Werk in uitvoering

Reconstructie Soldatenwijk te Rilland

We zijn van plan de Soldatenwijk (Swaanhilstraat, Saaftingestraat, Steenvlietstraat en Dulftstraat) te voorzien van nieuwe riolering en verharding. Na de bouw van de woningen van Beveland Wonen is de indeling van de wijk veranderd waar we op inspelen en tegelijkertijd willen we de openbare ruimte ook een nette, bijpassende uitstraling geven. 

De huidige hoofdriolering in de Swaanhilstraat, Saaftingestraat en Steenvlietstraat is verouderd en aan vervanging toe. De gemeente heeft het plan om het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de erfgrens te vervangen door een gescheiden riolering, waarbij hemelwater apart afgevoerd wordt van het vuilwater. 

Naast de rioleringswerkzaamheden zal de straat opnieuw worden voorzien van verharding. Hierbij wordt ook de Dulftstraat meegenomen, welke al voorzien is van nieuwe riolering. De trottoirs, parkeervakken, parkeerterreinen en kruisingsvlakken worden in nieuwe materialen uitgevoerd, de rijbanen zullen herstraat worden met de aanwezige klinkers. Dit vanwege de goede staat, kwaliteit en uitstraling van deze materialen en in het kader van duurzaamheid. Waar nodig voor de nieuwe inrichting zullen lichtmasten verplaatst worden. Verder is gekeken naar meer parkeerruimte naar aanleiding van de toenemende behoefte. Door parkeerstroken aan te leggen buiten de rijbaan, hopen we waar mogelijk ook meer ruimte voor afvalinzameling te realiseren.

Voor de voorgenomen maatregelen moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden.

De start van de werkzaamheden is gepland vanaf eind oktober 2023 en zullen naar verwachting tot april 2024 duren. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waarmee u op de hoogte gesteld wordt van de fasering en planning. Door de werkzaamheden kan er verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor.

Het definitieve ontwerp van de nieuwe situatie kunt u hieronder downloaden of bekijken.

Verder zullen in opdracht van de gemeente Reimerswaal, voorafgaand aan de werkzaamheden, bouwkundige opnames gemaakt worden van de woningen grenzend van de projectlocatie. Hiervoor ontvangt u een brief van de uitvoerende partij. U bent vrij om hieraan mee te werken.

Woonrijp maken Sloestraat in Hansweert

We zijn van plan om Sloestraat 5-39 in Hansweert woonrijp te maken.

Voor Sloestraat 5-39 zijn we van plan om trottoir, inritten, parkeervakken en groenvakken te realiseren. Het trottoir en de inritten zullen in grijze betontegels worden uitgevoerd. Parkeervakken zullen in zwarte dubbelklinkers worden uitgevoerd. In de groenvakken worden beplanting en boompjes geplant. Langs het asfalt zal een strook grasbetontegels worden aangelegd. Tenslotte zal er een nieuw laagje asfalt op de rijbaan worden aangebracht.

De inritten op de tekening zijn ingetekend zoals de inritten nu aangelegd zijn. Blijkt in de praktijk dat de inrit niet op de gewenste plaats ligt, vernemen we dat graag om te overleggen wat er mogelijk is.

Voor Sloestraat 35-37 zal er nog een lichtmast worden geplaatst. De lichtmast voor Sloestraat 15-17 zal op de erfafscheiding worden geplaatst.

Om de waterpartij beter te kunnen onderhouden zijn we voornemens om het talud te verflauwen. Door het verflauwen van het talud zullen de uitstroombakken worden gewijzigd. Op het talud zullen bomen worden aangeplant. Wij onderhouden de waterpartij volgens de keur van Waterschap Scheldestromen. Het eindbeeld van de waterpartij blijft hetzelfde zoals deze nu is. Langs het asfalt zal een strookje intensief gemaaid worden.

Ter hoogte van Sloestraat 15 zijn we voornemens om een voetgangersbrug aan te brengen. Deze brug zal later dit jaar aangebracht worden.

Voor Sloestraat 6 -16 zijn we voornemens om een wandelpad in het talud aan te brengen. Door korter op de waterlijn te lopen, krijgt men meer beleving van de waterpartij.

De planning is om in juli 2023 de aanbesteding te starten, zodat het project in nazomer/najaar 2023 kan worden uitgevoerd.

Reconstructie Ter Weel e.o.

Rioolvervanging A. Butijnweg Rilland

Werkzaamheden hoofdriolering Van Randwijckstraat - Van Tienhovenstraat - Meulemeesterstraat

Op maandag 28 augustus wordt gestart met riool- en bestratingswerkzaamheden in de Van Randwijckstraat - Van Tienhovenstraat – Meulemeesterstraat in Yerseke.

Werkzaamheden

De huidige hoofdriolering in de Van Randwijckstraat, de Van Tienhovenstraat en de Meulemeesterstraat verkeert in een verouderde staat en is aan vervanging toe. De gemeente heeft het voornemen om het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de erfgrens te vervangen door een gescheiden riolering waarbij hemelwater apart afgevoerd wordt van het vuilwater. Naast de rioleringswerkzaamheden zal de straat worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. De rijbaan van de Van Randwijckstraat zal iets worden verbreed in verband met de ruimte voor onder andere de vuilniswagen. Verder is gekeken naar meer parkeerruimte en ruimte voor groen in de Van Tienhovenstraat.

Voor de voorgenomen maatregelen moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden. 

Planning

De riool- en bestratingswerkzaamheden worden vanaf 28 augustus in fasen uitgevoerd en duren naar verwachting tot maart 2024.

Van de uitvoerende partij ontvangen omwonenden van de projectlocatie te zijner tijd een brief met de planning met fasering.

Bouwkundige opnames

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Reimerswaal bouwkundige opnames gemaakt van de woningen grenzend aan de projectlocatie. Hiervoor ontvangen omwonenden een brief van de uitvoerende partij.

Meer informatie

Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op begrip hiervoor. 

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Riedijk van Riedijk Bestratingen uit Yerseke, via e-mail info@riedijkbestratingen.nl of  telefoonnummer 06 2293 3341. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Achterberg van de afdeling Gemeentewerken, via e-mail gemeente@reimerswaal.nl of telefoonnummer 0113 395 000.