Energie - en klimaatbeleid

Klimaatbeleid

Ons klimaat is merkbaar aan het veranderen. Onze zeespiegel stijgt, het wordt warmer en de perioden van droogte nemen toe. Dit is het gevolg van de alsmaar toenemende hoeveelheid broeikasgassen zoals CO2 in onze atmosfeer. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door menselijk handelen. 
In 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De komende decennia staan we met zijn allen voor deze grote maatschappelijke opgave. 
Een belangrijke oorzaak van het toenemen van hoeveelheid CO2 is het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals aardolie, kolen en gas en het kappen van de bossen. De komende decennia zal steeds meer gebruik moeten worden gemaakt van hernieuwbare (duurzaam opgewekte) energie. 
Ook Reimerswaal is zich bewust van de noodzaak en heeft het opstellen van lokaal energie- en klimaatbeleid in het coalitieakkoord 2018-2022 als speerpunt benoemd. Ons beleid zal gedurende dit en volgend jaar steeds meer vorm gaan krijgen.  

leeg

 • Klimaat en Energieprogramma gemeente Reimerswaal 2021-2025

  In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de ambities ten aanzien van de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen. Rentmeesterschap in het bouwen en bewaren van de natuur en onze leefomgeving is het gemeentelijk uitgangspunt, met name wanneer het gaat om duurzaamheid en milieu. De opstelling van deze gemeentelijke klimaatagenda geeft de wijze van veranderen voor de komende decennia aan.

  lees verder
 • Klimaatadaptatie

  In Nederland, dus ook in Reimerswaal, krijgen we te maken met steeds extremer weer. Het gaat vaker en harder regenen. Denk bijvoorbeeld aan de keren dat de dorpen Kruiningen, Hansweert en Yerseke te maken hadden met extreme regenbuien. Ook komen hittegolven steeds vaker voor waardoor de bodem steeds verder uitdroogt. Al deze veranderingen van het klimaat kunnen overlast voor mens en natuur opleveren. Denk aan regenwater in woningen, opwarming van de kernen, waardoor werken en slapen lastig wordt en er zelfs meer mensen overlijden door hitte. Door de uitdroging van de bodem, kunnen oogsten tegenvallen en komen zoetwatervoorzieningen in gevaar. Daarom moeten we onze omgeving en gedrag aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit noemen we klimaatadaptatie.

  lees verder
 • Ambitiedocument Energie- en klimaatbeleid voor Reimerswaal

  In ons coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij aangegeven koers te willen zetten naar een duurzame en toekomstbestendige gemeente. Op het gebied van energie en klimaat gaan we naar een ander tijdperk en willen we graag ook zelf een ambitie formuleren en die uitwerken in een concreet energie- en klimaatbeleid. 

  lees verder
 • Transitievisie Warmte

  De gemeente heeft een belangrijke rol gekregen op in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Alle gemeenten dienen voor 31 december 2021 een transitievisie warmte op te stellen waarin zij hun visie vastleggen over de noodzakelijk warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Hierin is opgenomen waar, op welke wijze en in welk tempo wordt overgeschakeld van het aardgas naar een duurzaam alternatief. Het plan zal ons, onze partners en onze inwoners een handelingsperspectief bieden in de verduurzaming van de warmtevoorziening. 

  lees verder
 • Het Zeeuws Energieakkoord (RES)

  Om de doelen van het nationaal klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in dertig regio's. De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord. Parijs op z’n Zeeuws.

  lees verder
 • Gebiedsontwikkeling Energielandschap Rilland-Oost

  De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 de strategienotitie Energielandschap Rilland-Oost vastgesteld. Wij willen samen met onze gebiedspartners en inwoners een visie ontwikkelen voor het realiseren van een energielandschap. Het vormgeven van een energielandschap maakt onderdeel uit van het energie- en klimaatbeleid van onze gemeente. Dit energielandschap komt te liggen in het gebied tussen Rilland en de gemeente Woensdrecht.

  Meer informatie over de gebiedsontwikkeling

 • Energieloketten Reimerswaal

  Op dit moment maken we gebruik van de onderstaande energieloketten. U vindt hier meer informatie over beschikbare energiesubsidies en energiebesparingsmaatregelen in uw eigen woning. 

  lees verder
 • Klimaatmonitor  

  De klimaatmonitor is door Rijkswaterstaat ontwikkeld om inzicht te kunnen krijgen hoe ver we er voorstaan. Er kan per gemeente inzicht worden verkregen hoeveel energie er wordt verbruikt of duurzaam wordt opgewekt. Zo kan er bijvoorbeeld ook op onze gemeente worden ingezoomd. 
  De klimaatmonitor is te vinden op: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard

 • Nationaal Klimaatakkoord

  De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. In 2019 tekenden Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het nationaal klimaatakkoord.

  lees verder