Grondprijsbrief 2023

Algemeen

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een Grondprijsbrief vast. Deze Grondprijsbrief 2023 geldt als ‘prijslijst’ voor uit te geven bouwgrond vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, tenzij er binnen die periode een nieuwe Grondprijsbrief wordt vastgesteld. Deze grondprijsbrief is vastgesteld op 6 december 2022.

Deze grondprijsbrief is zowel op bedrijfsgrond als op woningbouwgrond van toepassing.

1.1 Verkoop

Bij het vaststellen van de grondprijzen zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

 • De grondprijzen voor zowel woningbouw- als bedrijventerreinlocaties zijn marktconform.
 • De grondprijzen zijn gebaseerd op verkoop van grond in bouwrijpe staat, tenzij anders vermeld.
 • De grondprijzen voor woningbouwkavels zijn gebaseerd op de verkoop van grond conform de ‘Algemene voorwaarden voor de verkoop van woningbouwkavels Reimerswaal 2019’.
 • De grondprijzen voor bedrijfskavels zijn gebaseerd op de verkoop van grond conform de ‘Algemene voorwaarden voor de verkoop van bedrijfskavels Reimerswaal 2019’.
 • De genoemde prijzen per m² zijn exclusief btw, waarbij voor de woningbouwkavels geldt dat tevens de kavelprijs inclusief btw wordt vermeld.

1.2 Erfpacht

Voor de uitgifte in erfpacht gelden dezelfde voorwaarden als voor de verkoop van een kavel. Daarnaast zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing op erfpacht:

 • Bij het berekenen van de erfpachtcanon worden grondprijzen inclusief btw gehanteerd.
 • Het rentepercentage voor de canonberekening fluctueert maar is gesteld op een minimum van 3%.
 • Uitgifte van woningbouwgrond in erfpacht gebeurt conform de ‘Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van woningbouwkavels 2019’.
 • Uitgifte in erfpacht van bouwgrond voor bedrijfsvestiging gebeurt conform de ‘Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfskavels Reimerswaal 2019’.

2.1 Woningbouw - Grondprijzen vrije kavels

De gemeente ontwikkelt in 2023 in Yerseke voor eigen rekening en risico en geeft daar bouwkavels uit ten behoeve van woningbouw. Het gaat momenteel om het volgende project:

 • Yerseke, Steehof III

De grondprijs in onderstaande tabel geldt vanaf 1 januari 2023.

Deze gegevens zijn bijgewerkt tot en met 6 oktober 2023. Dit betekent dat, in afwijking van onderstaande tabel, de kavel met de vermelding onder ‘gereserveerd’ mogelijk inmiddels is ‘uitgegeven’ (verkocht maar nog niet notarieel geleverd). 

Bij alle transacties geldt dat de datum van ondertekening van de verkoop- of erfpachtovereenkomst bepalend is voor de te hanteren grondprijs.

Yerseke, Steehof III
StraatKavelnr.Opp. in m2Prijs per m2 excl. btwKavelprijs excl. btwKavelprijs incl. btwStatus
Johannes Vermeerlaan6721€290,65€209.558,65€253.565,97gereserveerd

De gemeente Reimerswaal wil nieuwe woningbouwlocaties ontwikkelen. Daarom is een tweetal locaties aangewezen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het betreft de volgende gebieden:

 • Locatie Smalleweg/Postweg te Yerseke
 • Locatie Achterwegje te Kruiningen.

De verwachting bestaat dat over enkele jaren ter plaatse nieuwe woningbouwlocaties kunnen worden uitgegeven.

2.2 Grondprijzen - sociale woningbouw

In de gemeente Reimerswaal wordt de sociale woningbouw voor het merendeel door de woningbouwcorporatie ‘Beveland Wonen’ gerealiseerd. Het gaat om woningen die bedoeld zijn om zonder winstoogmerk te verhuren aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of tegen een hoge huurprijs te huren. Voor sociale woningbouw wordt voor grondgebonden sociale huurwoningen een vaste grondprijs van € 160,00 per m² bouwgrond exclusief btw gerekend.

3.1 Grondprijzen - bedrijventerreinen

De gemeente had tot voor kort op 2 bedrijventerreinen bedrijfskavels uit te geven, namelijk op het bedrijventerrein ‘De Poort’ in Rilland en op het bedrijventerrein ‘Olzendepolder’ in Yerseke. Inmiddels zijn alle percelen op de genoemde bedrijventerreinen verkocht.

De gemeente Reimerswaal wil nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen. Om dat mogelijk te maken zijn in drie kernen gebieden aangewezen waarvoor de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is verklaard. De gemeente gaat de voorbereiding ter hand nemen voor de volgende gebieden:

 • Olzendepolder Yerseke
 • Nishoek Kruiningen
 • De Poort Rilland

De verwachting is dat over enkele jaren weer bedrijfsgrond beschikbaar is. 

4. Commercieel vastgoed

Onder commercieel vastgoed wordt verstaan: bedrijfsruimten die aan te merken zijn als onroerende zaken bestemd voor onder meer horeca, kleinhandelsbedrijf, ambachtsbedrijf en overige commerciële bedrijven waarin zich een voor het publiek toegankelijk lokaal bevindt, bestemd voor de rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening.

Gelet op de diversiteit aan detailhandel, horeca en overige commerciële bedrijfsruimten wordt met betrekking tot uitgifteprijzen maatwerk geleverd. Bij de gronduitgifte ten behoeve van commercieel vastgoed werkt de gemeente niet met vaste grondprijzen. Deze worden marktconform bepaald aan de hand van een taxatie door een onafhankelijke deskundige. 

5. Maatschappelijke voorzieningen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet commerciële maatschappelijke voorzieningen.

Op dit moment heeft de gemeente geen kavels voor commerciële maatschappelijke voorzieningen. Op het moment dat hier sprake van is wordt met betrekking tot een verkoop van gemeentegrond maatwerk geleverd. Deze prijs hangt af van de feiten en omstandigheden. Bijvoorbeeld of de gemeente haar gronden inbrengt in de huidige staat of dat deze bouwrijp worden geleverd. Ook het aspect van de waardering van de aanwezige opstallen speelt hierbij een rol. De waardering zal in die gevallen worden bepaald aan de hand van een taxatie door een onafhankelijke deskundige.

OmschrijvingPrijs per m2 excl. btwVoorbeelden (niet limitatief)
Maatschappelijke voorzieningen, commercieelMaatwerkHuisarts, tandarts, apotheek, gezondheidspraktijk
Maatschappelijke voorzieningen, niet commercieel, bebouwd€ 125,00Zwembad, sporthal, verenigingsgebouw, kerk, school, dorpshuis met niet-commerciële inslag
Maatschappelijke voorzieningen, niet commercieel, onbebouwd€ 30,00Voetbalveld

6. Snippergroen

Indien medewerking wordt verleend aan het verkopen van niet-structureel openbaar groen (zogenaamd ‘snippergroen’), wordt een grondprijs gehanteerd van € 85,00 per m².

7. Informatie

Voor de meest actuele informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Stoutjesdijk via e-mail j.stoutjesdijk@reimerswaal.nl of telefonisch 0113 395 000.