Structuurvisies

Gemeenten maken structuurvisies om daarin aan te geven welke uitdagingen en kansen zij voor het grondgebied in een bepaalde periode zien. In de structuurvisie doen gemeenten uitspraken over hoe zij in die periode willen omgaan met het ruimtelijke beleid. Hiermee geven gemeenten het streefbeeld aan van wat zij op lange termijn willen bereiken en wat zij hiervoor op korte termijn moeten doen. Met de structuurvisie is het voor overheden, maatschappelijke en private partijen en burgers duidelijk wat de visie is voor de komende jaren. Het opstellen van een structuurvisie door gemeenten is verplicht volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro art.2.1). Gemeenten zijn er vrij in hoe zij deze structuurvisie vormgeven en of zij één of meer structuurvisies voor het grondgebied maken. Een gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om voor meerdere gebieden verschillende structuurvisies te maken of te kiezen voor meerdere thema’s.

In een structuurvisie vindt u geen directe regels voor ontwikkelingen, deze worden vastgelegd in bestemmingsplannen, overeenkomsten en verordeningen. Structuurvisies zijn dan ook meestal globaal. De details vindt u in de uitwerking van de projecten.

De gemeente Reimerswaal heeft drie structuurvisies vastgesteld: ‘Structuurvisie Kernen en Bedrijventerreinen’, ‘Structuurvisie Buitengebied’ en ‘Structuurvisie Aquacultuur’. De eerste twee structuurvisies gaan over gebieden die ruimtelijk heel verschillend zijn ten opzichte van elkaar, de laatste visie gaat over één thema. De diverse structuurvisies kunt u hieronder vinden.

Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen Reimerswaal

De 'Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen Reimerswaal' is vastgesteld in de vergadering van de besluitraad op 29 mei 2012. De structuurvisie kernen en bedrijventerreinen bevat het ruimtelijk beleid voor de komende tien jaar, voor wat betreft het grondgebied van de kernen en bedrijventerreinen. De structuurvisie vormt een afwegingskader voor nieuwe initiatieven en een geeft richting aan de ontwikkeling van kernen en bedrijventerreinen in de gemeente Reimerswaal.

Inzien

U kunt de structuurvisie inzien door onderstaande bijlagen te downloaden. Ook kunt u de structuurvisie vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.

Contact

Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. 

Bedrijventerrein

Structuurvisie buitengebied Reimerswaal

Op 25 september 2012 heeft de gemeenteraad de 'Structuurvisie buitengebied Reimerswaal' ongewijzigd vastgesteld. Het beleid is in de structuurvisie primair gericht op de aan het landelijk gebied gebonden functies zoals water, landbouw, natuur en landschap, recreatief medegebruik en cultuurhistorie. Daarnaast is het beleid gericht op nieuwe economische dragers, bedrijven, wonen en recreatie in het buitengebied.

Inzien

U kunt de structuurvisie inzien door onderstaande bijlagen te downloaden. Ook kunt u de structuurvisie vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.

Contact

Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Structuurvisie

Structuurvisie aquacultuur Reimerswaal

Op 25 september 2012 heeft de gemeenteraad de 'Structuurvisie aquacultuur Reimerswaal' vastgesteld. Het beleid is in de structuurvisie primair gericht op de aan het landelijk gebied gebonden functies zoals water, landbouw, natuur en landschap, recreatief medegebruik en cultuurhistorie. Daarnaast is het beleid gericht op nieuwe economische dragers, bedrijven, wonen en recreatie in het buitengebied.

Doel en inhoud structuurvisie

Sinds een aantal jaren wordt door verschillende initiatiefnemers onderzocht of er mogelijkheden zijn om binnendijks zoutwatervis en schaal- en schelpdieren te kweken. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het initiatief van de Stichting De Zeeuwse Tong, die op twee locaties in Zeeland, waaronder Yerseke, experimenten uitvoert om de haalbaarheid van een en ander te onderzoeken. Als blijkt dat deze binnendijkse aquacultuur op een rendabele manier te exploiteren valt, dan zal zich dat naar verwachting grotendeels in het agrarisch buitengebied afspelen. De gemeente wil daar op voorbereid zijn en daarom is in de Structuurvisie Aquacultuur beschreven welke mogelijkheden de gemeente ziet en welke voorwaarden daarbij gesteld zullen worden.

Inzien

U kunt de structuurvisie inzien door onderstaande bijlagen te downloaden. Ook kunt u de structuurvisie vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.

Contact

Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Oesterputten

Structuurvisie De Groene Kamers van Rilland

Op 28 juni 2022 heeft de gemeenteraad de 'Structuurvisie De Groene Kamers van Rilland' vastgesteld. Deze gebiedsgerichte structuurvisie bevat het ruimtelijke beleid voor de komende jaren voor het buitengebied ten oosten van Rilland. Het gebied omvat het Schelde-Rijnkanaal met het Bathse Spuikanaal, het Kreekraksluizencomplex en de naastgelegen polders aan de west- en oostzijde van de kanalenbundel.

Doel en inhoud structuurvisie

De structuurvisie biedt ontwikkelruimte om 5 urgente opgaven, die nu en de komende jaren op ons afkomen, gecombineerd op te pakken. Die opgaven zijn: verduurzamen van de landbouw, beter benutten van zoetwater en optimaliseren van de waterhuishouding, bijdragen aan de energietransitie, verbeteren van de natuur en biodiversiteit en verbeteren van de leefomgeving en recreatie in het gebied. Energieprojecten dienen als katalysator om andere moeilijk realiseerbare opgaven van de grond te krijgen, zoals de verduurzaming in de landbouw en verbeteren van de recreatiemogelijkheden.  

De structuurvisie geeft richting en ruimtelijke kaders aan initiatieven die in het gebied plaats kunnen vinden. Meervoudig ruimtegebruik is hierin een uitgangspunt. Vanuit verschillende zon- en windenergieprojecten vindt een financiële afdracht plaats in het omgevingsfonds. De structuurvisie borgt deze afdracht in juridische zin.

Inzien

De visie is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/projecten-en-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op ‘Gebiedsontwikkeling de Groene Kamers van Rilland’ te klikken. Ook kunt u de structuurvisie vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of tijdens de openingstijden fysiek inzien bij de balie in het gemeentehuis te Kruiningen.

Bomenrij Groene Kamers Rilland