Grondprijsbrief 2024

Algemeen

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een Grondprijsbrief vast. Deze Grondprijsbrief 2024 geldt als ‘prijslijst’ voor uit te geven bouwgrond vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, tenzij er binnen die periode een nieuwe Grondprijsbrief wordt vastgesteld. Deze grondprijsbrief is vastgesteld door burgemeester en wethouders op 5 december 2023.

1.1 Verkoop

Bij het vaststellen van de grondprijzen zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

  • De grondprijzen voor zowel woningbouw- als bedrijventerreinlocaties zijn marktconform.
  • De grondprijzen zijn gebaseerd op verkoop van grond in bouwrijpe staat, tenzij anders vermeld.
  • De grondprijzen voor woningbouwkavels zijn gebaseerd op de verkoop van grond conform de ‘Algemene voorwaarden voor de verkoop van woningbouwkavels Reimerswaal 2019’.
  • De grondprijzen voor bedrijfskavels zijn gebaseerd op de verkoop van grond conform de ‘Algemene voorwaarden voor de verkoop van bedrijfskavels Reimerswaal 2019’.
  • De genoemde prijzen per m² zijn exclusief btw, waarbij voor de woningbouwkavels geldt dat tevens de kavelprijs inclusief btw wordt vermeld.

1.2 Erfpacht

Voor de uitgifte in erfpacht gelden dezelfde voorwaarden als voor de verkoop van een kavel. Daarnaast zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing op erfpacht:

  • Bij het berekenen van de erfpachtcanon worden grondprijzen inclusief btw gehanteerd.
  • Het rentepercentage voor de canonberekening fluctueert maar is gesteld op een minimum van 3%.
  • Uitgifte van woningbouwgrond in erfpacht gebeurt conform de ‘Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van woningbouwkavels 2019’.
  • Uitgifte in erfpacht van bouwgrond voor bedrijfsvestiging gebeurt conform de ‘Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfskavels Reimerswaal 2019’.

2.1 Grondprijzen vrije kavels

De gemeente heeft begin 2024 geen bouwkavels meer te koop ten behoeve van woningbouw. Medio 2024 wordt gestart met een verkoopprocedure voor woningbouwproject Tramper III te Hansweert. Een deel van de bouwrijpe grond wordt projectmatig uitgegeven via een aanbesteding/prijsvraag. Een ander deel bestaat uit een aantal vrije kavels. Deze is gereserveerd voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren. Deze zullen door een onafhankelijke deskundige te zijner tijd worden getaxeerd om te komen tot een marktconforme prijs.

2.2 Grondprijzen sociale woningbouw

In de gemeente Reimerswaal wordt de sociale woningbouw voor het merendeel door de woningbouwcorporatie ‘Beveland Wonen’ gerealiseerd. Het gaat om woningen die bedoeld zijn om zonder winstoogmerk te verhuren aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of tegen een hoge huurprijs te huren. 

Voor grondgebonden sociale huurwoningen wordt een vaste grondprijs van € 160,00 per m² bouwgrond exclusief btw gerekend. Hiermee is deze grondprijs sinds niet meer gewijzigd, maar in overeenstemming met prijzen die binnen de samenwerkende gemeenten De Bevelanden in rekening worden gebracht bij volkshuisvester Beveland Wonen. 

Gezien de woningnood en de beperkte beschikbaarheid van grond worden alternatieve woonconcepten ontwikkeld. Voor de gemeente Reimerswaal is gestapelde bouw van sociale woningen nieuw. Voor gestapelde sociale woningbouw wordt per appartement een grondprijs van €17.000 berekend. 

3. Grondprijzen bedrijventerreinen

De gemeente had tot voor kort op 2 bedrijventerreinen bedrijfskavels uit te geven, namelijk op het bedrijventerrein ‘De Poort’ in Rilland en op het bedrijventerrein ‘Olzendepolder’ in Yerseke. Inmiddels zijn alle percelen op de genoemde bedrijventerreinen verkocht.

4. Commercieel vastgoed

Onder commercieel vastgoed wordt verstaan: bedrijfsruimten die aan te merken zijn als onroerende zaken bestemd voor onder meer horeca, kleinhandelsbedrijf, ambachtsbedrijf en overige commerciële bedrijven waarin zich een voor het publiek toegankelijk lokaal bevindt, bestemd voor de rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening.

Gelet op de diversiteit aan detailhandel, horeca en overige commerciële bedrijfsruimten wordt met betrekking tot uitgifteprijzen maatwerk geleverd. Bij de gronduitgifte ten behoeve van commercieel vastgoed werkt de gemeente niet met vaste grondprijzen. Deze worden marktconform bepaald aan de hand van een taxatie door een onafhankelijke deskundige. 

5. Maatschappelijke voorzieningen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet commerciële maatschappelijke voorzieningen.

Op dit moment heeft de gemeente geen kavels voor commerciële maatschappelijke voorzieningen. Op het moment dat hier sprake van is wordt met betrekking tot een verkoop van gemeentegrond maatwerk geleverd. Deze prijs hangt af van de feiten en omstandigheden. Bijvoorbeeld of de gemeente haar gronden inbrengt in de huidige staat of dat deze bouwrijp worden geleverd. Ook het aspect van de waardering van de aanwezige opstallen speelt hierbij een rol. De waardering zal in die gevallen worden bepaald aan de hand van een taxatie door een onafhankelijke deskundige.

OmschrijvingPrijs per m2 excl. btwVoorbeelden (niet limitatief)
Maatschappelijke voorzieningen, commercieelMaatwerkHuisarts, tandarts, apotheek, gezondheidspraktijk
Maatschappelijke voorzieningen, niet commercieel, bebouwd€ 160,00Zwembad, sporthal, verenigingsgebouw, kerk, school, dorpshuis met niet-commerciële inslag
Maatschappelijke voorzieningen, niet commercieel, onbebouwd€ 65,00Voetbalveld

6. Snippergroen

Indien medewerking wordt verleend aan het verkopen van niet-structureel openbaar groen, zogenaamd ‘snippergroen’, wordt een grondprijs gehanteerd van € 85,00 per m². Huur van snippergroen is ook mogelijk. Deze bedraagt 0,85 euro per m2 per jaar, met een minimumhuur van 50 euro per jaar.

7. Informatie

Voor de meest actuele informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Stoutjesdijk via e-mail j.stoutjesdijk@reimerswaal.nl of telefonisch 0113 395 000.