Maaien in de gemeente

Algemeen

Het maaien gebeurt op het gras van gazons, speelveldjes, bermen, parken, braakliggende terreinen, sommige dijken, watergangen en vijvers binnen de bebouwde kom en op bedrijventerreinen.

Vóór de start van het maaiseizoen wordt gekeken naar broedplaatsen. Het maaien in de buurt van broedplaatsen wordt pas gedaan als de jongen het nest hebben verlaten (Wet natuurbescherming). Hierdoor ziet het er soms onverzorgd uit, maar de situatie is tijdelijk.

Wat maaien we en wanneer?

Gazons en speelveldjes

  • We maaien 17 tot 20 keer per jaar. Dat is één keer per 7 tot 10 werkdagen. Hierbij houden we rekening met de (weers)omstandigheden op dat moment.
  • We maaien van omstreeks begin april tot half november.
  • Reimerswaalse gazons bevatten diverse inheemse (on)kruiden. Deze dragen bij aan de biodiversiteit van het openbaar groen.

Werkwijze maaien gazons

Onze gazonmaaiers werken volgens het mulch-principe. Mulchen wordt ook wel grasrecycling genoemd. Het gemaaide gras wordt, nadat het is afgesneden, eerst heel fijn versnipperd en in de graszode geduwd. Het is een eenvoudige en natuurlijke benadering van gazononderhoud. Het bespaart tijd en geld, het is beter voor het milieu door minder uitstoot en het is beter voor de graszode doordat er minder overheen gereden wordt.

Bloembollen

Na de bloei is het belangrijk dat het loof 7 weken met rust gelaten wordt. In die periode neemt de bloembol de voedselvoorraad op voor het volgende bloeiseizoen. Het kan dan dus even rommelig ogen, maar het is belangrijk dat er even niet gemaaid wordt, zodat we het volgende jaar weer mooie bloemvelden hebben.

Grasterreinen, bermen en braakliggende terreinen

Deze maaien we 1, 2 of 5 keer per jaar, afhankelijk van het gebruik, verkeersveiligheid en potentiële natuurwaarde. Op plekken waar ongewenst riet of reuzenberenklauw voorkomt wordt vaker gemaaid.

Braakliggende bouwpercelen van de gemeente worden tot het moment van de grondoverdracht 5 keer per jaar gemaaid. Daarna is de (nieuwe) eigenaar verantwoordelijk voor het beheer.

Gebieden of terreinen waar een hogere biodiversiteit wordt nagestreefd

Afhankelijk van het gebruik wordt er 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Op enkele plekken worden proeven gedaan met gefaseerd maaien (sinusmaaien).

Op plekken waar ongewenst riet of reuzenberenklauw voorkomt wordt vaker gemaaid.

Watergangen en vijvers

  • Watergangen en vijvers worden 1 of 2 keer per jaar gemaaid, afhankelijk van de functie waterberging of afvoerkanaal bij hevige neerslag.
  • In samenwerking met Waterschap Scheldestromen worden watergangen en vijvers om de 8 jaar gebaggerd. Het slib wordt daarna op de naastgelegen onderhoudsstrook uitgespreid. Als er geen ruimte is om het slib uit te spreiden, wordt het slib afgevoerd.

Maaisel op de weg

Bij natte weersomstandigheden komt het voor dat maaisel aan de banden blijft plakken en op de verhardingen terecht komt. Dit gras verdwijnt meestal redelijk snel door de zon en de wind. Als er erg veel gras ligt, proberen we dat zo snel mogelijk op te ruimen.  De chauffeur schat in of dat nodig is.

Staat het gras ergens zo hoog dat er een onveilige situatie ontstaat of is het gras op een speelveldje te hoog? Dan kunt u dit online melden via Fixi.