Overige bestemmingsplannen

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 10 november 2022 tot en met  21 december 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.00BPParaplu3-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan tijdens de openingsuren inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’ heeft betrekking op alle dorpskernen van de gemeente Reimerswaal. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de dorpskernen.

Het doel is om aan alle vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’ enkele bepalingen toe te voegen die voorzien in een juridische regeling:

  • voor de toevoeging van wooneenheden in bestaande gebouwen en op bouwpercelen;
  • voor de realisatie en exploitatie van een kleinschalig logies met ontbijt (Bed and Breakfast) in een woning;
  • met betrekking tot tiny houses met een verwijzing naar de op 5 juli 2022 vastgestelde beleidsregels ‘Tiny houses gemeente Reimerswaal 2022’.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 21 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan geen aanpassingen doorgevoerd.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Digitaal kunt u uw zienswijze hier indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Vermeulen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 21 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.00BPParaplu3-vo01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan tijdens de openingsuren inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’ heeft betrekking op alle dorpskernen van de gemeente Reimerswaal. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de dorpskernen.

Het doel is om aan alle vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’ enkele bepalingen toe te voegen die voorzien in een juridische regeling:

  • voor de toevoeging van wooneenheden in bestaande gebouwen en op bouwpercelen;
  • voor de realisatie en exploitatie van een kleinschalig logies met ontbijt (Bed and Breakfast) in een woning;
  • met een verwijzing naar de op 5 juli 2022 vastgestelde beleidsregels ‘Tiny houses gemeente Reimerswaal 2022’.

 

Tevens voorziet het bestemmingsplan in enkele aanpassingen van de bestaande juridische regeling van de bestemmingsplannen. Dit met als doel om een beperkt gedeelte van de planregels te uniformeren en de toepasbaarheid van de mogelijkheden om af te wijken van de bestemmingsplannen te behouden.

Inspraakprocedure
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u uw inspraakreactie indienen via www.reimerswaal.nl/inspraakreactie-indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

Inspraakreactie indienen

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorbereidingsbesluit ‘Woningsplitsing Kommen Reimerswaal 2022’, Reimerswaal

Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 24 mei 2022 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de zogeheten ‘komplannen’ in alle kernen in de gemeente Reimerswaal.

Een tekening met daarop aangegeven het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, maakt deel uit van het besluit.

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 1 juni 2022 te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op ‘overige bestemmingsplannen’ te klikken. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0703.VBKomRMW22-va01) en bij de balie in het gemeentehuis. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit treedt in werking op 1 juni 2022.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’

[(11-03-2019) - (20-03-2019)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de dorpskernen Hansweert en Krabbendijke, de bedrijventerreinen Burenpolder, Molenpolder, Korringaweg en Olzendepolder in Yerseke, het bedrijventerrein Nishoek in Kruiningen en het bedrijventerrein De Poort in Rilland. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’ is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de genoemde dorpskernen en bedrijventerreinen.

Bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’, Reimerswaal (ontwerp)

[(18-03-2019) - (01-05-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 21 maart 2019 tot en met woensdag 1 mei 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.00BTParaplu2-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Voorbereidingsbesluit onbedoelde woningtoevoegingen tegengaan in de kernen van de gemeente Reimerswaal

Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 1 juni 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de zogeheten ‘komplannen’ in alle kernen in de gemeente Reimerswaal.

Een tekening met daarop aangegeven het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, maakt deel uit van het besluit.

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 2 juni 2021 te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen in de kernen van de gemeente Reimerswaal te klikken. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0703.VBKomrmw-va01) en bij de balie in het gemeentehuis. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit treedt in werking op 2 juni 2021.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Heiboer van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 24 september 2019 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.00BTParaplu2-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’ heeft betrekking op de dorpskernen Hansweert en Krabbendijke, de bedrijventerreinen Burenpolder, Molenpolder, Korringaweg en Olzendepolder in Yerseke, het bedrijventerrein Nishoek in Kruiningen en het bedrijventerrein De Poort in Rilland. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de genoemde dorpskernen en bedrijventerreinen.

Het bestemmingsplan heeft als doel om in alle vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied enkele regels met betrekking tot de bestemming 'Bedrijf' aan te passen. In de praktijk is gebleken dat de formulering van de bestaande regels de planologisch-juridische toepasbaarheid hiervan beperkt. Dit gaat in tegen de intentie om binnen aanvaardbare grenzen maatwerk te kunnen leveren om bedrijven te faciliteren. De waarborgen die bestaan en nodig zijn om omwonenden en andere bedrijven te beschermen tegen onaanvaardbare milieuhinder van bedrijven en bedrijfsactiviteiten blijven ongewijzigd.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 maart 2019 tot en met 1 mei 2019 voor een ieder ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het vastgestelde bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 10 oktober 2019 tot en met woensdag 20 november 2019 voor iedereen ter inzage.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

 Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Bestemmingsplan Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen (vastgesteld)

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.00BTParaplu1-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 17 augustus 2017 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan heeft betrekking op alle dorpskernen en bedrijventerreinen van de gemeente Reimerswaal. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de dorpskernen en de bedrijventerreinen.

Parkeernota Reimerswaal

 

 

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.