Voorbereiding structuurvisie 'De groene kamers van Rilland'

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal zijn van plan om een structuurvisie voor te bereiden voor het gebied Rilland-Oost. De structuurvisie ‘De Groene kamers van Rilland, gedreven door transities’ gaat over de wijze waarop 5 belangrijke opgaven in ons toekomstig landschap in Rilland-Oost vormgegeven kunnen worden.

Deze opgaven zijn; verduurzaming van de landbouw, een toekomstbestendige waterhuishouding, natuur en biodiversiteit, verbeteren van de recreatie en de opwekking en management van duurzame energie.

Vanuit de structuurvisie kunnen enerzijds in de verschillende deelgebieden ontwikkelingen ontstaan en kunnen anderzijds gebied overstijgende ontwikkelingen ontstaan met duurzame energie als vliegwiel. Ingezet wordt op meervoudig ruimtegebruik, het combineren van opgaven, het bij elkaar brengen en reguleren van vraag en aanbod van duurzame energie en kwaliteitsverbetering van het landschap en leefomgeving. 

Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de Westerschelde. Aan de oostzijde wordt het gebied globaal begrensd door het grondgebied van de gemeente Woensdrecht. Aan de noordoostzijde wordt het gebied begrensd door de Oosterschelde en aan de westzijde door de kern Rilland en bedrijfsterrein de Poort. 

Wat is een structuurvisie?
Een gemeentelijke structuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in de gemeente. Het geeft aan waar welke functies wenselijk zijn en waar niet. In deze visie gaat het dus vooral om de keuze op hoofdlijnen van de voorgenomen gebiedsontwikkeling in Rilland-Oost.

U kunt nog niet reageren
De gemeente moet de structuurvisie nog maken. Daarom legt zij op dit moment nog geen stukken ter inzage. Ook laat zij nog geen onafhankelijke instantie advies uitbrengen over het voornemen.
U kunt geen zienswijzen over het voornemen naar voren brengen.

Als het ontwerp van de structuurvisie klaar is, legt de gemeente dat ter inzage. De gemeente maakt dit vooraf bekend op www.ruimtelijkeplannen.nl, in het Reimerswaal informatieblad en op deze website. Hierna kunt u de stukken bekijken en daarop reageren. De ter inzage legging voor de structuurvisie is gepland in februari en maart 2022. 

Heeft u nog vragen?
Bel dan met Martijn Vermunt van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, telefoonnummer 0113-395262 of mail naar groenekamersrilland@reimerswaal.nl (voorheen energielandschap@reimerswaal.nl).