BIBOB

Algemeen

De landelijke wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. De gemeente voert zelf een onderzoek uit naar de integriteit van een aanvrager en/of ondernemer en kan hierin ook advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.

Wanneer er ernstig gevaar bestaat dat vergunningen, subsidies en aanbestedingen worden misbruikt, kan de gemeente door deze wet Bibob een aanvraag weigeren of intrekken. Op deze manier wordt voorkomen dat de gemeente Reimerswaal criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van goedwillende ondernemers beschermd.

De gemeente voert geen Bibobonderzoek uit bij paracommerciële partijen of (semi) overheidsinstanties.

Wanneer een Bibob onderzoek?

Voor wie?

Een BIBOB vragenlijst invullen is niet nodig voor een aanvraag voor paracommerciële instellingen, zoals kantines van (sport)verenigingen. U hoort van de vakafdeling of een Bibobonderzoek deel uitmaakt van uw procedure. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wanneer een Bibob onderzoek?

Binnen de gemeente Reimerswaal is de wet Bibob van toepassing bij bepaalde soorten aanvragen. Zie hiervoor de tabel hieronder. De derde kolom bevat een link naar het bijbehorende vragenformulier. Dit formulier moet door de aanvrager van de vergunning ingevuld en ingeleverd worden.

Vergunningen
 • Alcoholwetvergunningen
 • Exploitatievergunningen
 • Speelautomatenvergunningen
Bibob vragenlijst (PDF)
 

Omgevingsvergunningen:

 • voor bouwactiviteiten vanaf € 500.000,-
 • arbeidsmigrantenvergunning ('planologisch strijdig gebruik')
Bibob vragenlijst (PDF)
SubsidiesSubsidieaanvragen voor jeugdinitiatieven vanaf € 150,-Bibob vragenlijst (PDF)
Vastgoedtransacties
 • Uitgifte van kavels (koop) – particulier en zakelijk
 • Uitgifte van kavels (erfpacht) – particulier en zakelijk
 • Koop of verkoop van panden waarbij de gemeente contractpartij is
Bibob vragenlijst (PDF)
AanbestedingenAanbestedingen/overheidsopdrachtenBibob vragenlijst (PDF)

In bovenstaande situaties wordt dus altijd een Bibob-toets uitgevoerd. Een vergunning kan geweigerd worden op (een van) deze 4 gronden:

 • Het ernstige gevaar dat een vergunning gebruikt zal worden om criminele voordelen te benutten (oftewel witwassen).
 • Het ernstige gevaar dat een vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen.
 • De aanwezigheid van een strafbaar feit dat is gepleegd ter verkrijging van een vergunning.
 • De weigering van een (rechts)persoon om gegevens te verstrekken.

De gemeente kan ook besluiten om op basis van signalen en risicocategorieën zelfstandig een Bibob onderzoek uit te voeren of af te wijken van het beleid binnen de kaders van de wet. Dit wordt dan natuurlijk wel uitgelegd. Een overzicht van risicocategorieën vindt u in ons Bibobbeleid: Beleidsregel Wet Bibob gemeente Reimerswaal 2022 (overheid.nl).

Bibob vragenlijst inleveren

De Bibob vragenlijst moet u samen met uw vergunningaanvraag en alle benodigde bijlagen persoonlijk bij ons inleveren. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0113 395 000. De Bibob-medewerker neemt de bijlagen met u door en vraagt indien nodig om aanvullende informatie.

De vragenlijsten zijn landelijk vastgesteld. U vindt een link naar de vragenlijsten hierboven. Kies het formulier wat op uw situatie van toepassing is.

Op uw formulier staat aangegeven welke bijlagen u moet indienen. Wanneer het vragenformulier niet correct is ingevuld en de bijlagen niet volledig zijn, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. U krijgt dan eenmalig 14 dagen de tijd om alsnog alle documenten in te dienen.

De aanvraag en/of procedure zelf waarop het Bibob onderzoek betrekking heeft, wordt behandeld door de desbetreffende vakafdeling.

Beoordeling

De gemeente screent de betrokken personen en voert een onderzoek uit. U krijgt een bericht van de uitslag van het onderzoek. Ook de vakafdeling (die de vergunning, subsidie, enzovoorts beoordeelt) wordt op de hoogte gesteld. Als er meer onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob nodig is hoort u dit ook.

Uit het onderzoek kan een positief of negatief advies volgen. Bij een negatief advies is het waarschijnlijk dat uw aanvraag of verzoek wordt geweigerd, er voorwaarden worden gesteld aan het verzoek of de aanvraag óf dat (indien van toepassing) een bestaande vergunning of overeenkomst wordt ingetrokken of ontbonden.

Meer informatie

Op de website van Justis vindt u meer informatie over de Wet Bibob en een link naar de wettekst zelf.

Bibob | Justis