Energie - en klimaatbeleid

Klimaatbeleid

Ons klimaat is merkbaar aan het veranderen. Onze zeespiegel stijgt, het wordt warmer en de perioden van droogte nemen toe. Dit is het gevolg van de alsmaar toenemende hoeveelheid broeikasgassen zoals CO2 in onze atmosfeer. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door menselijk handelen. 
In 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De komende decennia staan we met zijn allen voor deze grote maatschappelijke opgave. 
Een belangrijke oorzaak van het toenemen van hoeveelheid CO2 is het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals aardolie, kolen en gas en het kappen van de bossen. De komende decennia zal steeds meer gebruik moeten worden gemaakt van hernieuwbare (duurzaam opgewekte) energie. 
Ook Reimerswaal is zich bewust van de noodzaak en heeft het opstellen van lokaal energie- en klimaatbeleid in het coalitieakkoord 2018-2022 als speerpunt benoemd. Ons beleid zal gedurende dit en volgend jaar steeds meer vorm gaan krijgen.  

leeg

 • Verandering klimaat vraagt om schone energie, wat kunt u doen? Vul de enquête in!

  Ons klimaat is merkbaar aan het veranderen. Om deze klimaatverandering tegen te gaan moeten we met elkaar de CO2-uitstoot verminderen. We zoeken vooral naar de kansen voor schone en duurzame bronnen. Denk aan het verminderen van gebruik van aardgas en meer gebruik van wind, of zonne-energie. Dit noemen we warmtetransitie. De bedoeling is om in 2050 een energieneutraal Zeeland te zijn.

  lees verder
 • Nationaal Klimaatakkoord

  De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. In 2019 tekenden Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het nationaal klimaatakkoord.

  lees verder
 • Het Zeeuws Energieakkoord (RES)

  Om de doelen van het nationaal klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in dertig regio's. De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord. Parijs op z’n Zeeuws.

  lees verder
 • Ambitiedocument Energie- en klimaatbeleid voor Reimerswaal

  In ons coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij aangegeven koers te willen zetten naar een duurzame en toekomstbestendige gemeente. Op het gebied van energie en klimaat gaan we naar een ander tijdperk en willen we graag ook zelf een ambitie formuleren en die uitwerken in een concreet energie- en klimaatbeleid. 

  lees verder
 • Transitievisie Warmte

  De gemeente heeft een belangrijke rol gekregen op in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Alle gemeenten dienen voor 31 december 2021 een transitievisie warmte op te stellen waarin zij hun visie vastleggen over de noodzakelijk warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Hierin is opgenomen waar, op welke wijze en in welk tempo wordt overgeschakeld van het aardgas naar een duurzaam alternatief. Het plan zal ons, onze partners en onze inwoners een handelingsperspectief bieden in de verduurzaming van de warmtevoorziening. 

  lees verder
 • Klimaatmonitor  

  De klimaatmonitor is door Rijkswaterstaat ontwikkeld om inzicht te kunnen krijgen hoe ver we er voorstaan. Er kan per gemeente inzicht worden verkregen hoeveel energie er wordt verbruikt of duurzaam wordt opgewekt. Zo kan er bijvoorbeeld ook op onze gemeente worden ingezoomd. 
  De klimaatmonitor is te vinden op: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard

 • Energieloketten Reimerswaal

  Op dit moment maken we gebruik van de onderstaande energieloketten. U vindt hier meer informatie over beschikbare energiesubsidies en energiebesparingsmaatregelen in uw eigen woning. 

  lees verder