Incidentele subsidies en structurele (jaar) subsidies

Algemeen

De gemeente Reimerswaal verleent incidentele of structurele subsidies voor activiteiten die ten goede komen aan de inwoners van Reimerswaal. De gemeente maakt per aanvraag steeds de afweging of het gemeenschapsgeld dat wij aan deze activiteiten besteden, ook voldoende helpt bij het bereiken van onze doelen. De algemene subsidieverordening 2021 is de basis voor alle aanvragen.

Incidentele subsidie

De incidentele subsidie wordt verstrekt voor incidentele evenementen of activiteiten. Elke organisatie in Reimerswaal kan aanspraak maken op deze subsidie, wanneer zij een activiteit organiseert die voor alle inwoners (jong en oud) van de gemeente Reimerswaal toegankelijk is. De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit te zijn ingediend.

De waarderingssubsidie is ook een incidentele subsidie. Hiermee spreekt de gemeente haar waardering uit richting een organisatie voor het mogelijk maken van een of verschillende activiteit(en).

Incidentele subsidie aanvragen

Subsidieregeling waarderingssubsidies

Structurele subsidie

De structurele subsidie wordt verstrekt aan organisaties die het gehele jaar door verschillende activiteiten aanbieden voor een bepaalde doelgroep uit de gemeente Reimerswaal.

De aanvraag voor deze subsidie moet vóór 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend worden. Dus: wilt u subsidie aanvragen voor 2023, dan moet de aanvraag ingediend zijn vóór 1 juni 2022.

Bij deze subsidie(s) kennen we verschillende regelingen, te weten: subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk, subsidieregeling kindervakantieweken, subsidieregeling buitenspeeldagen en subsidieregeling amateurkunstbeoefening. Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij u naar de betreffende subsidieregeling.

Alle subsidieregelingen Reimerswaal

Algemene Subsidieverordening Reimerswaal

Goed om te weten

Bekijk goed wat u met de aanvraag moet meesturen voordat u het digitale aanvraagformulier invult:

  • omschrijving van de activiteit(en);
  • begroting;
  • specificatie van de begroting.

Structurele subsidie aanvragen

Subsidie verantwoorden

Subsidies vanaf € 3.000,00 worden vastgesteld door het opsturen van het verantwoordingsformulier en de daarbij behorende bijlagen.

Goed om te weten

In de Algemene Subsidieverordening en in de verschillende subsidieregelingen staat uitgebreid beschreven welke informatie verstrekt moet worden om een ontvangen subsidie te verantwoorden. Bekijk goed wat u met de aanvraag moet meesturen voordat u het digitale aanvraagformulier invult:

  • verslag van de activiteit(en) / evenement(en) over de periode van de aanvraag;
  • financieel overzicht (jaarrekening) van de inkomsten/uitgaven en bezittingen / schulden;
  • aantal deelnemers / bezoekers / inschrijvers.

Subsidie verantwoorden