Transitievisie Warmte

De gemeente heeft een belangrijke rol gekregen op in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Alle gemeenten dienen voor 31 december 2021 een transitievisie warmte op te stellen waarin zij hun visie vastleggen over de noodzakelijk warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Hierin is opgenomen waar, op welke wijze en in welk tempo wordt overgeschakeld van het aardgas naar een duurzaam alternatief. Het plan zal ons, onze partners en onze inwoners een handelingsperspectief bieden in de verduurzaming van de warmtevoorziening. 

Reimerswaal is medio 2020 gestart met het opstellen van deze transitvisie warmte voor Reimerswaal en zal hierin samen optrekken met de andere Zeeuwse (RES) gemeenten. Verwacht wordt dat deze visie eind 2021 gereed zal zijn. Tijdens dit proces willen we graag onze gebiedspartners, bedrijven en inwoners betrekken.