Milieu melding, vergunning en calamiteiten

Algemeen

De gemeente Reimerswaal is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
Voor de gemeente Reimerswaal voert de RUD alle taken uit met betrekking tot milieuvergunningen, -toezicht en -handhaving.
Voor u als inwoner of bedrijf blijft de gemeente het eerste aanspreekpunt voor het aanvragen van vergunningen of bij vragen over toezicht of handhaving, tenzij het uitsluitend en alleen milieuactiviteiten betreft. In dit laatste geval kunt u rechtstreeks contact opnemen met de RUD.

Contact

Calamiteiten

Wanneer er sprake is van een klacht waarbij volgens u, snel actie nodig is van de Provincie, wordt u geadviseerd de Provinciale milieuklachtencentrale te bellen. Voorbeelden van zo’n situatie zijn rookoverlast van een boer, of stankoverlast van een fabriek.

De provinciale milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 0118 412323.

Minder dringende meldingen kunnen worden gedaan per post. De milieupiketambtenaar neemt vervolgens telefonisch contact met u op.

Milieuactiviteiten melden

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u:

  • checken of een vergunning of melding nodig is
  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen

De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten met een bedrijfsmatige omvang. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Weet u niet zeker of dit voor u geldt? Vraag dit dan na bij uw gemeente.

De uiteindelijke aanvraag van een eventuele vergunning doet u via het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen (met DigiD of eHerkenning)

Procedure aanvraag (Omgevingsvergunning)

Een aanvraag wordt volgens  de uitgebreide procedure afgehandeld en geldt een afhandelingstermijn van 6 maanden. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege. De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Vervolgens kan iedereen, binnen 6 weken, zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Ontvangen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen publiceren wij op officielebekendmakingen.nl, in het Reimerswaal Informatieblad.

Klacht of melding

De klacht of melding op het gebied van milieu kan telefonisch plaatsvinden bij de milieuklachtencentrale via 0118 412323. Ook is het mogelijk om uw klacht in te dienen via de website van RUD Zeeland.

Klachten over gevaarlijke of onhygiënische zwemlocaties kunt u via telefoonnummer 0118 631700 melden. Ook e-mailen is mogelijk: zwemwater@rud-zeeland.nl.

Er is een particulier initiatief om milieuklachten via een landelijk opererende website door te zetten naar het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze site niet te gebruiken, omdat dit een grote vertraging (enkele dagen) kan opleveren in de behandeling van uw klacht. Het risico bestaat dan dat uw klacht niet kan worden opgelost.

Contact RUD Zeeland

Bezoekadres:
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen

Postadres
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Telefoonnummer: 0115 745100
E-mailadres: milieumeldpunt@rud-zeeland.nl
Website: www.rudzeeland.nl