Bestemmingsplannen Rilland

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kleiduivenschietterrein Grensweg, Rilland’

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 23 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kleiduivenschietterrein Grensweg, Rilland’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.Bgwbpkleiduiven-vo01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Achtergrond

Er wordt al heel wat jaren gezocht naar een definitieve locatie voor de kleiduivenschietvereniging ‘JSVZ’ in onze gemeente. Deze vereniging is al geruime tijd gevestigd op een tijdelijke locatie ten noorden van de golfbaan aan de Oostelijke Spuikanaalweg in Rilland in afwachting van een nieuwe locatie. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er een concentratie van geluidsporten in de omgeving van Bath zou plaatsvinden, maar hiervan is al een aantal jaren geen sprake meer. Wel is vanaf 2014 gezocht naar geschikte locaties voor de permanente vestiging van (uitsluitend nog) de kleiduivenschietvereniging, rekening houdend met vooral de geluidsbelasting voor de omgeving.

Alternatieve locatie(s)

Als mogelijke vestigingslocatie voor de kleiduivenschietvereniging zijn vanaf 2014 in eerste instantie de gronden ten oosten van de Brugweg in beeld geweest. Uit onderzoek is echter gebleken dat de ter plaatse aanwezige natuurwaarden niet zijn te rijmen met de realisatie van een kleiduivenschietterrein. De afgelopen periode is daarom in samenwerking met de verschillende betrokken partijen gezocht naar een nieuwe locatie. Deze is gevonden in de locatie ten zuiden van de golfbaan en het opjaagstation van Evides en ten noorden van de rijksgrens aan de Grensweg in Rilland. Op deze locatie kan eventuele hinder voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. Met diverse partijen die een belang hebben in de omgeving van deze locatie zijn en worden gesprekken gevoerd over de beoogde ontwikkeling.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u hier uw inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van den Dikkenberg. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Kleiduivenschietterrein Grensweg, Rilland.

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied ten zuiden van de golfbaan en het opjaagstation van Evides en ten noorden van de rijksgrens aan de Grensweg in Rilland.

Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage. De intentie is dat een voorontwerpbestemmingsplan in de loop van het tweede kwartaal van 2022 ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Achtergrond

Er wordt al heel wat jaren gezocht naar een definitieve locatie voor de kleiduivenschietvereniging ‘JSVZ’ in onze gemeente. Deze vereniging is al geruime tijd gevestigd op een tijdelijke locatie ten noorden van de golfbaan aan de Oostelijke Spuikanaalweg in Rilland in afwachting van een nieuwe locatie. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er een concentratie van geluidsporten in de omgeving van Bath zou plaatsvinden, maar hiervan is al een aantal jaren geen sprake meer. Wel is vanaf 2014 gezocht naar geschikte locaties voor de permanente vestiging van (uitsluitend nog) de kleiduivenschietvereniging, rekening houdend met vooral de geluidsbelasting voor de omgeving.

Alternatieve locatie(s)

Als mogelijke vestigingslocatie voor de kleiduivenschietvereniging zijn vanaf 2014 in eerste instantie de gronden ten oosten van de Brugweg in beeld geweest. Uit onderzoek is echter gebleken dat de ter plaatse aanwezige natuurwaarden niet zijn te rijmen met de realisatie van een kleiduivenschietterrein. De afgelopen periode is daarom in samenwerking met de verschillende betrokken partijen gezocht naar een nieuwe locatie. Deze is gevonden in de locatie ten zuiden van de golfbaan en het opjaagstation van Evides en ten noorden van de rijksgrens aan de Grensweg in Rilland. Op deze locatie kan eventuele hinder voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. Met diverse partijen die een belang hebben in de omgeving van deze locatie zijn en worden gesprekken gevoerd over de beoogde ontwikkeling.

Planologische procedure

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Kleiduivenschietterrein Grensweg, Rilland’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg en/of de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Herontwikkeling kerklocatie Bathseweg, Rilland’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 29 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling kerklocatie Bathseweg, Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPBathsewegk-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

De Bathsewegkerk staat al vele jaren leeg en verkeert in slechte staat van onderhoud. Een ontwikkelaar is voornemens het kerkgebouw te slopen en op deze locatie 9 appartementen te realiseren, waarbij de kenmerkende kerktoren behouden blijft. Het geldende bestemmingsplan ‘Rilland’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit woningbouwinitiatief. De gemeente staat positief tegenover dit initiatief. Om hieraan invulling te geven is het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling kerklocatie Bathseweg, Rilland’ opgesteld.

Wijzigingen bij de vaststelling

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat de volgende wijziging ten opzichte van het ontwerpplan:

  • Op de verbeelding is de bestemming ‘Tuin’ voor het entreegebied van het appartementengebouw gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer’. Binnen deze bestemming is de beoogde inrichting van dit gebied eveneens realiseerbaar.

De ambtshalve aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan beperken zich tot enkele ondergeschikte redactionele wijzigingen in de toelichting bij het bestemmingsplan.

Het plan inzien

Het bestemmingsplan ligt van 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Rilland te klikken. Ook kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Eenieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Bestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPSoldatenwijk-va01 is op 29 september 2020 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 19 november 2020 onherroepelijk geworden. De bouw van totaal 47 nieuwe woningen aan de Swaanhilstraat, Saaftingestraat, Steenvlietstraat en Dulftstraat in Rilland is als gevolg daarvan planologisch-juridisch mogelijk.

Het plan kunt u raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Bestemmingsplan ‘Oostkilstraat, Rilland’, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Oostkilstraat, Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPoostkilstr-va01 is op 26 mei 2020 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 16 juli 2020 geheel onherroepelijk geworden. De bouw van 4 geschakelde woningen aan de Oostkilstraat 1, 1A, 3 en 3A in Rilland is als gevolg daarvan planologisch-juridisch mogelijk.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’, Reimerswaal

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 23 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHoofdweg60-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Oostkilstraat 24 tot en met 54, Rilland’, Reimerswaal

Op 8 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHuizeVliedb-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 5 december 2019 onherroepelijk geworden

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Hontestraat - Ouwerdingestraat, Rilland

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hontestraat - Ouwerdingestraat, Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHontestr-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 16 november 2017 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Klooster van Rilland

Op grond van artikel 3.8, lid 3 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 14 juli 2015 het bestemmingsplan "Klooster van Rilland" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPKloostervRLD-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van donderdag 3 september 2015 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Rilland

Op 23 september 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Rilland", met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPKom-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 13 november 2014 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Vliedbergstraat Rilland

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 27 mei 2014 het bestemmingsplan "Vliedbergstraat Rilland" met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.05RiBPVliedberg-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is met ingang van 17 juli 2014 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Werfkampen

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Werfkampen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPWerfkampen-va01 gewijzigd vastgesteld. Het plan is op 6 november 2013 in werking getreden en op 12 februari 2014 onherroepelijk geworden.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling kerklocatie Bathseweg, Rilland’, Reimerswaal

[(17-02-2021) - (31-03-2021)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling kerklocatie Bathseweg, Rilland’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPBathsewegk-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling kerklocatie Bathseweg, Rilland’

[(23-10-2020) - (18-11-2020)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 22 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling kerklocatie Bathseweg, Rilland’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’, Reimerswaal

[(07-10-2020) - (18-11-2020)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 29 september 2020 het bestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPSoldatenwijk-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

bestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’, Reimerswaal (ontwerp)

[(15-04-2020) - (27-05-2020)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 16 april 2020 tot en met woensdag 27 mei 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPSoldatenwijk-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Oostkilstraat, Rilland’, Reimerswaal

[(15-01-2020) - (26-02-2020)]

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Oostkilstraat, Rilland’ en ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Oostkilstraat 1, 1A, 3 en 3A, Rilland’, Reimerswaal

Op 15 januari 2020 hebben wij de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Oostkilstraat, Rilland’ bekendgemaakt. In de desbetreffende publicatie is abusievelijk niet bekendgemaakt dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Oostkilstraat 1, 1A, 3 en 3A, Rilland’ ook ter inzage zal liggen.

Bestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’ (Voorontwerp)

[(27-11-2019) - (11-12-2019)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 28 november 2019 tot en met 11 december 2019 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Zonnepark Rilland

[(27-11-2019) - (09-01-2020)]

Rectificatie en vernieuwde kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide procedure

Op woensdag 20 november 2019 heeft een publicatie plaatsgevonden voor het realiseren van zonneparken aan de Bathpolder en kreekrakpolder in Rilland. Deze publicatie bevat een foutieve periode van terinzagelegging en de publicatie wordt hierbij ingetrokken.

Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Oostkilstraat 24 tot en met 54, Rilland’, Reimerswaal

[(24-10-2019) - (04-12-2019)]

Op 16 oktober 2019 hebben wij in de rubriek 'Reimerswaal info' van het Advertentieblad Reimerswaal en de Staatscourant de terinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ en het besluit omgevingsvergunning ‘Oostkilstraat 24 tot en met 54, Rilland’ bekendgemaakt. In de desbetreffende publicatie is vermeld dat het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 voor iedereen ter inzage liggen. Vanwege een technisch mankement op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, die in beheer is bij het Kadaster, heeft de terinzagelegging van het voormelde bestemmingsplan niet kunnen plaatsvinden. Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning zullen van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 voor iedereen ter inzage liggen. 

Bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning Valckenisseweg 13 Rilland, Reimerswaal (Ongewijzigde vaststelling)

[(03-07-2019) - (14-08-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 25 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPBrandweer-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een omgevingsvergunning (gecoördineerd met het voornoemde bestemmingsplan) hebben verleend voor het bouwen van een brandweerkazerne en steunpunt voor de gemeentelijke buitendienst aan de
Valckenisseweg 13 in Rilland (nummer 2018.0579, activiteit bouwen).

Bestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’, Reimerswaal (Ontwerp)

[(26-06-2019) - (07-08-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHoofdweg60-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ en ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Oostkilstraat 24 tot en met 54 (even nummers), Rilland’, Reimerswaal

[(29-05-2019) - (17-07-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 6 juni 2019 tot en met woensdag 17 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHuizeVliedb-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning (gecoördineerd met het voornoemde bestemmingsplan) te verlenen voor het bouwen van 16 woningen met bergingen aan de Oostkilstraat 24 tot en met 54 (even nummers) in Rilland (nr. 2019.0150, activiteit bouwen). Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 6 juni 2019 tot en met woensdag 17 juli 2019 ter inzage.

Bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’ en ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Valckenisseweg 13, Rilland’, Reimerswaal (ontwerp)

[(14-03-2019) - (01-05-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 21 maart 2019 tot en met woensdag 1 mei 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPBrandweer-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’

[(06-03-2019) - (20-03-2019)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Valckenisseweg 13 in Rilland.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’ binnenkort ter inzage wordt gelegd.

Bestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’ (voorontwerp)

[(19-02-2019) - (27-03-2019)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 28 februari 2019 tot en met woensdag 27 maart 2019 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’

[(13-02-2019) - (13-03-2019)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de huisvesting van maximaal 300 arbeidsmigranten in het ‘Klooster van Rilland’ aan de Hoofdweg 60 in Rilland.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’ binnenkort ter inzage wordt gelegd.

Bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ (Voorontwerp)

[(13-02-2019) - (27-02-2019)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 14 februari 2019 tot en met 27 februari 2019 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHoofdweg60-va01 is op 23 juni 2020 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 20 oktober 2021 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.