Vergadering Opinieraad 11-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Kruiningen
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Mevr. drs. J.S. van Egmond

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

De voorzitter opent de vergadering met het verzoek tot een moment van stilte voor bezinning of gebed.

2 Vaststelling van Agenda Bekijk dit agendapunt online

De voorliggende agenda is een concept. Aan de leden van de raad wordt verzocht de agenda definitief te maken, dan wel een wijziging voor te stellen.  

3 Inspraak Bekijk dit agendapunt online

Insprekers die zich tijdig en juist bij de griffier hebben aangemeld, krijgen de gelegenheid hun inspraakreactie te verwoorden. Op voorstel van de voorzitter kan dit ook bij het desbetreffende agendapunt gedaan worden.

4 Behandeling Jaarstuken 2018 Bekijk dit agendapunt online

Het nu nog lege bijgevoegde raadsvoorstel / raadsbesluit zal voor de besluitraad worden ingevuld naar aanleiding van de behandeling in de opinieraad.

5 Kadernota 2020 Bekijk dit agendapunt online

5a nota reserves en voorzieningen 2019 -2022 Bekijk dit agendapunt online

6 Ontwerpbestemmingsplan 'Kelders Krabbendijke' Bekijk dit agendapunt online

7a Ontwerpbestemmingsplan 'Willem Kosterlaan e.o. Krabbendijke' Bekijk dit agendapunt online

7b Masterplan R&B wonen Bekijk dit agendapunt online

8 Verkabeling 380Kv leiding Bekijk dit agendapunt online

9 Begroting Veiligheidsregio Zeeland Bekijk dit agendapunt online

10 Ontwerp programmabegroting SWVO 2020 Bekijk dit agendapunt online

11 Verordening Declaratiefonds Bekijk dit agendapunt online

12 OLAZ Bekijk dit agendapunt online

13 Rondvraag en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Voor zowel raadsleden als collegeleden biedt dit agendapunt de mogelijkheid tot het doen van (schriftelijke of mondelinge) mededelingen, of het stellen van vragen.

14 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Met het verzoek voor een moment van stilte voor bezinning of gebed, sluit de voorzitter de vergadering.