Werk in uitvoering

Algemeen

Werkzaamheden Van Klinkenbergstraat in Yerseke

Vanaf maandag 7 november 2022 wordt door Sinkegroep Infra B.V. in opdracht van de gemeente Reimerswaal gestart met rioleringswerkzaamheden in de Van Klinkenbergstraat in Yerseke. Het parkeerterrein bij de Kijkuit zal deels gebruikt worden als werkdepot. De werkzaamheden zullen ongeveer tot eind december duren. Tijdens de werkzaamheden kan er verkeer- en parkeerhinder ontstaan. Om de parkeerhinder te minimaliseren zijn er een aantal parkeerplaatsen ter hoogte van de Meerpaalweg voor de aangrenzende bewoners gereserveerd. De betreffende bewoners zijn hierover geïnformeerd.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Fierloos van Sinkegroep Infra B.V uit Kruiningen, bereikbaar op telefoonnummer 06-86849103. Voor overige vragen met de heer F.J. Bart namens de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 0113 751 203.

Werkzaamheden hoofdriolering Van Klinkenbergstraat - Waghtoplein

De huidige hoofdriolering in de Van Klinkenbergstraat en het Waghtoplein verkeert in een verouderde staat en is aan vervanging toe. Daarnaast is gebleken dat deze straat op een aantal plaatsen gevoelig is voor wateroverlast bij hevige neerslag, dit wordt bevestigd door meldingen vanuit deze straat.  De gemeente heeft het voornemen om het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de erfgrens te vervangen door een gescheiden riolering waarbij hemelwater apart afgevoerd wordt van het vuilwater. Naast de rioleringswerkzaamheden zal de straat worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen en zal het wegprofiel in een v-vorm aangelegd worden. Door dit aangepaste wegprofiel kan er meer water geborgen worden én kan het overtollige regenwater gestuurd worden naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt. Verder is er gekeken naar meer parkeerruimte in combinatie met boomgroei vakken ter plaatse van de groenstrook in de Van Klinkenbergstraat.

Voor de voorgenomen maatregelen moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats vanaf het kruispunt Ten houtestraat tot en met het Waghtoplein. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden.

De start van de werkzaamheden staat begin juni op de planning en zullen naar verwachting tot september duren. Tijdens de bouwvakantie zullen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waar u op de hoogte gesteld wordt van de fasering en planning. Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor.

Voordat wij tot uitvoering overgaan, stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op het voorgestelde ontwerp. Een tekening van de situatie kunt u hier onder downloaden. Reacties op het ontwerp kunt u sturen naar gemeente@reimerswaal.nl onder vermeldingen van rioolwerkzaamheden Van Klinkenbergstraat. Telefonisch kunt u contact opnemen met de heer Sinke van de afdeling gemeentewerken. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 0113 395 000. 

Verder zullen in opdracht van de gemeente Reimerswaal, voorafgaand aan de werkzaamheden, bouwkundige opnames gemaakt worden van de woningen grenzend van de projectlocatie. Hiervoor ontvangt u een brief van de uitvoerende partij. U bent vrij om hieraan mee te werken.

Reconstructie Ter Weel e.o.

Rioolvervanging A. Butijnweg Rilland