Betaalbaar en duurzaam huren

Dit item is verlopen op 14-01-2019.
informatie icon

Elke 4 jaar leggen we samen met de gemeente Borsele, huurdersvereniging HVRB en woningcorporatie R&B Wonen, afspraken vast over de sociale huursector. Ook voor de komende periode hebben we afspraken gemaakt in de Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2018-2022. Op basis hiervan worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over uit te voeren acties. Deze hebben niet alleen betrekking op de woningvoorraad en woningbehoefte in onze gemeente, maar gaan ook over inspelen op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Ons doel: betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare kernen voor alle inwoners.
Alle partijen zetten zich in voor een brede sociale doelgroep; zowel inwoners met lage inkomens als middeninkomens. Het doel is om op korte en lange termijn vraag en aanbod in balans te houden. De uitdaging ligt niet in het uitbreiden van het aantal huurwoningen, maar in het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod.

Betaalbaar

We zetten ons in voor het beheersbaar houden van de woonlasten van huurders met de laagste inkomens. Daarbij streven we naar een juiste balans tussen woonlasten, kwaliteit van de woning en inkomen van de bewoner. Dat betekent een passend huurbeleid, een betaalbare woningvoorraad afgestemd op de behoefte van de inwoners, en een flexibele huurprijs en –verhoging passend bij het inkomen van de (nieuwe) huurder. Tot slot zetten we ons samen in om huisuitzetting door huurachterstand te voorkomen door een intensieve samenwerking met de teams uit het sociaal domein.

Duurzaam

In de komende 4 jaar komt nog meer aandacht voor duurzame woningen. We hebben ambitieuze doelstellingen. Zo worden alle nieuwbouwwoningen van R&B Wonen aardgasloos en volgens het principe NOM (nul-op-de-meter) gerealiseerd. Dat betekent dat deze huizen evenveel (of meer) energie opwekken als nodig dankzij gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarnaast is vanaf 2019 meetapparatuur beschikbaar om inzicht te krijgen in het energieverbruik en kunnen huurders gebruikmaken van de kennis van een energieplatform of energieambassadeurs.

Meer weten?

Wilt u meer weten? In het document Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2018-2022 kunt u alle gemaakte afspraken terugvinden.

Te downloaden: