Verkabelen bestaande 380 kV-verbinding Krabbendijke

In de zomer van 2016 heeft de toenmalig Minister van Economische Zaken en Klimaat toegezegd dat de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding nabij Krabbendijke gedeeltelijk ondergronds gebracht (verkabeld) zal worden, nadat de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Deze toezegging is een tegemoetkoming aan de bezwaren van de gemeente Reimerswaal en de inwoners van Krabbendijke. Op langere termijn zal ten noorden van Krabbendijke dus slechts 1 (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. In mei 2017 is een projectgroep gestart om dit proces vorm te geven. Daarna zijn er door een extern deskundige de heer J.J. Meeuwsen van adviesbureau D-Cision meerdere gesprekken gevoerd met grondeigenaren en gebruikers en is er een inloopbijeenkomst georganiseerd op 12 november 2018 om de omgeving te informeren over het proces en de 3 mogelijke tracévarianten (Noord, Midden en Zuid).

Voorkeur tracévariant Noord 

De beoordeling van de 3 varianten (Noord, Midden en Zuid) laat op basis van het afwegingskader op een groot aantal aspecten geen wezenlijk verschil zien. Op de aspecten ‘maatschappelijk draagvlak’ en ‘kosten’ komt variant Noord substantieel positiever uit de beoordeling dan de varianten Midden en Zuid. Met name grondeigenaren en gebruikers hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor het bundelen en combineren met de infrastructuur ten noorden van de kern Krabbendijke en hebben dus een voorkeur voor variant Noord. Op 28 mei 2019 heeft het college van de gemeente Reimerswaal het besluit genomen om de variant Noord verder uit te laten werken in een basisontwerp. De gemeenteraad heeft dit unaniem onderschreven in zijn vergadering van 11 juni 2019. 

Definitief tracé Noord 

De noordelijke variant is afgelopen jaar in nauw overleg met de grondeigenaren verder geoptimaliseerd. De heer Meeuwsen heeft deze gesprekken gevoerd. Inmiddels is een definitief tracé Noord uitgewerkt in een basisontwerp. Op basis van het basisontwerp wordt de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure gestart. 

Inloopbijeenkomst 24 september 2020

Op 24 september 2020 is een inloopbijeenkomst georganiseerd in dorpshuis ‘De Meiboom’ in Krabbendijke. Deelnemers van de projectgroep hebben informatie gepresenteerd over de plannen en procedure rondom de verkabeling aan de hand van beeldmateriaal. 

Bestemmingsplanprocedure  

Het voorontwerpbestemmingsplan om het kabeltracé mogelijk te maken heeft vanaf 8 oktober 2020 voor 4 weken ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 25 maart 2021 voor 6 weken ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 29 juli 2021 voor 6 weken ter inzage. 
Hiermee is juridisch en ruimtelijk dan de (formele) basis gelegd voor uitvoering van het kabeltracé. 

vastgestelde bestemmingsplan

Realisatie en ingebruikname 

De realisatie en ingebruikname van het kabeltracé is afhankelijk van de ingebruikname van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding vanaf hoogspanningsstation Rilland naar Tilburg (deelgebied Zuid-West 380 kV Oost).  Dit zal naar verwachting pas in 2029-2030 zijn. 
De intentie is om in 2027 te kunnen starten met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de kabel. In 2029-2030 wordt de kabel dan in gebruik genomen en wordt de bestaande bovengrondse 380 kV-verbinding verwijderd. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw Van den Dikkenberg van de gemeente Reimerswaal via 0113 395 000. of c.vanden.dikkenberg@reimerswaal.nl

Kunt u de pdf's niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 0113 395 000.