Werk in uitvoering

Reconstructie Soldatenwijk te Rilland

We zijn van plan de Soldatenwijk (Swaanhilstraat, Saaftingestraat, Steenvlietstraat en Dulftstraat) te voorzien van nieuwe riolering en verharding. Na de bouw van de woningen van Beveland Wonen is de indeling van de wijk veranderd waar we op inspelen en tegelijkertijd willen we de openbare ruimte ook een nette, bijpassende uitstraling geven. 

De huidige hoofdriolering in de Swaanhilstraat, Saaftingestraat en Steenvlietstraat is verouderd en aan vervanging toe. De gemeente heeft het plan om het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de erfgrens te vervangen door een gescheiden riolering, waarbij hemelwater apart afgevoerd wordt van het vuilwater. 

Naast de rioleringswerkzaamheden zal de straat opnieuw worden voorzien van verharding. Hierbij wordt ook de Dulftstraat meegenomen, welke al voorzien is van nieuwe riolering. De trottoirs, parkeervakken, parkeerterreinen en kruisingsvlakken worden in nieuwe materialen uitgevoerd, de rijbanen zullen herstraat worden met de aanwezige klinkers. Dit vanwege de goede staat, kwaliteit en uitstraling van deze materialen en in het kader van duurzaamheid. Waar nodig voor de nieuwe inrichting zullen lichtmasten verplaatst worden. Verder is gekeken naar meer parkeerruimte naar aanleiding van de toenemende behoefte. Door parkeerstroken aan te leggen buiten de rijbaan, hopen we waar mogelijk ook meer ruimte voor afvalinzameling te realiseren.

Voor de voorgenomen maatregelen moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden.

De aannemer heeft de opdracht gekregen om de werkzaamheden te starten. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert en Zn. B.V. uit ’s-Heerenhoek. 

Vanwege levertijden van materialen zijn de werkzaamheden uitgesteld. De actuele planning is om te starten in januari 2024. We verwachten vervolgens tot eind mei 2024 bezig te zijn met de uitvoering van de werkzaamheden. Inmiddels hebben de direct omwonenden een brief van de aannemer ontvangen met een gedetailleerde fasering en planning van het werk. Door de werkzaamheden kan er verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor.

Het definitieve ontwerp van de nieuwe situatie kunt u hieronder downloaden en/of bekijken.

De bouwkundige opnames van omliggende panden zijn inmiddels afgerond, dank voor uw medewerking hieraan.

Werkzaamheden hoofdriolering Van Randwijckstraat - Van Tienhovenstraat - Meulemeesterstraat

Op maandag 28 augustus wordt gestart met riool- en bestratingswerkzaamheden in de Van Randwijckstraat - Van Tienhovenstraat – Meulemeesterstraat in Yerseke.

Werkzaamheden

De huidige hoofdriolering in de Van Randwijckstraat, de Van Tienhovenstraat en de Meulemeesterstraat verkeert in een verouderde staat en is aan vervanging toe. De gemeente heeft het voornemen om het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de erfgrens te vervangen door een gescheiden riolering waarbij hemelwater apart afgevoerd wordt van het vuilwater. Naast de rioleringswerkzaamheden zal de straat worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. De rijbaan van de Van Randwijckstraat zal iets worden verbreed in verband met de ruimte voor onder andere de vuilniswagen. Verder is gekeken naar meer parkeerruimte en ruimte voor groen in de Van Tienhovenstraat.

Voor de voorgenomen maatregelen moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden. 

Planning

De riool- en bestratingswerkzaamheden worden vanaf 28 augustus in fasen uitgevoerd en duren naar verwachting tot maart 2024.

Van de uitvoerende partij ontvangen omwonenden van de projectlocatie te zijner tijd een brief met de planning met fasering.

Bouwkundige opnames

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Reimerswaal bouwkundige opnames gemaakt van de woningen grenzend aan de projectlocatie. Hiervoor ontvangen omwonenden een brief van de uitvoerende partij.

Meer informatie

Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op begrip hiervoor. 

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Riedijk van Riedijk Bestratingen uit Yerseke, via e-mail info@riedijkbestratingen.nl of  telefoonnummer 06 2293 3341. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Achterberg van de afdeling Gemeentewerken, via e-mail gemeente@reimerswaal.nl of telefoonnummer 0113 395 000.

Ontwikkeling woonwijk Tramper fase II en III in Hansweert

Al vele jaren ontwikkelen wij in fases de woonwijk Tramper in Hansweert. Ook de komende jaren hebben we diverse werkzaamheden op de planning staan in deze wijk. Hieronder leest u meer over diverse ontwikkelingen en toekomstige werkzaamheden in deze wijk.

Afronding Tramper fase 2

Het woonrijp maken van Sloestraat 5-39 bevindt zich in de afrondende fase. Begin 2024 laten we een brug over de watergang naast de Sloestraat plaatsen. Vervolgens planten we in het najaar van 2024 bomen langs de watergang en definitieve beplanting in de plantvakken. De tekening van het bedoelde eindresultaat kunt u hieronder bekijken. U kunt de foto vergroten door erop te klikken.

Start bouwrijp maken Tramper fase 3

In Tramper fase 3 realiseren we 38 woningen. Het betreft 5 vrijstaande woningen, 10 twee-onder-een-kap woningen, 15 rijwoningen en 8 flexwoningen. Een tekening van de indeling van de nieuwe wijk hebben we samengevoegd met de tekening van de afronding van fase 2, die u hieronder kunt inzien. U kunt de foto vergroten door erop te klikken.

In de bouwrijp fase van het project brengen we riolering, nutsvoorzieningen en bouwwegen aan en brengen we de percelen globaal op hoogte voor de bouwfase. Na de bouw van de woningen maken we het gebied woonrijp. Dit houdt in dat de definitieve inrichting en bestrating wordt aangebracht.

Voor het realiseren van fase 3 moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden afgesloten worden. Door de werkzaamheden kan er verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor.

Planning fase 3

De start van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Tramper fase 3 staat gepland voor het begin van het tweede kwartaal van 2024. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot het begin van het vierde kwartaal van 2024 duren. Van de uitvoerende partij ontvangen direct omwonenden een brief waarmee zij op de hoogte gesteld wordt van de exacte planning. 

Daarna zal een start gemaakt worden met de bouwwerkzaamheden van woningen. 

Wanneer de bouw van alle woningen afgerond is of zich in de afrondende fase bevinden maken we het gebied woonrijp. 

Grenzen fase 2 en fase 3

Hieronder vindt u een afbeelding met daarop afgebeeld wat we bedoelen met ‘fase 2’ (blauw gekleurd op de afbeelding) en ‘fase 3’ (oranje gekleurd op de afbeelding).

Informatie

Heeft u na het zien van het ontwerp vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jacobusse van de afdeling Gemeentewerken. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via gemeente@reimerswaal.nl. 

 

Tramper fase II en III

Herinrichting Scoudestraat en Hinkelingestraat Krabbendijke

Maandag 22 april start bestatingsbedrijf Riedijk met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Scoudestraat in Krabbendijke. Tijdens deze werkzaamheden is de Scoudestraat afgesloten voor alle verkeer.

Als de werkzaamheden aan de Scoudestraat zijn afgerond, gaat bestratingsbedrijf Riedijk de Hinkelingestraat herstraten.

Hieronder staat een link naar de ontwerptekening.

Woonrijp maken Steehof III in Yerseke

De bouwwerkzaamheden binnen de wijk Steehof III in Yerseke zijn in de afrondende fase. Wij zijn daarom voornemens om ook de openbare ruimte binnen deze wijk definitief in te gaan richten. Dit noemen wij ‘woonrijp’ maken. 

Samengevat betekent het woonrijp maken dat de bouwwegen worden omgevormd naar definitieve wegen en inrichting. De wegenstructuur wordt vormgegeven zoals weergegeven in het bestemmingsplan.

Passend bij de wijk
De openbare ruimte krijgt een nette, bij de wijk passende, uitstraling. De inrichting zal qua wegen, parkeerstroken en groen vergelijkbaar worden met de openbare ruimte in omliggende straten en eerdere fases van Steehof, bijvoorbeeld de Jan Lievenslaan. 

Ook wordt de vijver tussen de Steeweg en de Carel Fabritiuslaan uitgebreid en worden hier kleine vissteigers aangelegd. Daarnaast denken we na over een optimalisatie van de kruising Ferdinand Bollaan - Steeweg.

De direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd tijdens een inloopavond en per brief.

Hinder tijdens werkzaamheden
Voor het beoogde resultaat moeten er werkzaamheden uitgevoerd worden in de openbare ruimte. Het werkgebied zal tijdens de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen te voet bereikbaar te houden.

Door de werkzaamheden kan er verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor.

Voorlopige planning
De voorlopige planning voor de uitvoering is om dit najaar te starten en de infrawerkzaamheden dit jaar af te ronden. De aanplant van groen zal in de winter van 2024-2025 uitgevoerd worden. Van de uitvoerende partij ontvangen direct omwonenden een brief waarmee zij op de hoogte gesteld worden van de exacte fasering en planning. 

Het definitieve ontwerp van de nieuwe situatie kunt u hieronder downloaden of bekijken.

Reiniging en inspectie van het riool in Krabbendijke

Reinigings- en inspectiebedrijf VanderValk+deGroot start in opdracht van de gemeente Reimerswaal vanaf maandag 27 mei 2024 met het reinigen en inspecteren van de hoofdriolering in Krabbendijke. Daarnaast wordt dit ook op enkele locaties in Bath, Rilland, Waarde en Yerseke gedaan. 

Planning

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden naar verwachting zo’n vijf weken duren. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief over de planning. Wanneer u geen brief heeft ontvangen, kunt u ervan uit gaan dat er in uw straat geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Putdeksels vrijhouden

In verband met deze werkzaamheden vragen we u om de putdeksels in de weg, in het trottoir en de openbare ruimten zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

Borrelende toiletten

Door de reiniging van het riool kan er sprake zijn van borrelende toiletten. Wij adviseren u tijdens de werkzaamheden het deksel van het toilet te sluiten en een handdoek onder het deksel (bril) te leggen

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Pols van de firma VanderValk+deGroot, telefoonnummer 0135 – 31 35 00. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Schouwenaar van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 0113-395 000.

Alvast dank voor uw medewerking. 

 

Rioolvervanging kruising Hoofdweg-Kapucijnenweg in Rilland

Een gedeelte van het huidige hoofdriool in de kruising Hoofdweg-Kapucijnenweg in Rilland verkeert in slechte staat en moet daarom vervangen worden. Het gaat om een gedeelte in de Hoofdweg vanaf de kruising Hoofdweg / Kapucijnenweg richting het zuidelijke fietspad langs de Hoofdweg ter hoogte van het klooster (DJD).

Welke werkzaamheden vinden er plaats?

Om het stuk riool te vervangen wordt een gedeelte van het asfalt opengebroken. Na de rioolwerkzaamheden wordt dit tijdelijk dicht gestraat. In een later stadium wordt dit met het asfaltonderhoud definitief ingericht. Verder blijft de huidige inrichting (o.a. het fietspad) zoveel mogelijk gehandhaafd. 

Hoe wordt de bereikbaarheid geregeld?

Tijdens de werkzaamheden is de Hoofdweg afgesloten voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt via een omleidingsroute omgeleid. Voor wandel- en fietsverkeer blijft alles bereikbaar. Het fietspad aan de noordzijde van de Hoofdweg wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer.

De Kapucijnenweg (beide zijden Hoofdweg) en ook de daar aangrenzende straten (Gardiaanshof, Roerdomp, Krooneend en Oeverzwaluw) blijft via een omleidingsroute bereikbaar. De omleidingsroute kunt u hieronder bekijken. 

Wanneer?

We hopen de werkzaamheden nog voor de zomervakantie te kunnen uitvoeren. Over de exacte datum en de bereikbaarheid worden alle aanwonenden en belanghebbenden ruim van tevoren door de aannemer geïnformeerd. Ook wordt de startdatum in het Advertentieblad Reimerswaal vermeld.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Schouwenaar van de afdeling Gemeentewerken. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via gemeente@reimerswaal.nl.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!