Omgevingsvergunning, melding

Algemeen

Vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

U kunt verschillende activiteiten in één keer regelen met één aanvraag, één vergunning en één procedure, zoals:

 • bouwen en verbouwen
 • slopen
 • kappen van bomen
 • milieu
 • brandveilig gebruik (bij risicovolle vormen van gebruik, zoals een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis of hotel)
 • (in sommige situaties) ophogen en verharden van gronden
 • wijzigen gebruik
 • monumenten
 • wegwerkzaamheden zoals het aanleggen van een weg of parkeerterrein

Via het Omgevingsloket kunt u voor deze activiteiten een vergunningscheck doen en een vooroverleg of vergunningaanvraag indienen (met DigiD of eHerkenning). Komt u er zelf niet helemaal uit, neem dan contact met ons op. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt. Over het aanvragen van een vooroverleg wordt hieronder nog aanvullende informatie gegeven.

Omgevingsloket

Vergunningvrij bouwen?

Is er al een omgevingsvergunning (aangevraagd) en moet deze op een andere naam komen te staan? De eerste aanvrager of vergunninghouder moet dit melden. Hier zijn geen kosten aan verbonden en kan online via onderstaand formulier.

 Wijzigen tenaamstelling omgevingsvergunning

Vooroverleg aanvragen

Een vooroverleg kan aangevraagd worden:

 • Wanneer het plan afwijkt van het bestemmingsplan.
 • Als u wilt weten of uw plan voldoet aan de regels het bestemmingsplan en de redelijke eisen van de welstand.
 • Als u een eerste beoordeling wenst door de stadsbouwmeester.

Een vooroverleg kan ook via het Omgevingsloket aangevraagd worden.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor de vergunning aangevraagd wordt. De tarieven voor de verschillende deelactiviteiten zijn te vinden in titel 2, hoofdstuk 3 van de legesverordening die jaarlijks door de gemeente Reimerswaal wordt vastgesteld.

Aan een vooroverleg zijn alleen kosten verbonden, wanneer er geen aanvraag voor het initiatief wordt ingediend. De tarieven voor het behandelen van een vooroverleg zijn ook te vinden in de legesverordening (titel 2, hoofdstuk 2).

Legesverordening Reimerswaal

Regelen

Voordat u een aanvraag voor een bouwactiviteit indient, kunt u ervoor kiezen om een vooroverleg in te dienen. Het indienen van een vooroverleg kan het gemakkelijkst online met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf) via de website van het Omgevingsloket. Wanneer u gebruik maakt van de knop ‘Vooroverleg’, dan wordt het vooroverleg direct ingediend. Zie voor meer informatie ook de handleiding.

Voor het indienen van de aanvraag gebruikt u de knop ‘indienen’.

Hulp nodig bij het aanvragen, of lukt het niet om de aanvraag online in te dienen? Neem dan contact met ons op via 14 0113.

Procedure vooroverleg

Wanneer een plan als vooroverleg wordt ingediend, vindt op hoofdlijn de toetsing aan de regelgeving plaats. Afhankelijk van het plan wordt het initiatief alleen getoetst aan het bestemmingsplan en tijdens de tweewekelijkse welstandsvergadering door de stadbouwmeester aan de welstandsnota (zie ook de welstandskaart) getoetst. Hierdoor wordt duidelijk of er voor het initiatief een vergunning verleend kan gaan worden, mits het ook aan overige regelgeving voldoet.

Na het indienen van het vooroverleg ontvangt u binnen 2 tot 4 weken de voorlopige beoordeling.

Wanneer de toetsingen positief zijn, dan kan er een vergunning worden aangevraagd.

Procedure aanvraag

Een gewone aanvraag, bijvoorbeeld wanneer het past binnen het bestemmingsplan, wordt binnen acht weken volgens de zogenoemde reguliere procedure afgehandeld. Dit natuurlijk alleen wanneer uw aanvraag volledig is. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bij een uitgebreide aanvraag, bijvoorbeeld wanneer het bestemmingsplan gewijzigd moet worden, geldt een afhandelingstermijn van 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege. De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Vervolgens kan iedereen, binnen 6 weken, zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Ontvangen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen publiceren wij op officielebekendmakingen.nl en in het Reimerswaal Informatieblad.

BIBOB

Wanneer u een aanvraag bij ons heeft ingediend, kan het voorkomen dat u gevraagd wordt persoonlijke (bedrijfs)gegevens te overleggen in het kader van de wet Bibob ( Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). De wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken die gebruikt worden voor illegale praktijken zoals bijvoorbeeld geld witwassen. De wet Bibob moet voorkomen dat de boven- en onderwereld met elkaar vermengd raken.

Meer informatie over de wet Bibob

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 14 0113.

Goed om te weten

Aanvullende informatie vooroverleg

De gemeente maakt een verkenning waaruit blijkt of het initiatief mogelijk gemaakt kan worden (al dan niet met een planologische procedure, bestemmingsplan of een afwijking hiervan). Deze inschatting maken wij door het (bouw)plan te beoordelen op grond van het meest recente gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid.

Ook kan de gemeente in kaart brengen welke aspecten bij de ontwikkeling van het (bouw)plan een rol spelen, zoals welstand, ecologische waarden, verkeer, archeologie, cultuurhistorie enzovoorts.

Aan de hand van bovengenoemde stappen schatten wij in of het plan haalbaar is. Als blijkt dat uw initiatief niet of maar gedeeltelijk haalbaar is, denken wij mee over hoe dit wel haalbaar kan worden.

Van de resultaten van het vooroverleg wordt u (schriftelijk) op de hoogte gesteld. Als de resultaten positief zijn, kunt u het plan verder uitwerken en een daadwerkelijke aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Let op: het vooroverleg is géén wettelijke aanvraag. Hieraan kunt u niet het recht ontlenen dat het initiatief ook wordt uitgevoerd. Wel krijgt u duidelijkheid of de gemeente wel of niet achter het initiatief staat. Er kan geen bezwaar of beroep ingediend worden tegen de uitkomst van het vooroverleg.

Start- en gereedmelding

Als u een omgevingsvergunning heeft voor de activiteiten ‘bouwen’ of ‘slopen’ en wilt starten met de werkzaamheden, moet u dit melden bij de gemeente.

 • Ook als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit bij ons.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan een start- en gereedmelding.

Start- of gereedmelding slopen en bouwen

De gemeente controleert of de werkzaamheden conform de vergunning worden/zijn uitgevoerd. Overleg vooraf met uw aannemer wie de meldingen doet. Belangrijke meldingen zijn:

 • De start van de bouw / het uitzetten van de bouwput, situering van het bouwwerk.
 • Start heiwerkzaamheden.
 • De wapening van de fundering of overige betonconstructies.
 • De gereedmelding van de bouwwerkzaamheden.
 • In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de uitbreiding van een pand, of het wijzigen van de functie van een pand, is het een voorwaarde dat er voldoende parkeerruimte is.

Nota parkeernormen