Privacy

De gemeente Reimerswaal hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring biedt de gemeente zicht op hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u hier een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen.

Privacybeleid

Om de organisatie richting te geven, heeft gemeente Reimerswaal een privacybeleid opgesteld. 

Privacybeleid Reimerswaal

Register van verwerkingen

In het Register van verwerkingen staat welke persoonsgegevens gemeente Reimerswaal verwerkt.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u rechten: 

  • U kunt de gemeente vragen om uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. Als blijkt dat daar fouten in staan, dan kunt u vragen die gegevens te verbeteren. Ook kunt u vragen om ontbrekende gegevens toe te voegen.
  • Vindt u dat de gemeente uw gegevens niet (meer) nodig heeft, kunt u vragen om ze te wissen en/of kunt u hiertegen bezwaar maken.
  • Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, dan kunt u die toestemming intrekken.

AVG - Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens (met DigiD) 

Rechten van betrokkenen

U kunt bij de gemeente een verzoek om inzage indienen. Binnen vier weken krijgt u dan een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft. U kunt ook vragen om aanpassing of verwijdering van bepaalde persoonsgegevens.
Voor het inzien, aanpassen of verwijderen kunt u gebruik maken van het webformulier.

Delen met derden

Gemeente Reimerswaal verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. Gemeente Reimerswaal blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Convenant Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal

Zoals u wel weet houdt de gemeente de adresgegevens van haar inwoners bij. De gemeente is dit verplicht en zij moet er ook voor zorgen dat deze geregistreerde gegevens juist zijn. Als de gemeente signalen heeft gekregen dat  de adresgegevens niet kloppen, gaat de gemeente een onderzoek doen. Bij dit onderzoek kan zij ook navraag doen bij de woningbouwvereniging in onze gemeente.

Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben namelijk afspraken gemaakt om persoonsgegevens uit te wisselen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. De gegevens worden gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van het illegaal bewonen van huurwoningen.  Zo houden we de registratie van onze inwoners op orde.

Inzage dossier en gegevens Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland voert namens de gemeente Reimerswaal de taak Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) uit. Dit houdt in dat het Zorg- en Veiligheidshuis de meldingen Wvggz in ontvangst neemt, uitvoerend verkennend onderzoek doet en de aanvragen voor een zorgmachtiging in behandeling neemt. Bij deze taken worden persoonsgegevens verwerkt.

Een inzageverzoek voor de gegevens die verwerkt worden bij het Zorg- en Veiligheidshuis kan bij de gemeente worden gedaan. De gemeente neemt dan zelf contact op met het Zorg- en Veiligheidshuis om aan het inzageverzoek te kunnen voldoen.

Beveiliging

Gemeente Reimerswaal neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Datalekken

Zo nu en dan vinden er datalekken plaats. Als u een datalek tegenkomt kunt u dit melden bij de gemeente via dit e-mailadres: privacy@reimerswaal.nl. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief krijgt die niet voor u is bestemd. Er wordt een overzicht bijgehouden met alle datalekken die hebben plaatsgevonden. Dit overzicht is ook ter beschikking gesteld op deze pagina.

Cookies

Gemeente Reimerswaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Privacyverklaring Wet Politiegegevens

Privacyverklaring Wet Politiegegevens gemeente Reimerswaal

Bodycam voor handhavers

De gemeente Reimerswaal maakt zich sterk voor een veilige werkomgeving voor haar handhavers die veel op straat werken. Daarom dragen onze handhavers een Bodycam bij zich. De bodycam is een opnametoestel voor foto’s of video’s dat een handhaver op zijn of haar uniform kan dragen. In het hieronder te downloaden Protocol bodycams Reimerswaal 2020 is omschreven hoe de Bodycam wordt gebruikt, onder welke omstandigheden zal worden gefilmd, wat er gebeurt met de beelden die worden gemaakt en op welke wijze de beelden kunnen worden opgevraagd.

Protocol gebruik bodycams

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via 0113 395 000 of mail naar privacy@reimerswaal.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunt u de pdf's niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 0113 395 000.