Gemeente Reimerswaal gaat verder met herontwikkeling Krabbendijke

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal heeft ingestemd met een vervolg van het proces om te komen tot herontwikkeling van het voormalig veilingterrein in Krabbendijke. De herontwikkeling bestaat uit het verplaatsen van het sportcomplex naar een locatie ten westen van de wijk Rozeboom. De plek van het huidige sportcomplex en het voormalig veilingterrein wordt ingevuld met woningbouw en een brede school. Het besluit of de supermarkt uit het centrum ook naar deze locatie verhuist wordt half 2024 verwacht.

Wat meer achtergrondinformatie

In Krabbendijke is behoefte aan extra woningen. De afgelopen jaren is de netto woningvoorraad in Krabbendijke echter niet of nauwelijks toegenomen. De geplande herontwikkeling biedt ruimte voor de realisatie van ruim 80 woningen.

Het bestaande sportcomplex is gedateerd. Door het sportcomplex te verplaatsen is het mogelijk om zowel het terrein als de gebouwen toekomstbestendig in te richten.

De wens bestaat om de bestaande supermarkt te verplaatsen naar het voormalig veilingterrein. Met de betrokken partijen vindt hierover overleg plaats, maar hierover is nog geen definitief besluit genomen. Daarom wordt de locatie hiervoor voorlopig even gereserveerd, zodat in de eerste helft van 2024 verder kan worden onderzocht of dit haalbaar is. 

In het plan wordt ook ruimte geboden aan nieuwe huisvesting voor basisscholen De Zevensprong en De Klimroos. De precieze invulling hiervan wordt de komende tijd nader uitgewerkt.

Waarom nu dit besluit?

In 2021 stemde de gemeenteraad al in met de herontwikkeling en gaf hiermee het college de opdracht de plannen nader uit te werken. In de tussentijd vond er een aantal wijzigingen plaats, zo is bijvoorbeeld de woningbehoefte gestegen. Ook de financiële situatie is anders dan in 2021. Op basis hiervan zijn de plannen aangepast. De nieuwe financiële doorrekening laat een aanzienlijk tekort zien.

Planning

Het definitieve besluit om door te gaan met de ontwikkeling is aan de gemeenteraad. In december wordt hierover een besluit genomen. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel voor het vervolgen van de ontwikkelingen, wordt hier vanaf 2024 mee gestart.

Vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Venne. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0113-395000 of per e-mail via i.vander.venne@reimerswaal.nl