Integrale controle buitengebied Reimerswaal

Vandaag, donderdag 25 mei, vond een integrale controle plaats in het buitengebied van de gemeente Reimerswaal. Deze controle werd in gezamenlijkheid uitgevoerd door de gemeente Reimerswaal, politie en Waterschap Scheldestromen.

Doel

Het voornaamste doel was om de zichtbaarheid van de overheid en de meldingsbereidheid van de gemeenschap in het buitengebied te vergroten, maar zeker ook om ondermijnende en illegale activiteiten tegen te gaan. Zo vond controle plaats op het naleven van de regels ten aanzien van zaken als het bestemmingsplan, milieu en vergunningen.

Resultaat

In het buitengebied zijn meerdere locaties bezocht en is gecontroleerd of aan geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarnaast zijn de diensten vooral ook in gesprek gegaan met de bewoners van het gebied. Tijdens de controle zijn door de diensten geen overtredingen of strafbare feiten geconstateerd.

Buitengebied gevoelig voor ondermijnende criminaliteit

Door de afgelegen ligging en de vaak verlate toegangswegen leent het buitengebied zich uitstekend voor ondermijnende activiteiten. Denk daarbij aan illegale handel, hennepteelt, drugsafvaldumpingen en meer. Door de samenwerking van verschillende diensten ontstaat een vollediger beeld van wat zich in het buitengebied afspeelt en kan de overheid slagvaardiger optreden.

De integrale controle moet uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in het buitengebied en ondermijning tegengaan. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een geprioriteerd thema vanuit het Integrale Veiligheidsplan 2023-2026 van de gemeenten in Oosterscheldebekken. De gemeente Reimerswaal focust zich hierbij op onder meer bedrijventerreinen, jachthavens en het buitengebied.

Consequent handhaven

Burgemeester José van Egmond kijkt terug op een geslaagde controle: “Reimerswaal staat voor een gezond en veilig leefklimaat. Ondermijnende activiteiten tasten de leefbaarheid en veiligheid aan en zorgen voor overlast. Met dit soort controles in het buitengebied krijgen we hier samen met overheidspartners grip op en kan ondermijning doeltreffend worden aangepakt. Ook de bewoners van het gebied zijn onmisbaar voor ons. Wij merken dat onze inwoners ons steeds beter weten te vinden daar waar het gaat om het melden van signalen. Door actief te controleren, te communiceren met elkaar en misstanden consequent aan te pakken, dragen we bij aan een veilig buitengebied. Ik bedank alle partners voor hun inzet bij deze controle.”

Wat kunt u doen?

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. U kent uw buurt het beste. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij de gemeente, uw wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000. Bel 112 als iedere seconde telt.