BIBOB

De landelijke wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. De wet Bibob maakt het mogelijk dat wanneer er ernstig gevaar bestaat dat vergunningen, subsidies en aanbestedingen worden misbruikt, de gemeente een aanvraag kan weigeren of intrekken. Op deze manier wordt voorkomen dat de gemeente Reimerswaal criminele activiteiten faciliteert. Tegelijkertijd wordt de concurrentiepositie van goedwillende ondernemers beschermd. De gemeente Reimerswaal voert zelf een onderzoek uit naar de integriteit van de aanvrager en/of ondernemer. De gemeente kan daarnaast indien daar aanleiding toe is advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.

Wanneer is de Wet Bibob van toepassing?

Binnen de gemeente Reimerswaal is de wet Bibob van toepassing op:

  • Vergunningen

o Drank- en Horecavergunning
o Exploitatievergunning
o Vergunning voor een speelautomatenhal

  • (Omgevingsvergunning) Bouwactiviteit vanaf een bedrag van € 500.000,-

In één van bovenstaande situaties wordt dus altijd een Bibob-toets uitgevoerd.

Weigeringsgronden

De wet Bibob bevat de volgende vier gronden om een vergunning in te trekken of te weigeren:

  • De A-grond: het ernstige gevaar dat een vergunning gebruikt zal worden om criminele voordelen te benutten (bijvoorbeeld witwassen).
  • De B-grond: het ernstige gevaar dat een vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen.
  • Een strafbaar feit dat is gepleegd ter verkrijging van een vergunning.
  • De weigering van betrokkene om gegevens te verstrekken.

Hoe werkt het?

De BIBOB vragenlijst moet u samen met uw vergunningaanvraag en alle benodigde bijlagen persoonlijk bij ons inleveren.

Let op!
Indien u tevens namens een (rechts) persoon het vragenformulier indient, bent u verplicht de bijlage Bibob formulier gemeente Reimerswaal (gegevens betrokken (rechts) personen) in te vullen. Dat betekent dat u dus ook (indien van toepassing) de gegevens van de bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden of maten invult op het formulier 'bijlage betrokken rechtspersonen'.

Een BIBOB vragenlijst invullen is niet nodig voor een aanvraag voor paracommerciële instellingen, zoals kantines van (sport)verenigingen.

Hoe dien ik het vragenformulier in?

Op het formulier staat in blauwe letters aangegeven welke bijlagen u moet indienen. Wanneer het vragenformulier niet correct is ingevuld en de bijlagen niet volledig zijn, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

U bent verplicht het Bibob vragenformulier en de bijlagen in persoon in te leveren. Dit doet u tijdens een persoonlijk gesprek. U kunt een afspraak maken aan de balie van het gemeentehuis of via telefoonnummer 14 0113.
Tijdens het gesprek neemt de Bibob-coördinator het vragenformulier en de bijlagen met u door. Wanneer u aanvullende gegevens moet aanleveren wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Daarnaast kan de Bibob-coördinator u op een later tijdstip middels een brief of email vragen om aanvullende gegevens. U bent verplicht deze gegevens binnen twee weken aan te leveren.

Let op!

Indien u tevens namens een (rechts) persoon het vragenformulier indient, bent u verplicht de bijlage Bibob formulier gemeente Reimerswaal (gegevens betrokken (rechts) personen) in te vullen. Dat betekent dat u dus ook (indien van toepassing) de gegevens van de bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden of maten invult op het onderstaande formulier.

Beoordeling

U dient doorgaans uw Bibob-vragenformulier tegelijkertijd met uw vergunningaanvraag in. De gemeente Reimerswaal beoordeelt uw Bibob-vragenformulier en de bijlagen. Wij zijn op de grond van de Wet Bibob bevoegd een onderzoek uit te voeren.
Wanneer het onderzoek is afgerond ontvangt u bericht. In het bericht staat of de gemeente een positief of negatief Bibob-advies geeft. Bij een negatief advies wordt de vergunning geweigerd.

Wanneer wij het nodig vinden het Landelijk Bureau Bibob in te schakelen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de website van Justis raadplegen. Op de website van Justis vindt u onder meer informatie over het toepassingsbereik van de Wet Bibob, de weigeringsgronden, het Landelijk Bureau Bibob, en een link naar de wettekst zelf.

https://www.justis.nl/producten/bibob/wet-bibob/

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op met ons via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.