Inspraak oprichting Omgevingsfonds

Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste versie van de beleidsnota voor de oprichting van het omgevingsfonds opgesteld. Inwoners van de gemeente Reimerswaal en andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld te reageren op de beleidsnota.

Wat is het omgevingsfonds?
Het omgevingsfonds is een fonds waarin initiatiefnemers van duurzame energieprojecten geld storten. Duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld zonneparken, zullen altijd een bepaalde inbreuk maken op ons landschap en de directe leefomgeving van onze inwoners. Bovendien is voor veel inwoners zelf investeren financieel niet weggelegd. Om zorg te dragen dat alle omwonenden kunnen meeprofiteren van de duurzame energieprojecten wordt in samenspraak met de samenleving een omgevingsfonds opgericht. 

Het omgevingsfonds zal duurzame en maatschappelijke initiatieven financieel ondersteunen. De opbrengsten zullen worden ingezet voor de verdere verduurzaming van de hele gemeente, maar wordt in eerste instantie ingezet in het postcodegebied van het energieproject. Hiervoor zal de verdeelsleutel 50% in het postcodegebied van het energieproject en 50% in de rest van de gemeente gebruikt worden. 

Het geld kan worden besteed voor twee doelen, namelijk: 
1. het bewerkstelligen van een kwaliteitsverbetering in het postcodegebied van het energieproject;
2. een bijdrage leveren aan de doelen voor de verduurzaming van de hele gemeente.

In de beleidsnota die nu ter inzage ligt is omschreven hoe we het fonds willen oprichten en welke bestedingsgebieden en concretere bestedingsdoelen we willen hanteren. Daarbij is ook een beoordelingskader opgenomen waaraan duurzame en maatschappelijke initiatieven moeten voldoen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen. 

De beleidsnota inzien
De beleidsnota ligt van 6 maart 2024 tot en met 16 april 2024 ter inzage. Het plan is te raadplegen via onderstaande link.

Inspraakprocedure
Gedurende de termijn waarin de beleidsnota ter inzage ligt kan iedereen schriftelijke of mondelinge zienswijzen over de beleidsnota kenbaar maken. U kunt uw zienswijze uiterlijk 16 april 2024 indienen.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met Freek Schouten van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

Contactpersoon
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Schouten van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.