Klimaat- en energiebeleid

Algemeen

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. In 2019 tekenden Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het nationaal klimaatakkoord.

De maatregelen zijn per sector tot stand gekomen. Er is onderscheid gemaakt in de sectoren Industrie, Landbouw en landgebruik, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Elektriciteit. In elke sector worden dus maatregelen genomen die elk een steentje bijdragen.

Klimaat- en energiebeleid

Ons klimaat is merkbaar aan het veranderen. Onze zeespiegel stijgt, het wordt warmer en de perioden van droogte nemen toe. Dit is het gevolg van de alsmaar toenemende hoeveelheid broeikasgassen zoals CO2 in onze atmosfeer. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door menselijk handelen. In 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De komende decennia staan we met zijn allen voor deze grote maatschappelijke opgave. 

Een belangrijke oorzaak van het toenemen van hoeveelheid CO2 is het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals aardolie, kolen en gas en het kappen van de bossen. De komende decennia gaan we dan ook steeds meer gebruik maken van hernieuwbare (duurzaam opgewekte) energie. 
Ook Reimerswaal is zich bewust van de noodzaak en daarom hebben we in ons coalitieakkoord 2022-2026 aangegeven koers te willen zetten naar een duurzame en toekomstbestendige gemeente. Op het gebied van energie en klimaat hebben we ambities geformuleerd en gaan we uitvoering geven aan een programma voor de periode 2021-2025.

Geformuleerde ambities

In zowel de voorfase als de eindfase van dit traject hebben we diverse gebiedspartners geconsulteerd. Als resultaat van deze eerste fase is een ambitiedocument opgesteld waarin wij onze leidende principes en uit te werken maatregelen hebben geformuleerd. Dit document is op 23 juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Energie en klimaatprogramma 2021-2025

In 2021 hebben we met input van onze raadswerkgroep, partners, bedrijven en inwoners gewerkt aan een energie- en klimaatprogramma. De concrete uitwerking van onze ambities en leiden principes. Per programmalijn zijn acties, maatregelen en projecten benoemd die we met onze partners uit de verschillende sectoren op gaan pakken. Dit plan betreft een programma voor de eerste 5 jaar en zal de komen jaren erna worden gewijzigd of bijgesteld.

Participatie

Wij vinden het belangrijk dat onze gebiedspartners, bedrijven en inwoners van Reimerswaal meedenken en meedoen bij het tot stand komen van onze klimaatdoelstellingen. Iedereen zal immers zijn of haar steentje bij moeten dragen. Wij blijven dan ook graag met u in gesprek. Heeft u idee├źn en/of wilt u concreet bijdragen aan onze klimaatdoelen kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar klimaatbeleid@reimerswaal.nl

Klimaat en energieprogramma

Het energie en klimaatprogramma Reimerswaal 2021 - 2025 vindt u hier.

Ambitiedocument Energie- en klimaatbeleid Reimerswaal

Het ambitiedocument kunt u opvragen door een email te sturen naar gemeente@reimerswaal.nl.

 

Klimaatmonitor

De klimaatmonitor is door Rijkswaterstaat ontwikkeld om inzicht te kunnen krijgen hoe ver we er voorstaan. Er kan per gemeente inzicht worden verkregen hoeveel energie er wordt verbruikt of duurzaam wordt opgewekt. Zo kan er bijvoorbeeld op onze gemeente worden ingezoomd. 

De klimaatmonitor is te vinden op: klimaatmonitor.databank.nl/dashboard