Grond kopen, huren of gebruiken (geen bouwgrond)

Algemeen

Soms is het mogelijk om een strookje gemeentegrond van de gemeente te kopen, huren of gebruiken wanneer dit grenst aan uw perceel. Het betreft dan geen bouwgrond maar een (gedeelte van een) plantsoen met de bestemming “groen”.

Voor het kopen of huren van deze stukjes grond zijn criteria en voorwaarden opgesteld. De grond moet hieraan voldoen anders kan er niet gekocht of gehuurd worden. We verhuren volkstuintjes in Hansweert, Krabbendijke en Rilland.

Verkoopvoorwaarden

Grond komt in aanmerking voor verkoop indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

 1. De grond grenst direct aan het pand of perceel waarvan de verzoeker eigenaar is.
 2. Er is geen belemmering vanwege omgevingskwaliteit, zoals behoud van groen in de wijk, behoud zichtlijnen (schuttingen of bouwwerken zijn ongewenst) of sociale veiligheid.
 3. De grond is niet beschreven / aangewezen in het Groenplan Reimerswaal 2013-2023.
 4. In de grond staan geen beeldbepalende en/of beschermingswaardige bomen die zijn opgenomen op de door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst monumentale bomen.
 5. Het beoogde gebruik respecteert de groeiplaats van in de grond aanwezige bomen.
 6. De grond is niet direct gelegen rond parkeervakken
 7. De grond kan in de toekomst niet van belang zijn om te voorzien in parkeerbehoefte in de wijk
 8. Indien er sprake is van een zichtlocatie, moet er een acceptabele reststrook overblijven. Dit is ter beoordeling van de gemeente. Onder zichtlocatie wordt verstaan: grond waarop direct zicht is vanuit de woonkamer van (een) tegenoverliggende woning(en).
 9. Er ontstaat geen ongewenste situatie uit het oogpunt van verkeersveiligheid.
 10. Er liggen geen kabels en/of leidingen in de grond.
 11. De grond heeft geen strategische functie voor tijdelijk bergen van regenwater bij hevige regenval, voorafgaand aan lozen op het riool. Of hiervan sprake is, is ter beoordeling van de gemeente.
 12. Eventuele verkoop leidt niet / kan niet leiden tot ongewilde precedentwerking. Of hiervan sprake is, is ter beoordeling van de gemeente.

Huurvoorwaarden

Indien de grond niet voldoet aan de criteria voor verkoop, kan de grond in aanmerking komen voor verhuur, mits de grond direct grenst aan het pand / perceel waarvan de verzoeker eigenaar is. Aan de huurovereenkomst kunnen voorwaarden worden verbonden ten aanzien van gebruiksmogelijkheden en/of de looptijd van de overeenkomst, ter bescherming van:

 1. Groen in de wijk, behoud zichtlijnen (omgevingskwaliteit).
 2. Het beleid in het gemeentelijk groenplan.
 3. In de grond aanwezige beeldbepalende / beschermingswaardige bomen.
 4. De groeiplaats van in de grond aanwezige bomen.
 5. Mogelijke toekomstige parkeerbehoefte in de wijk.
 6. Sociale veiligheid.
 7. Een bestaande 'zichtlocatie' vanuit omliggende woningen.
 8. Veiligheid verkeersituaties en verkeerdeelnemers.
 9. Waterbergende functie in situaties van hevige regenval.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. Het plaatsen van schuttingen, andere niet natuurlijke afscheidingen zoals schanskorven of bouwwerken wat betreft materialen en afmetingen.
 2. Het plaatsen van heggen en andere groene afscheidingen wat betreft soort en (maximale) afmetingen.
 3. Het behoud van c.q. (na kap) terug te plaatsen bomen qua soort, aantal en afmetingen.
 4. Het respecteren van groeiplaatsen van in de grond aanwezige bomen. 
 5. Het verharden van de grond wat betreft oppervlakte en materiaalkeuze (waterdoorlatendheid).
 6. Indien de huurder van de grond zijn pand of perceel verkoopt is de gemeente gerechtigd tot beëindiging van de huur. Indien de huurovereenkomst wordt verlengd c.q. wordt overgeschreven op naam van de opvolgend eigenaar kan de gemeente de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst wordt aangegaan, aanpassen aan de op dat moment geldende criteria.

Verzoek tot grond kopen of huren (geen bouwgrond), met óf zonder DigiD

Wat kost het?

 • De verkoopprijs is € 85,- per m² kosten koper.
 • De huurprijs is € 0,85 per m² per jaar, met een minimum van € 50,- per jaar.

Volkstuintjes

De gemeente verhuurt volkstuintjes in Hansweert en Krabbendijke.
De huur bedraagt € 22,69 per jaar.
Voor de huur van een volkstuintje kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0113 395 000 of email gemeente@reimerswaal.nl. Mogelijk is er een wachtlijst.

Volkstuinverenigingen

In Kruiningen, Krabbendijke, Rilland en Yerseke zijn volkstuinverenigingen.

Contactpersonen

Kruiningen

Tuinvereniging Cruyningen
Inlichtingen: J. van der Hart
Henry Dunantstraat 12, 4416 CL Kruiningen
06 23473393

Krabbendijke

Volkstuinvereniging KEO
Inlichtingen: A. Sinke
Nieukerckestraat 16
4413 EM Krabbendijke
e-mail

Rilland

Volkstuinvereniging Reigersberg
Inlichtingen: mevrouw M. Hillebrand
Broekestraat 1 
4411 CS Rilland
Tel: 06-10981427

Yerseke

Volkstuinvereniging ’t Zoute
Inlichtingen: dhr. A.J. de Waard
Hoogaarsplein 3
4401 JG Yerseke
0113 572741
e-mail