Werk in uitvoering

Asfaltonderhoud Zandweg in Kruiningen

Vanaf dinsdag 5 juli 2022 wordt in opdracht van de gemeente Reimerswaal asfaltonderhoud in de Zandweg in Kruiningen uitgevoerd. Zandweg 4 t/m 10 in Kruiningen zal afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 dagen duren.

Tijdens de werkzaamheden is er verkeershinder. Aanliggende bedrijven en woningen zijn dinsdag en woensdag bereikbaar. Donderdag zullen de bedrijven en woningen moeilijk bereikbaar zijn vanwege het asfalteren.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer J. de Jonge van ZAO uit Middelburg, telefoon 0118 637800. Voor overige vragen met de heer M. Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 14 0113

Tijdelijke afsluiting wandelpad tussen Steeweg en Stoofstraat in Yerseke

Momenteel wordt er gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwbouw van de kerk aan de Steeweg in Yerseke. Een klein onderdeel daarvan is het maken van een damduiker in de grote watergang nabij de Steeweg en Carel Fabritiuslaan. Om dit werk te kunnen realiseren is het nodig om het voetpad dat ligt langs de watergang tussen de Steeweg en de Stoofstraat / Dam tijdelijk af te sluiten. Dit zal gaan gebeuren vanaf week 25 (20 juni) en gaat ca. 1 á 2 weken duren. Daarna kan het pad weer gebruikt worden als voorheen.

Wij hopen op uw begrip om dit werk op een veilige manier te kunnen maken.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot afdeling Gemeentewerken via 0113-395000. Contactpersonen zijn M. Walhout en J. de Kraker.

Werkzaamheden hoofdriolering Van Klinkenbergstraat - Waghtoplein

De huidige hoofdriolering in de Van Klinkenbergstraat en het Waghtoplein verkeert in een verouderde staat en is aan vervanging toe. Daarnaast is gebleken dat deze straat op een aantal plaatsen gevoelig is voor wateroverlast bij hevige neerslag, dit wordt bevestigd door meldingen vanuit deze straat.  De gemeente heeft het voornemen om het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de erfgrens te vervangen door een gescheiden riolering waarbij hemelwater apart afgevoerd wordt van het vuilwater. Naast de rioleringswerkzaamheden zal de straat worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen en zal het wegprofiel in een v-vorm aangelegd worden. Door dit aangepaste wegprofiel kan er meer water geborgen worden én kan het overtollige regenwater gestuurd worden naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt. Verder is er gekeken naar meer parkeerruimte in combinatie met boomgroei vakken ter plaatse van de groenstrook in de Van Klinkenbergstraat.

Voor de voorgenomen maatregelen moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats vanaf het kruispunt Ten houtestraat tot en met het Waghtoplein. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden.

De start van de werkzaamheden staat begin juni op de planning en zullen naar verwachting tot september duren. Tijdens de bouwvakantie zullen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waar u op de hoogte gesteld wordt van de fasering en planning. Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor.

Voordat wij tot uitvoering overgaan, stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op het voorgestelde ontwerp. Een tekening van de situatie kunt u hier onder downloaden. Reacties op het ontwerp kunt u sturen naar gemeente@reimerswaal.nl onder vermeldingen van rioolwerkzaamheden Van Klinkenbergstraat. Telefonisch kunt u contact opnemen met de heer Sinke van de afdeling gemeentewerken. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 140113. 

Verder zullen in opdracht van de gemeente Reimerswaal, voorafgaand aan de werkzaamheden, bouwkundige opnames gemaakt worden van de woningen grenzend van de projectlocatie. Hiervoor ontvangt u een brief van de uitvoerende partij. U bent vrij om hieraan mee te werken.

Woonrijp maken Kloosterstraat Hansweert

Nu de woningen in de Kloosterstraat in Hansweert gebouwd zijn, wacht ons het woonrijp maken van de openbare ruimte. Aan de even zijde zal een rabatstrook (gelijk aan Scheldestraat) worden gerealiseerd, deze rabatstrook zal op gelijke hoogte liggen als de rijbaan. Aan de oneven zijde zal een trottoir worden gerealiseerd, tussen de rijbaan en trottoir zal een overrijdbare band worden aangebracht. Naast Maartenboersweg 15 zal een brede rabatstrook worden gerealiseerd, zodat er op deze strook geparkeerd kan worden. Naast Sloestraat 16 zullen parkeervakken en een plantvak met boom worden gerealiseerd. De lichtmast voor Kloosterstraat 4 zal verplaatst worden naar de erfafscheiding Kloosterstraat 4-6.

Vanwege de lange levertijden van straatbakstenen zal het project in het najaar van 2022 uitgevoerd worden.