Duurzame gebiedsontwikkeling De Groene Kamers van Rilland

De gemeente Reimerswaal heeft de ambitie om het gebied rondom de Schelde-Rijnverbinding, ten oosten van Rilland, duurzaam te ontwikkelen. In het gebied spelen veel opgaven en belangen voor de regio. Het gebied is een knooppunt voor energie, mobiliteit en infrastructuur en tegelijkertijd biedt het een uniek landschap met een rijke ontstaansgeschiedenis.

De gemeentelijke ambitie om in dit gebied grootschalige opwekking van duurzame energie te clusteren vormde het vertrekpunt. Dit mag echter niet ten koste gaan van het landschap, bestaande functies en andere noodzakelijke opgaven die in het gebied een belangrijke rol moeten krijgen. Maar hoe zorgen we er dan voor dat al die opgaven ingevuld worden op de schaarse ruimte die hier beschikbaar is? Door middel van een integrale gebiedsontwikkeling biedt de gemeente hiertoe kansen. 

Meer dan energie

In het gebied staat niet alleen energieopwekking centraal. Het landschap moet ook mooi en divers blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Een landschap waar je al wandelend of fietsend meer te weten komt over de ontstaansgeschiedenis en de opwekking van energie. Waar ruimte is voor meer groen en biodiversiteit en voor de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw. Waar voldoende zoet water beschikbaar is op het juiste moment en waar recreatie in Reimerswaal een plek krijgt. Een landschap dat klaar is voor de toekomst!

Belangrijke opgaven

In het gebied spelen vijf belangrijke opgaven die te maken hebben met het klimaat en het behouden van de kwaliteit van onze leefomgeving. Dit zijn:

  1. Een robuust watersysteem -> Ter voorkoming van een tekort aan zoet water
  2. Een toekomstbestendige landbouwsector -> Verduurzamen en innoveren van de landbouw
  3. Robuuste en aantrekkelijke natuur -> Gezonde leef- en recreatieomgeving en toename van biodiversiteit op land en in water
  4. Beschikbaarheid van voldoende en schone energie -> Op een duurzame manier voorzien in onze energiebehoefte, met hernieuwbare energiebronnen en slim energiemanagement
  5. Een waardevol landschap om te recreëren -> Het landschap aantrekkelijker maken voor recreatie

De Groene Kamers van Rilland - met ondertiteling

Uitvoeringsprogramma 2023-2025

In de structuurvisie zijn verschillende gebiedsoverstijgende opgaven en per gebied kansrijke deelprojecten opgenomen.

Op verschillende locaties wordt nagedacht over het ontwikkelen van energieprojecten in combinatie met medegebruik en de vijf urgente opgaven. Initiatiefnemers zijn hierover in gesprek met de gemeenten en omgeving. 

Daarnaast willen we een groen-blauwe structuur door het landschap die als een natuur- en landschapsnetwerk door het gebied fungeert. Daarnaast een recreatief en educatief netwerk in de vorm van wandel- en fietsgelegenheden langs bijzondere plekken in het gebied.

Energiemanagement in het gebied is een belangrijk aandachtspunt met als doel om energieprojecten op een slimme wijze aan te sluiten. Op welke wijze kunnen we zon- en windenergie slim aan elkaar koppelen? Hoe kan de opgewekte energie ook weer zo veel mogelijk lokaal en regionaal gebruikt worden? En is die opgewekte energie om te zetten in moleculen, zoals waterstof, waardoor die ook voor de regionale industrie, landbouw of mobiliteit ingezet kan worden? Een zogenaamde energy hub.

Uitvoeringsprogramma 2023-2025
Uitvoeringsprogramma 2023-2025

Meer informatie

Om tot integrale ontwikkeling te komen en de regie in het gebied te behouden is in samenspraak met gebiedspartners en omgeving een structuurvisie opgesteld. Deze structuurvisie is in juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Met deze structuurvisie wil de gemeente partners, medeoverheden, initiatiefnemers, grondeigenaren en omgeving stimuleren aan de slag te gaan. De structuurvisie vindt u hieronder bij Downloads.

In februari 2022 hebben we een online inspiratiesessie georganiseerd over de toen nog vast te stellen structuurvisie. De thema’s landbouw, ruimte en energie en batterijen kwamen tijdens dit webinar uitgebreid aan bod.

Kijk de inspiratiesessie hier terug: Inspiratiesessie de Groene Kamers van Rilland - YouTube

Er is een fietstocht beschikbaar met achtergrondinformatie over het gebied. Bekijk hier de fietstocht: Puzzeltocht de Groene Kamers van Rilland | Gemeente Reimerswaal

Woont u in of in de directe omgeving van het gebied of heeft u een belang in het gebied en wilt u meedenken met ons? 

Laat het ons dan weten via groenekamersrilland@reimerswaal.nl. Wij nemen dan contact met u op om te bekijken op welke manier u het beste kunt aanhaken bij het opstellen van de visie. U kunt inbreng hebben in verschillende thema’s, namelijk: Energie, Natuur, Landbouw, Water en Recreatie.

Nieuwsbrief april 2024: Nieuwsbrief: De Groene Kamers van Rilland (mailcamp.nl)

Nieuwsbrief januari 2024: Nieuwsbrief: De Groene Kamers van Rilland (mailcamp.nl)

Terugblik partnerevent: [De Groene Kamers van Rilland] Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens het partner event (mailcamp.nl)

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang de laatste informatie over de Gebiedsontwikkeling Energielandschap Rilland-Oost.

Aanmelden nieuwsbrief