Verkabelen bestaande 380 kV-verbinding Krabbendijke

Aanleiding

In de zomer van 2016 heeft de Minister van Economische Zaken toegezegd dat de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding nabij Krabbendijke ondergronds gebracht (verkabeld) zal worden, nadat de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Deze toezegging is een tegemoetkoming aan de bezwaren van de gemeente Reimerswaal en de inwoners van Krabbendijke. Op termijn zal ten noorden van Krabbendijke dus slechts één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. Het kabeltracé van de 380 kV hoogspanningsverbinding kruist de grond van een aantal (particuliere) grondeigenaren. Met hen zijn eerst individuele (keukentafel)gesprekken gevoerd door een extern deskundige. Uit deze gesprekken en technische analyses zijn 3 mogelijke tracévarianten (Noord, Midden en Zuid) gekomen.

Projectgroep

Gemeente Reimerswaal is trekker van het project en bevoegd gezag voor de noodzakelijke besluitvorming en de wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente is voorzitter van de projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, TenneT en D-Cision. De projectgroep verkent de verschillende mogelijkheden voor het ondergronds brengen van de bestaande verbinding.

Inloopavond

De gemeente heeft op 12 november 2018 een inloopavond gehouden over de plannen en procedures rondom de verkabeling van de bestaande 380 kV-verbinding ten noorden van Krabbendijke. De 3 verschillende tracévarianten en de voortgang van het project zijn door de projectgroep toegelicht en betrokkenen konden door middel van een reactieformulier hun voorkeur aangeven. Er zijn binnen de gestelde termijn 13 reactieformulieren ontvangen.

Afwegingsnotitie

De projectgroep heeft na de inloopavond gewerkt aan het opstellen van een afwegingsnotitie. Deze notitie dient als basis voor het beargumenteerd bepalen van een voorkeurstracé voor de ondergrondse verbinding. Eén van de aspecten in deze afweging is ook het maatschappelijk draagvlak, waarbij de wensen en voorkeuren van zowel grondeigenaren en pachters als de reacties van de bewoners en andere belanghebbenden zijn meegenomen.

Om de 3 varianten Noord, Midden en Zuid te kunnen beoordelen is een afwegingskader gehanteerd. Het ingevulde afwegingskader laat zien, dat er op een groot aantal aspecten geen wezenlijk verschil bestaat tussen de tracévarianten. Op de aspecten ‘maatschappelijk draagvlak’ en ‘kosten’ komt alternatief Noord echter substantieel positiever uit de beoordeling dan de varianten Midden en Zuid. Vooral de grondeigenaren en gebruikers hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor het bundelen en combineren met de infrastructuur ten noorden van de kern Krabbendijke en zij geven daarom de voorkeur aan variant Noord.

Besluit voorkeurstracé

Op 28 mei 2019 heeft het college van de gemeente Reimerswaal het besluit genomen om de variant  Noord verder uit te laten werken in een basisontwerp.
Op basis van het basisontwerp wordt de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure gestart. In de bestemmingsplanprocedure is de gemeenteraad bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. Voorwaarde voor deze keuze is dan ook een positieve grondhouding van de raad voor het voorkeurstracé Noord. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 juni 2019 het gekozen voorkeurstracé onderschreven.

Vervolgproces

Het basisontwerp wordt de komende maanden door de projectgroep uitgewerkt. 

Nadat het basisontwerp gereed is, willen we begin 2020 een tweede informatiebijeenkomst houden voor alle belanghebbenden. De intentie is dan het tracé met eventuele optimalisaties toe te kunnen lichten alsook de bestemmingsplanprocedure. Ook worden mogelijk enkele grondeigenaren al benaderd voor de betredingstoestemming. Dit gebeurt om de noodzakelijke onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan uit te kunnen voeren. De bestemmingsplanprocedure is voorzien in de jaren 2020 en 2021. De realisatie zal naar verwachting in 2024 starten en in 2025 zal de kabel in gebruik worden genomen en de bestaande verbinding worden verwijderd (nadat de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg in gebruik is genomen).

Meer informatie?

Onderstaand vindt u verschillende documenten over het project, waaronder de afwegingsnotitie en een kaart van het voorkeurstracé.
Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw Van den Dikkenberg van de gemeente Reimerswaal via 14 0113 of c.vanden.dikkenberg@reimerswaal.nl