Voornemen tot grondruil

De gemeente Reimerswaal geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen aan een derde partij en deze grond verder te betrekken in het kader van een grondruiltransactie ten behoeve van realisatie van het Ontwikkelingsperspectief Krabbendijke.

Objectinformatie

In te brengen grond door de gemeente:
Plaatselijk bekend: agrarische grond nabij de Westelijke Parallelweg te Krabbendijke
Kadastraal bekend: gemeente Krabbendijke, sectie C, nummer 5376

In te brengen grond door beoogd verkrijger:
Plaatselijk bekend: agrarische grond nabij de Westelijke Parallelweg te Krabbendijke
Kadastraal bekend: gemeente Krabbendijke, sectie C, nummer 5378

Enige serieuze gegadigde
De beoogd verkrijger komt volgens de gemeente Reimerswaal als enige serieuze gegadigde in aanmerking, en wel om het volgende:

  • De bovengenoemde grondruil is noodzakelijk ten behoeve van de realisatie van het Ontwikkelingsperspectief Krabbendijke.
  • De gemeente heeft de gronden van de beoogde verkrijger nodig om verplaatsing van het sportcomplex te realiseren.
  • Door de inzet van ruilgrond kan de beoogde grondverwerving op minnelijke manier gerealiseerd kan worden.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. 

Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn. Dit betekent dat indien een serieuze gegadigde binnen 20 dagen na heden géén kort geding is gestart, alle rechten vervallen, waaronder het recht om nadien in rechte op te komen tegen dit voornemen tot verkoop. De gemeente hanteert deze handelswijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na ommekomst van de termijn van 20 dagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft geoordeeld dat geen sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de thans gestelde termijnen uiterlijke termijnen zijn en dat een nadere verlenging van deze termijnen niet aan de orde is.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw Van der Venne van onze gemeente, telefonisch op telefoonnummer 0113-395 000