Zeeuwse bestuurders ondertekenen Zeeuwse norm weerbare overheid

Zeeuwse bestuurders ondertekenen Zeeuwse norm weerbare overheid
Met de ondertekening van de intentieverklaring Zeeuwse norm weerbare overheid onderstreepten de dertien Zeeuwse burgemeesters, dijkgraaf Toine Poppelaars en commissaris van de Koning Han Polman op 8 maart hun wens om samen te werken en te zorgen voor integere en weerbare Zeeuwse overheden.

De Zeeuwse norm is een gezamenlijke intentieverklaring die gezien kan worden als een ondergrens  voor een weerbare overheid in Zeeland. De norm bevat basisafspraken waar de Zeeuwse overheden voor staan als betrouwbare en integere overheid. Het is een zogenoemd handelingskader: een bundeling van (beleids)afspraken, wet- en regelgeving, handreikingen en modellen op verschillende thema’s, met als overkoepelend thema: weerbaarheid. Voor het eerst worden deze afspraken nu ook schriftelijk gebundeld en bevestigd.

De Zeeuwse overheid kan haar weerbaarheid versterken door te zorgen voor een zorgvuldige, betrouwbare en transparante belangenafweging en besluitvorming, door een goede en veilige werkgever te zijn en door het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Zeeuwse overheid. Daarmee bevorderen partijen het gezag van de Zeeuwse overheid en voorkomen en bestrijden tegelijkertijd de invloed van ondermijning. Ambtenaren, bestuurders en politici kunnen ongewild, soms onbewust, in verbinding staan met criminele elementen. In de bestuurlijke aanpak moet dan ook geïnvesteerd worden in bewustwording en het herkennen van signalen van ondermijning.

Deze ondertekening is een mijlpaal en eens te meer een bewijs dat de overheden in Zeeland goed samenwerken. En zeker bij onderwerpen als deze, het stimuleren van integriteit van de bestuurders en ambtenaren en op die manier drempels opwerpen tegen invloeden van ondermijning, is dat heel belangrijk. We willen als Zeeuwen één front vormen tegen ondermijnende criminaliteit. Duidelijk maken dat daar in Zeeland geen plaats voor is. Deze norm helpt daar enorm bij. Van hieruit bouwen we verder aan een weerbaar Zeeland.

Het is algemeen bekend dat criminelen zich niet aan gemeentegrenzen houden en met gebruikmaking van de bovenwereld zoeken naar zwakke plekken. Zij kunnen daarbij mogelijk gebruikmaken van de verschillen tussen de Zeeuwse gemeenten in de aanpak van ondermijning. Wanneer één gemeente druk uitoefent is het mogelijk dat criminelen hun heil elders gaan zoeken: het zogenaamde waterbedeffect. Om deze reden moet Zeeland ervoor zorgen dat alle gemeenten, provincie en waterschap werken aan het verstevigen van de weerbaarheid. Door samen te werken, hetzelfde beleid te voeren en dit op consequente wijze toe te passen wordt het waterbedeffect belemmerd. En hoewel iedere gemeente in Zeeland verschillend is qua omvang en eigenheid zorgt de Zeeuwse norm ervoor dat de Zeeuwse overheden elkaar kunnen versterken in het opwerpen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit.

Naast het op orde hebben van de bestuurlijke weerbaarheid van de overheden is het essentieel om te werken aan de bewustwording van de samenleving. Ook ondernemers, inwoners en instellingen moeten zich bewust zijn van de risico’s die zij lopen en hoe ze daarmee omgaan. Samen met het mkb, VNO-NCW, dienstverlenende sectoren als notarissen, makelaars en advocaten en overheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, Taskforce RIEC Brabant Zeeland en de belastingdienst willen de Zeeuwse overheden integraal samenwerken aan de verdere versterking van hun weerbaarheid tegen ondermijning. 

Voor alle duidelijkheid: de bestuurlijke aanpak is geen alternatief voor de opsporing. De gemeenten, het waterschap en provincie nemen dus geen politietaken over.