Overige

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen ‘dijkversterking’

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeesters en wethouders van de gemeenten Reimerswaal en Kapelle kennis van het voornemen om bestemmingsplannen voor te bereiden voor de dijkversterking Hansweert – Willem Annapolder.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat de ontwerpbestemmingsplannen binnenkort ter inzage worden gelegd. Het moment van terinzagelegging wordt van tevoren bekendgemaakt.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen hebben betrekking op het dijktracé vanaf de kern Hansweert in de gemeente Reimerswaal tot aan de Willem Annapolder in de gemeente Kapelle. De bestemmingsplannen worden opgesteld om de noodzakelijke dijkversterking in het kader van het hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) mogelijk te maken. De ontwerpbestemmingsplannen worden samen met andere ontwerpbesluiten gecoördineerd ter inzage gelegd. De provincie Zeeland zorgt voor de coördinatie van de verschillende noodzakelijke besluiten.

Op deze vooraankondiging kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Ook kunnen onafhankelijke instanties nu nog geen advies uitbrengen. Voor het indienen van zienswijzen tegen de ontwerpbestemmingsplannen en het instellen van beroep tegen vastgestelde bestemmingsplannen wordt tijdens de planologische procedure gelegenheid geboden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle of de gemeente Reimerswaal via telefoonnummer 14 0113.