Bestemmingsplannen Rilland

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Werfkampen

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Werfkampen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPWerfkampen-va01 gewijzigd vastgesteld. Het plan is op 6 november 2013 in werking getreden en op 12 februari 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Vliedbergstraat Rilland

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 27 mei 2014 het bestemmingsplan "Vliedbergstraat Rilland" met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.05RiBPVliedberg-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is met ingang van 17 juli 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Rilland

  Op 23 september 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Rilland", met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPKom-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 13 november 2014 onherroepelijk geworden. Het plan is hier te raadplegen met onze RO-viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Klooster van Rilland

  Op grond van artikel 3.8, lid 3 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 14 juli 2015 het bestemmingsplan "Klooster van Rilland" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPKloostervRLD-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van donderdag 3 september 2015 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Hontestraat - Ouwerdingestraat, Rilland

  Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hontestraat - Ouwerdingestraat, Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHontestr-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 16 november 2017 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Oostkilstraat, Rilland’

  Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de gronden aan de Oostkilstraat 1 en 3 en de Hoofdweg 42 en 44 in Rilland. De regionale woonstichting samenwerking is voornemens de bestaande woningvoorraad te transformeren naar woningtypen die beter aansluiten bij de actuele woningbehoeften van bewoners. Ter plaatse van de voormelde gronden zijn in dat verband 4 aaneengebouwde grondgebonden woningen voorzien als vervanging van 2 halfvrijstaande woningen. Het bestemmingsplan heeft als doel realisatie van de transformatieopgave planologisch-juridisch mogelijk te maken.

  Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Oostkilstraat, Rilland’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het streven is om het ontwerpbestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2019 ter inzage te leggen.

  Contactpersoon

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

 • Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Soldatenwijk, Rilland’

  Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied van de Swaanhilstraat en omgeving in Rilland.

  lees verder
 • Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Oostkilstraat 24 tot en met 54, Rilland’, Reimerswaal

  Op 16 oktober 2019 hebben wij in de rubriek 'Reimerswaal info' van het Advertentieblad Reimerswaal en de Staatscourant de terinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ en het besluit omgevingsvergunning ‘Oostkilstraat 24 tot en met 54, Rilland’ bekendgemaakt. In de desbetreffende publicatie is vermeld dat het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 voor iedereen ter inzage liggen. Vanwege een technisch mankement op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, die in beheer is bij het Kadaster, heeft de terinzagelegging van het voormelde bestemmingsplan niet kunnen plaatsvinden. Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning zullen van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 voor iedereen ter inzage liggen. Voor alle duidelijkheid wordt de kennisgeving hieronder aangepast weergegeven.

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 8 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHuizeVliedb-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

  Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een omgevingsvergunning (gecoördineerd met het voormelde bestemmingsplan) hebben verleend voor het bouwen van 16 woningen met bergingen aan de Oostkilstraat 24 tot en met 54 (even nummers) in Rilland (nr. 2019.0150, activiteit bouwen).

  lees verder
Archief