Woningmarkt Reimerswaal

Algemeen

Ieder dorp in onze gemeente heeft zijn eigen identiteit. Ook laat de samenstelling van de bevolking en de leeftijdsopbouw ervan de nodige verschillen zien. Het is voor onze inwoners van belang dat zij een geschikte woning kunnen vinden in hun eigen dorp.

Om in de komende jaren de juiste aantallen woningen van het juiste type op de juiste plaats te kunnen bouwen, moeten er keuzes gemaakt worden.

Woonvisie Gemeente Reimerswaal

Er dient oog te zijn voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Wat dit voor de gemeente Reimerswaal en de afzonderlijke kernen betekent, staat beschreven in de Woonvisie Gemeente Reimerswaal. 

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 0113 395 000.

Woningmarktafspraken De Bevelanden 2020-2030

Concrete afspraken voor een goed functionerende en dynamische woningmarkt zijn te vinden in het document:

Woningmarktafspraken De Bevelanden 2020 - 2030

Zeeuwse Woondeal 2023-2030

Op 6 maart 2023 is de Zeeuwse Woondeal ondertekend door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten. De bouwsector, woningcorporaties en enkele vertegenwoordigers van marktpartijen hebben hun steun gegeven.

Het doel van de Woondeal is het bouwen van 16.500 extra woningen in Zeeland in de periode tot en met 2030. Tweederde van deze woningen moet betaalbaar zijn. Met de ondertekening van de Woondeal wordt de basis gelegd voor een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen. De samenwerking moet ervoor zorgen dat sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd in Zeeland.

Partijen houden de voortgang in de gaten en stellen streefcijfers bij als veranderingen op de woningmarkt daar aanleiding toe geven. Om de woningbouwproductie te versnellen werken we samen aan een versnellingsaanpak. Het doel van deze versnellingsaanpak is om de juiste eisen op te stellen, zodat de ambities uit de Woondeal behaald worden.