Procedure opstellen bestemmingsplan

Voorbereiding/opstellen voorontwerpbestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt het gebied eerst grondig bestudeerd. Ook wordt gekeken of er wensen en ideeën zijn die in het plan verwerkt kunnen worden. Wanneer dat duidelijk is, wordt begonnen met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan. Daarbij wordt ook verder onderzocht of de gewenste ontwikkelingen haalbaar én betaalbaar zijn. Zijn er bijvoorbeeld milieu- of verkeersaspecten waarmee rekening moet worden gehouden en hoe zit het met archeologie of bodemverontreiniging? Als alles is onderzocht worden de toelichting en de regels opgesteld en wordt een verbeelding (plankaart) getekend. Uiteindelijk ligt er dan een voorontwerpbestemmingsplan.

Inspraak en vooroverleg

Als het voorontwerpbestemmingsplan klaar is, wordt het plan in inspraak en vooroverleg gebracht. Vooroverleg houdt in dat voorontwerpbestemmingsplan aan andere overheden en belangenorganisaties wordt gestuurd met de vraag hierop te reageren. Verder wordt het voorontwerpbestemmingsplan 2 of 4 weken ter visie gelegd. Dit wordt op de gemeentelijke website en in de rubriek “Reimerswaal Informatie” van het plaatselijke Advertentieblad bekend gemaakt. U kunt zich ook abonneren op bekendmakingen in uw postcodegebied. Gedurende de tervisielegging kunnen inwoners van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan indienen. Soms wordt een informatie-/inspraakbijeenkomst gehouden.

Na het vooroverleg en inspraak voorziet het college van burgemeester en wethouders de reacties van een eerste reactie. Zij geven hierin aan of het plan aangepast moet worden. Vervolgens geeft de opinieraad hier haar reactie op. Indieners van een inspraakreactie krijgen van het college een voorstel met de beantwoording van hun reactie. Ook krijgen ze een uitnodiging om tijdens de vergadering van de opinieraad gebruik te maken van het inspreekrecht.

Ontwerpbestemmingsplan

Na behandeling in de opinieraad wordt het bestemmingsplan al dan niet in aangepaste vorm als ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Met deze stap begint de officiële procedure.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. De bekendmaking verschijnt in het elektronisch gemeenteblad en in “Reimerswaal Informatie”. Het is dus aan te raden om iedere week even de publicaties na te kijken of navraag te doen bij de behandelend ambtenaar. In de periode van 6 weken kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dat mag zowel schriftelijk als mondeling.

Vaststelling bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders kijkt, onder andere aan de hand van de zienswijzen, of het nodig is het plan aan te passen. Ze stelt hierover een voorstel op voor de gemeenteraad. Voordat dit voorstel ter besluitvorming naar de besluitraad wordt gestuurd, wordt dit eerst voorgelegd aan de opinieraad. Degenen die zienswijzen hebben ingediend worden in de gelegenheid gesteld deze nader mondeling toe te lichten tijdens de vergadering van de opinieraad. De opinieraad treedt hierbij op als hoorcommissie. Vervolgens neemt de besluitraad een beslissing over het, al dan niet gewijzigd, vaststellen van het bestemmingsplan.

Beroep

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan opnieuw voor 6 weken ter visie gelegd. Ook dat wordt weer via het elektronisch gemeenteblad en via “Reimerswaal Informatie”  bekend gemaakt. In deze periode kan een belanghebbende beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen door een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht en door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om dat te doen. Als er bij vaststelling wijzigingen in het bestemmingsplan zijn aangebracht, kan hiertegen door alle belanghebbenden beroep worden aangetekend.

Inwerking treden

Na afloop van de periode waarin beroep kan worden aangetekend, treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een zogenaamde voorlopige voorziening is aangevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk

Als de eventuele beroepen door de Raad van State zijn behandeld en uitspraak is gedaan, wordt het plan onherroepelijk en is er sprake van een “vigerend plan”. Als geen beroep is ingesteld wordt het plan onherroepelijk na afloop van de 6 weken waarin beroep kon worden aangetekend.

Planschade

Planschade kan ontstaan als gevolg van besluiten die ergens ander gebruik of andere bebouwing mogelijk maken. Door zo’n besluit kan iemand benadeeld worden. Dat nadeel heet planschade. Als het niet redelijk is dat u de schade zelf draagt of als de schade niet op een andere manier verzekerd is, kunt u een vergoeding vragen. In feite gaat het vaak om waardevermindering van een woning of stuk grond. Ook kan het gaan om inkomensvermindering. Dit geldt wanneer het een bedrijf betreft. Een deel van de schade moet u zelf dragen. Dit valt onder het normaal maatschappelijk risico.

Voor het behandelen van een verzoek om tegemoetkoming wordt een drempelbedrag in rekening gebracht.