Evenement organiseren, vergunning of melding

Algemeen

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is.
Afhankelijk van de grootte en het soort evenement, heeft u een vergunning nodig óf voldoet het doen van een melding van het evenement.

Beschrijving

  • Vraag een evenementenvergunning minstens 12 weken van te voren aan.
  • Bij de aanvraag van grote evenementen is een veiligheidsplan en zo nodig een verkeersplan verplicht.
  • Let op! Vindt uw evenement plaats in de zomerperiode (15 juni - 15 september) en is politietoezicht vereist, dan is het van belang uw evenement vóór 1 november van het voorgaande jaar bij de gemeente aan te kondigen. Uw evenement wordt dan meegenomen in de regionale afstemming van evenementen en de planning van politie.
  • Een melding doen van een evenement moet minstens 20 werkdagen van te voren.
  • Via onderstaande button doorloopt u eerst een checklist, waarna u direct melding kunt doen of een vergunning aan kunt vragen.
  • Voor alle regels en voorwaarden verwijzen wij u naar de Beleidsregels evenementen.

Evenement organiseren, vergunning aanvragen of melding doen

Loterijvergunning aanvragen (met óf zonder DigiD)

Moet ik een vergunning aanvragen?

Als bepaalde activiteiten in de verrichting van vermaak is en voor het publiek toegankelijk is omdat het op of aan de weg afspeelt of in een loods of kerk doormiddel van kaartverkoop/reclame, dan vallen de activiteiten al gauw onder een evenement. We kijken dus naar het karakter van het evenement. Denk hierbij aan straatbarbecues, herdenkingsconcerten in een kerk, feesten in een loods of random op een grasveldje.  

Daarnaast worden de onderstaande activiteiten mede verstaan onder evenementen:

a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
e. een straatfeest of buurt barbecue;
f. een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s.

Als een evenement aan onderstaande eisen voldoet, hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden Er dient dan 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding ingediend te worden.

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 50 personen;
b. de activiteiten plaatsvinden op zondag tussen 13:00 uur en 00:00 uur en op maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 uur en 00:00 uur;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur, dan wel in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 50 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;
d. de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; en
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een totale oppervlakte van minder dan 25m2 vierkante meter per object.

Onderstaande activiteiten vallen niet onder een evenement:

a. bioscoop- en theatervoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet en artikel 5:22;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 (speelgelegenheden) en 2:39 (straatartiesten);
g. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f.

Veelgestelde vragen

Nee, het is een besloten feest wat niet op of aan de weg wordt georganiseerd.

Ja. Doordat er reclame wordt gemaakt en vooraf aangekondigd wordt dat er een feest georganiseerd zal worden, is het feest toegankelijk voor anderen. Tevens is het een activiteit gericht op de verrichting van vermaak.

Ja. Doordat er kaarten worden verkocht heeft het feest geen besloten karakter meer, waardoor het feest onder een evenement valt.

Nee. Doordat er een weg wordt afgesloten en dit een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten, dient er een evenementenvergunning aangevraagd te worden.

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning staan in de legesverordening. De actuele legesverordening is terug te vinden op de website overheid.nl.

Regelen

Voor een klein evenement (minder dan 50 bezoekers) is vaak geen vergunning nodig, maar volstaat een melding.

Bij de meeste evenementen heeft u ook een Drank- en Horecawet ontheffing nodig en mogelijk een vergunning die betrekking heeft op de Wet op de kansspelen (bijvoorbeeld bij loterijen). Vraag hiervoor een loterijvergunning aan. Het aanvraagformulier vindt u onder het kopje downloads.

Procedure

U vraagt een evenementenvergunning tenminste 12 weken voor aanvang van het evenement aan. Het is echter aan te bevelen eerder contact met de gemeente op te nemen, aangezien bij grote en middelgrote evenementen tijd nodig is om afstemming te zoeken met bijvoorbeeld de politie en brandweer.

De snelheid van verwerking van een aanvraag is afhankelijk van het soort evenement:

  • grote evenementen (bijvoorbeeld een muziekevenement): minimaal drie maanden
  • middelgrote evenementen: acht weken
  • kleine evenementen (die niet vrijgesteld zijn van een vergunning): acht weken