M. (Maarten) Both

Wethouder M. Both

Taken

  • Wethouder
  • 1e Loco-burgemeester

Portefeuilles

  • Ruimtelijke ordening

  • Openbare werken

Politieke partij

Staatkundig Gereformeerde Partij

Portefeuille Maarten Both
Onderwerp Vervanger
Gronden niet in exploitatie C.A. Verburg
Herbestrating/asfaltering idem
Straatverlichting idem
Verkeersmaatregelen en straatmeubilair idem
Gladheidsbestrijding en straatreiniging idem
Vergunningen kabels en leidingen idem
Jachthaven idem
Vissershaven idem
Bouwgrondexploitatie (bedrijventerreinen) idem
Erfpachtgronden (bedrijventerreinen) idem
Monumenten idem
Openbaar groen idem
Recreatievoorzieningen idem
Riolering idem
Afval idem
Begraafplaatsen idem
Ruimtelijke ordening idem
Bouwgrondexploitatie idem
Erfpacht particulieren idem
Exploitatie woningen/gebouwen idem
Dorpsvernieuwing idem
Volkshuisvesting idem
Vertegenwoordiging
Bestuurlijk platform de Bevelanden

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties Maarten Both
Functies, organisatie Bezoldiging Tijdsbesteding Q.Q.
Lid OZO Portefeuillehoudersoverleggen: Wonen & Voorzieningen Nee 50 uur p/jaar Ja
Lid bestuurlijk overleg samenwerking (afvalwater)keten Zeeland (SAZ+) BOSAZ Nee 20 uur p/jaar Ja
Provinciale commissie wonen Nee 20 uur p/jaar Ja
Lid bestuurlijk overleg Volkshuisvesting (coöperatie Beveland Wonen) Nee 15 uur p/jaar Ja
Lid Bestuurlijk Platform 'De Bevelanden' Nee 30 uur p/jaar Ja
OZO Mobiliteit Nee 60 uur p/jaar Ja
Lid AB Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Nee 50 uur p/jaar Ja
Voorzitter jachthavencommissie Yerseke Nee 15 uur p/jaar Ja
Voorzitter beroepshavencommissie Zeeland Nee 15 uur p/jaar Ja