatige geluidsoverlast mag alleen op werk- en zaterdagen tussen 7.00 en 19.00 uur veroorzaakt worden.
 • Op www.omgevingsloket.nl  kunt u een check doen of iets vergunningvrij kan worden gebouwd of dat een vergunning nodig is.
 • Volgens het Besluit omgevingsrecht, bijlage II mag er veel vergunningvrij gebouwd worden op een erf waarop een hoofdgebouw staat.
 • Dit is complexe wetgeving. Als u daarover twijfelt en vragen heeft, kunt u ons altijd benaderen voor meer informatie.

Bij vergunningvrij bouwen en sloopmeldingen is bezwaar in principe niet mogelijk omdat de gemeente geen besluit neemt.

Bezwaar kan pas worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning is verleend. Via www.overheid.nl kunt u zich abonneren op bekendmakingen. U krijgt dan automatisch een e-mail wanneer in uw buurt een vergunning wordt aangevraagd en verleend.

Lees dan verder bij het onderwerp ‘Erfgrenzen’.

Het is belangrijk om eerst met uw buren te overleggen en hen in te lichten over uw plannen.

 • Wanneer een vergunning wordt aangevraagd en verleend, is bestuursrecht van toepassing.  De gemeente is het bevoegd gezag.
 • In het geval van vergunningvrij bouwen is privaatrecht van toepassing. De gemeente heeft hierover niets te zeggen. In geval van twijfel kunnen wij controleren of het bouwwerk voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
 • Artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo: bouwen is vergunningsplichtig.
 • Artikel 2.1, lid 3 Wabo: bouwen is vergunningvrij.
 • Artikel 2 BorII: voorwaarden vergunningvrij bouwen, zonder bestemmingsplantoets.
 • Artikel 3 BorII: voorwaarden vergunningvrij bouwen, met bestemmingsplantoets.

Erfgrenzen

Veelgestelde vragen

Het Kadaster. Zij beschikken over de exacte maatvoering. U kunt vragen om een kaartje, een veldwerk of grensreconstructie tegen betaling. Een veldwerk is een meting uit het verleden met maten ten opzichte van bebouwing (als die er nog staat).

U kunt een landmeetkundig bureau inschakelen. Zij beschikken ook over de exacte maatvoering en halen de coördinaten uit het Kadaster. Dit is geen formele grensreconstructie maar wordt wel uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Meestal is een meting door een landmeetkundige goedkoper dan een formele meting door het Kadaster.

Bespreek dit met uw buren en leg de afwijkingen vast. Leg dit ook notarieel vast, want anders blijven de grenzen verkeerd staan, ook al is er sprake van verjaring. Komt u er niet uit met uw buren, dan zult u of uw buren iets moeten aanpassen.

 • Het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar.
 • Om na te gaan of er sprake is van een recht van overpad, kunt u de eigendomsakte/koopakte van uzelf en/of uw buren raadplegen. Een erfdienstbaarheid kan ook na verjaring ontstaan. Zoek dat goed uit voordat u een perceel anders gaat inrichten/gebruiken en voordat u een perceel koopt.

Het privaatrecht is van toepassing. De gemeente heeft hier niets over te zeggen. De gemeente weet niet waar de grenzen lopen en heeft geen inzage in erfdienstbaarheden.

Overlast en handhaving door de gemeente

Veelgestelde vragen

Wij onderzoeken de melding en moeten zelf de overlast vaststellen. Alleen uw melding is onvoldoende. De klacht moet zich dus herhalen zodat wij het kunnen vaststellen. In sommige gevallen moeten we eerst een dossier opbouwen om tot de conclusie te komen dat er sprake is van overlast. Als er meerdere meldingen komen van omwonenden kan dat sneller leiden tot vaststellen van overlast.

Overlast melden

Ja, als wij vaststellen dat er sprake is van aantoonbare overlast, dan moeten wij handhaven.

Dan kan en mag de gemeente helaas niets doen en kunt u dit alleen zelf met uw buren oplossen, eventueel met behulp van bemiddeling.

 • Houtstook is niet verboden, wij controleren of de kachel en schoorsteen voldoen, of er goed hout gebruikt wordt, wij adviseren de stooktips van het RIVM op te volgen en rekening te houden met de buren. Wel houden wij een register bij van alle meldingen om te kijken of er een herhalend karakter is en sturen wij een briefje met stooktips naar de veroorzaker.
 • Rommel in de tuin: helaas ruimt niet iedereen zijn perceel netjes op, sommigen verzamelen veel, de aanblik die vaak ontsierend is, hoeft niet tot overlast te leiden.
 • Bij geluidsoverlast door bedrijven kunnen we de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland vragen om een meting te doen. Voor lawaai veroorzaakt door buren, anders dan door een bedrijf, bestaan geen regels en gelden de fatsoensnormen. Bedrijfsmatige (ver)bouw en sloop mag alleen tussen 7.00 en 19.00 uur op werkdagen en zaterdag uitgevoerd worden.
 • Het voorkomen van stof en trillingen als gevolg van slopen/bouwen wordt bij grotere projecten omschreven in een sloop-/bouwveiligheidsplan.  Meestal wordt voorafgaand aan de sloop of  bouw een nulmeting uitgevoerd. Dit kunnen wij niet afdwingen en heeft met het fatsoen te maken van de opdrachtgever/bouwer. Soms helpt het als wij de veroorzaker erop aanspreken.
 • Onkruid groeit bij de buren boven de schutting.
 • Bouwmaterialen die zonder melding op de openbare weg worden geplaatst.
 • Wij gaan ervan uit dat u al overleg heeft gehad met uw buren. Zij weten dat u overlast ervaart, maar u komt er samen niet uit en daarom komt u bij de gemeente.
 • Als wij uw melding onderzoeken gaan we de locatie bezoeken en bevragen de veroorzaker. Ook al behandelen we uw melding anoniem (als u dat wenst), weten de buren vaak al wel waar de melding vandaan komt. Nu kan het gebeuren dat na onze controle uw relatie met de buren verergerd. Wij hopen dat niet maar willen u daar wel op wijzen.
 • Bij aantoonbare overlast is bestuursrecht is van toepassing. De gemeente is bevoegd gezag.
 • Bij niet aantoonbare overlast is privaatrecht is van toepassing. De gemeente heeft niets te zeggen.

Artikel 7.22 Bouwbesluit: overlast door rook, stof, geluid, trilling, instorting, ongedierte, verontreiniging.

Artikel 8.3 Bouwbesluit: bedrijfsmatige sloop- of bouwwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur.