Vergadering Besluitraad 25-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Kruiningen
Tijd:18:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Waaronder:
- inventariseren van spreekrecht

2 Trekking stemmingsnummer Bekijk dit agendapunt online

De voorzitter trekt een nummer en eventuele hoofdelijke stemmingen beginnen met het lid, dat zijn/haar handtekening heeft gezet achter het nummer van de presentielijst dat correspondeert met het getrokken nummer.

3 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

Vaststellen agenda en inventariseren welke voorstellen bij hamerslag kunnen worden vastgesteld.

4 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

Belangstellenden de gelegenheid om het woord tot de leden van de raad te richten. Zij moeten dit vóór de vergadering bij de griffier melden.
 Dit spreekrecht moet betrekking hebben op voorstellen die op de agenda staan vermeld, met uitzondering van de agendapunten betreffende de notulen en het doen van keuzen, voordracht of aanbevelingen van personen. U krijgt gelegenheid uw mening, visie of aanvullende informatie bekend te maken bij de raadsleden.

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker en maximaal 30 minuten voor alle insprekers. Er is geen gelegenheid voor discussie of voor het stellen van vragen aan de raadsleden of het college.

5a Afdoening van de voorstellen die als hamerslag worden behandeld Bekijk dit agendapunt online

De stukken die bij de vaststelling van de agenda als hamerslag afgehandeld kunnen worden, worden vastgesteld.

5b Vaststellen Besluitenlijsten en verslagen Bekijk dit agendapunt online

6 Bestemmingsplan Bolwerk 4a Oostdijk Bekijk dit agendapunt online

Het bestemmingsplan zelf ligt ter inzage bij de griffie. 

7 GR de Betho begroting en jaarstukken Bekijk dit agendapunt online

8 Bestemmingsplan Brandweerkazerne Rilland Bekijk dit agendapunt online

Het bestemmingsplan zelf ligt ter inzage bij de griffie.

9 Vaststelling bestemmingsplan Steehof 3 Yerseke Bekijk dit agendapunt online

10 OLAZ Bekijk dit agendapunt online

11 Ontwerp programmabegroting SWVO 2020 Bekijk dit agendapunt online

12 Masterplan R&B wonen Bekijk dit agendapunt online

13 Ontwerpbestemmingsplan 'Kelders Krabbendijke' Bekijk dit agendapunt online

14 Behandeling Jaarstuken 2018 Bekijk dit agendapunt online

15 Kadernota 2020 Bekijk dit agendapunt online

16 Begroting Veiligheidsregio Zeeland Bekijk dit agendapunt online

17 Verordening Declaratiefonds Bekijk dit agendapunt online

18 Wijziging GR GGD Zeeland Bekijk dit agendapunt online

19 Concept begroting GGD Zeeland 2020-2023 Bekijk dit agendapunt online

20 Nota reserves en voorzieningen 2019 -2022 Bekijk dit agendapunt online

21 Muziekschool Zeeland begroting 2020 en rekening en verslag 2018 Bekijk dit agendapunt online

22 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Naast de zoals gebruikelijk  bijgevoegde lijst, liggen op de griffie ter inzage:

- Gemeentelijke Klachtbehandeling 2018: jaarverslagen

- SMWO jaarrekening 2018

23 Sluiting Bekijk dit agendapunt online