Bezwaar en beroep

Algemeen

Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Reimerswaal kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk binnen zes weken na bekendmaking van het besluit indienen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal via de website indienen. Een besluit waartegen u bezwaar kunt maken is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor uw buren, het weigeren van een subsidie of een verkeersbesluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden van het bezwaar

Soms is tegen een besluit niet eerst bezwaar mogelijk bij de gemeente, maar moet u meteen beroep instellen bij de rechtbank of de Raad van State. Dit staat dan in het besluit vermeld. 

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking!
Indien er sprake is van spoedeisendheid, dient u een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Een bezwaar indienen (met DigiD)

Procedure behandeling bezwaarschrift

Na ontvangst krijgt u binnen één week een ontvangstbevestiging. Indien er onduidelijkheden zijn of er nog relevante informatie nodig is, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bezwaar aan te vullen.

In de gemeente Reimerswaal adviseert een onafhankelijke commissie over uw bezwaar, namelijk de commissie bezwaarschriften. Deze commissie is samen met de gemeente Borsele in het leven geroepen en adviseert aan beide gemeenten.
Na het indienen van bezwaar wordt u in de meeste gevallen uitgenodigd voor een hoorzitting van deze commissie, zodat u een mondelinge toelichting op uw bezwaarschrift kunt geven. Na de hoorzitting vindt in beslotenheid raadkamer plaats. Hierin wordt er door de commissie een advies aan de gemeente geformuleerd. Vervolgens zal de gemeente een beslissing op bezwaar nemen, de zogenaamde bob. In de bob wordt aangegeven of de gemeente Reimerswaal juridisch de juiste beslissing heeft genomen. Deze bob wordt u toegezonden, samen met het advies van de commissie.

U bent het niet eens met een beslissing

Als u het niet eens bent met het besluit op het bezwaar kunt u beroep instellen. U doet dit bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. U dient het beroep binnen zes weken in te dienen. In het beroepschrift zet u waarom u het met het besluit op het bezwaar niet eens bent. U moet ook een kopie van het besluit meesturen.

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften is door de gemeenteraad ingesteld en bestaat uit onafhankelijke leden die door het college zijn benoemd.

Leden commissie bezwaarschriften:

  • Mevrouw mr. M. Verhaard, voorzitter
  • Mevrouw mr. D.M.B. da Cruz-Blaha, plv. voorzitter, tevens lid
  • De heer mr. M. Huijgens, lid
  • Mevrouw mr. E. Steketee, lid
  • De heer M. Bode, lid

Contact

Het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie is gevestigd bij de gemeente Reimerswaal. U kunt contact opnemen met de secretaris van de commissie, dhr. R. Snoek via telefoonnummer 0113 395 000 of per email via gemeente@reimerswaal.nl