Woo-verzoek indienen

Algemeen

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Een Woo-verzoek kan schriftelijk, per e-mail of mondeling ingediend worden. De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek.

Wat kost het?

De gemeente kan een bedrag per kopie in rekening brengen. Als de gemeente informatie op een digitale gegevensdrager verstrekt, worden daarvoor eveneens kosten in rekening gebracht.

Regelen

De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen, op de website en via www.overheid.nl. Overheidsinformatie is in principe openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat (nog) niet gepubliceerd is? Dan kunt u bij de gemeente een Woo-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie. Uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur is dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Let wel: na toewijzing van uw verzoek is de opgevraagde informatie voor iedereen openbaar.

Een Woo-verzoek kan schriftelijk, per e-mail of  mondeling ingediend worden. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten en welke documenten u graag wilt ontvangen.

Postadres: Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen
E-mail: gemeente@reimerswaal.nl

Procedure

De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met twee weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de vier weken voorbij zijn.

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.

Als er redenen zijn om de gevraagde informatie niet te verstrekken, kan besloten worden het Woo-verzoek te weigeren. De weigering wordt gemotiveerd en u kunt daar bezwaar tegen maken. De gronden om een verzoek om informatie te weigeren kunt u vinden in artikel 5.1 van de Wet open overheid.

Goed om te weten

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie is nog niet openbaar.
  • U vermeldt zo precies mogelijk welke informatie u wilt ontvangen. Let op: het beantwoorden van vragen, maken van overzichten en verstrekken van documenten in het kader van een procedure vallen niet onder de reikwijdte van de Woo.
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.
  • De informatie die u wenst, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.