Overige bestemmingsplannen

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Voorbereidingsbesluit onbedoelde woningtoevoegingen tegengaan in de kernen van de gemeente Reimerswaal

Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 1 juni 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de zogeheten ‘komplannen’ in alle kernen in de gemeente Reimerswaal.

Een tekening met daarop aangegeven het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, maakt deel uit van het besluit.

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 2 juni 2021 te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen in de kernen van de gemeente Reimerswaal te klikken. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0703.VBKomrmw-va01) en bij de balie in het gemeentehuis. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit treedt in werking op 2 juni 2021.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Heiboer van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 24 september 2019 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.00BTParaplu2-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’ heeft betrekking op de dorpskernen Hansweert en Krabbendijke, de bedrijventerreinen Burenpolder, Molenpolder, Korringaweg en Olzendepolder in Yerseke, het bedrijventerrein Nishoek in Kruiningen en het bedrijventerrein De Poort in Rilland. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de genoemde dorpskernen en bedrijventerreinen.

Het bestemmingsplan heeft als doel om in alle vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied enkele regels met betrekking tot de bestemming 'Bedrijf' aan te passen. In de praktijk is gebleken dat de formulering van de bestaande regels de planologisch-juridische toepasbaarheid hiervan beperkt. Dit gaat in tegen de intentie om binnen aanvaardbare grenzen maatwerk te kunnen leveren om bedrijven te faciliteren. De waarborgen die bestaan en nodig zijn om omwonenden en andere bedrijven te beschermen tegen onaanvaardbare milieuhinder van bedrijven en bedrijfsactiviteiten blijven ongewijzigd.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 maart 2019 tot en met 1 mei 2019 voor een ieder ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het vastgestelde bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 10 oktober 2019 tot en met woensdag 20 november 2019 voor iedereen ter inzage.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

 Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Bestemmingsplan Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen (vastgesteld)

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.00BTParaplu1-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 17 augustus 2017 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan heeft betrekking op alle dorpskernen en bedrijventerreinen van de gemeente Reimerswaal. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de dorpskernen en de bedrijventerreinen.

Parkeernota Reimerswaal

 

 

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’, Reimerswaal (ontwerp)

[(18-03-2019) - (01-05-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 21 maart 2019 tot en met woensdag 1 mei 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.00BTParaplu2-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’

[(11-03-2019) - (20-03-2019)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de dorpskernen Hansweert en Krabbendijke, de bedrijventerreinen Burenpolder, Molenpolder, Korringaweg en Olzendepolder in Yerseke, het bedrijventerrein Nishoek in Kruiningen en het bedrijventerrein De Poort in Rilland. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’ is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de genoemde dorpskernen en bedrijventerreinen.