Subsidie culturele en maatschappelijke organisaties vanwege COVID-19 (Corona)

Door de coronacrisis missen culturele verenigingen en organisaties onder andere inkomsten uit kaartverkoop, horeca en verhuur, terwijl de vaste lasten zoals huisvestiging, verzekeringen, beveiliging etc. doorlopen. Gemeente Reimerswaal heeft daarom vanuit de steunmaatregelen van het kabinet geld ontvangen om de lokale cultuur te ondersteunen. Verenigingen en organisaties kunnen hiervoor een subsidieaanvraag doen om de tekorten te compenseren.

Hoe werkt het?

Wat heeft u nodig en hoe aanvragen

 • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2018 en de jaarrekening van 2018;
 • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2019 en de jaarrekening van 2019;
 • De oorspronkelijke begroting van 2021;
 • Overzicht van inkomsten en uitgaven in 1e half jaar van 2021 en kasstroomoverzicht van 1e half jaar 2021. Hieruit blijkt ook de geleden schade in de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021;
 • Een toelichting op de geleden schade door de Coronacrisis, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen en waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft genomen om deze schade te beperken;
 • De aanvraag indienen uiterlijk 15 november 2021 (betreft de steunperiode van 1 januari t/m 30 juni 2021).

Tezamen met bovenstaande informatie (als bijlagen) kan subsidie aangevraagd worden met het daarvoor geldende aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier, met bijlagen, kunt u e-mailen naar gemeente@reimerswaal.nl of opsturen naar Gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416ZH in Kruiningen.  

Aanvraagformulier

Uitbetalen subsidiebedrag
Schade door de COVID-19 maatregelen is het nettobedrag aan schade dat een organisatie geleden heeft in de schadeperiode januari 2021 t/m juni 2021. Nettobedrag is het bedrag dat overblijft na:

1. Vermelding van gemiste inkomsten of extra uitgaven over de periode januari t/m juni 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
2. Aftrek van alle uitkeringen, verstrekking en voorzieningen, die een organisatie al dan niet op aanvraag bij en van derden ontvangen heeft of zal ontvangen.
De gemeente Reimerswaal heeft een plafondbedrag beschikbaar voor deze subsidie. Valt het totaalbedrag van de aanvragers hoger uit, dan worden de subsidies naar verhouding verdeeld.

Hoe lang duurt het
Binnen 8 weken na 15 november 2021 ontvangt u een brief waarin staat of u de subsidie vanuit het tijdelijke steunfonds krijgt.

Goed om te weten

 • Een aanvraag kan worden ingediend door verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen zonder winstoogmerk, waarvan de activiteiten gericht zijn op de inwoners van Reimerswaal. Dit geldt ook voor organisaties die geen subsidie krijgen van de gemeente, maar die wel van belang zijn voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente of die van maatschappelijke waarde zijn op cultureel gebied.
 • Er moet aantoonbare schade zijn geleden in de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 als gevolg van Corona.
 • Organisaties hebben zelf hun uiterste best gedaan om kosten te beperken en/of opbrengsten op peil te houden.
 • Indien van toepassing zal de reguliere subsidie van een organisatie worden betrokken bij de beoordeling van het tijdelijke steunfonds. Waar mogelijk wordt eerst de reguliere subsidie van de organisatie ingezet om tekorten te dekken voordat een beroep op het tijdelijke steunfonds kan worden gedaan.
 • Het tijdelijke steunfonds geldt alleen voor schade, in de periode van januari 2021 t/m juni 2021, die niet vanuit andere compensatieregelingen gedekt wordt.