Verkabelen bestaande 380 kV-verbinding Krabbendijke

Aanleiding

In de zomer van 2016 heeft de Minister van Economische Zaken toegezegd dat de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding nabij Krabbendijke ondergronds gebracht (verkabeld) zal worden, nadat de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Deze toezegging is een tegemoetkoming aan de bezwaren van de gemeente Reimerswaal en de inwoners van Krabbendijke. Op termijn zal ten noorden van Krabbendijke dus slechts één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. Het kabeltracé van de 380 kV hoogspanningsverbinding kruist de grond van een aantal (particuliere) grondeigenaren. Met hen zijn eerst individuele (keukentafel)gesprekken gevoerd door een extern deskundige. Uit deze gesprekken en technische analyses zijn drie mogelijke tracévarianten gekomen.

Projectgroep

Gemeente Reimerswaal is trekker van het project en bevoegd gezag voor de noodzakelijke besluitvorming en de wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente is voorzitter van de projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, TenneT en D-Cision. De projectgroep verkent de verschillende mogelijkheden voor het ondergronds brengen van de bestaande verbinding.

Inloopavond

De gemeente heeft op 12 november 2018 een inloopavond gehouden over de plannen en procedures rondom de verkabeling van de bestaande 380 kV-verbinding ten noorden van Krabbendijke.

Meer informatie?

Onderstaand vindt u verschillende documenten over het project, waaronder tracékaarten van de drie varianten en een overzicht met vragen en antwoorden. Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw Van den Dikkenberg van de gemeente Reimerswaal via 14 0113 of c.vanden.dikkenberg@reimerswaal.nl