Bestemmingsplannen Kruiningen

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Kruiningen

  Het bestemmingsplan “Kruiningen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPKom-va01 is op 20 juni 2013 onherroepelijk geworden. U kunt het gehele bestemmingsplan inzien op onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Achterwegje Volkstuinen

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 25 februari 2014 het bestemmingsplan "Achterwegje Volkstuinen" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPAchterwegje-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is op 17 april 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Slagveldstraat Aldi

  Op 11 maart 2014 is het bestemmingsplan "Slagveldstraat Aldi" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSlagveldAldi-va01 ongewijzigd  vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - alsook het besluit omgevingsvergunning is met ingang van donderdag 1 mei 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan De Uitkijk

  Op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "De Uitkijk Kruiningen", met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPDeUitkijk-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 23 april 2015 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Slagveldstraat Knop

  Op 26 mei 2015 is het bestemmingsplan "Slagveldstraat Knop" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSlagveldKnop-va01 ongewijzigd vastgesteld. Vanaf 16 juli 2015 is dit plan onherroepelijk.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Eindje de Rondte

  Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Eindje de Rondte, Kruiningen’, Reimerswaal en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning voor de bouw van 12 woningen aan de Dirk-Jan Blomstraat 23 t/m 33 (oneven) en aan het Eindje de Rondte 10A t/m 10F. Het bestemmingsplan is op 22 maart 2018 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Slagveldstraat-Nijverheidstraat, Kruiningen

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 30 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Slagveldstraat-Nijverheidstraat, Kruiningen’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.03KnBPSlagveldNijv-va01 ongewijzigd vastgesteld. Op 4 april 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen

  Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied gelegen aan het Oude Plein in Kruiningen.

  Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in de loop van oktober 2019 ter inzage wordt gelegd.

  Omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan en beschrijving plangebied

  De Regionale Woonstichting Samenwerking (de rechtsopvolger van Stichting R&B Wonen) is bezig met een herstructurering van haar woningbezit. Hierbij vindt sloop en nieuwbouw van huurwoningen plaats die in het bezit zijn van genoemde woonstichting in de diverse kernen binnen de gemeente Reimerswaal. In Kruiningen betreft dit onder andere de woningen aan de Meidam 5 tot en met 13 (alle oneven). Deze 5 woningen zullen worden gesloopt en er worden 6 nieuwe woningen teruggebouwd. De nieuwe woningen zullen anders worden gepositioneerd dan de huidige woningen. De woningen worden georiënteerd op het parkeerterrein aan het Oude Plein rondom het gemeentehuis. Het voorgenomen plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Kruiningen’. Om de voorgestane ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt tevens de feitelijke situatie voor wat betreft het parkeerterrein en het gemeentehuis neergelegd.

  Het plangebied bestaat uit de percelen aan de Meidam 5 tot en met 13 (alle oneven), de nieuwbouwlocatie van de woningen aan het Oude Plein 2 tot en met 12 (alle even), het parkeerterrein rondom het gemeentehuis en het gemeentehuis zelf. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Meidam, aan de noordzijde door de percelen aan de Slotstraat 30 tot en met 40 (alle even) aan de oostzijde door de percelen aan de Brouwerijstraat 14B, 16 en 18 en de Brouwerijstraat zelf en aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Hoofdstraat.

  Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

  Contactpersoon

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Reubens van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is van maandag tot en met woensdag bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen’, Reimerswaal

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPOudePlein-on01voor iedereen ter inzage ligt.

  lees verder
 • Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Zandweg 1C, Kruiningen’, Reimerswaal

  Op 16 oktober 2019 hebben wij in de rubriek 'Reimerswaal info' van het Advertentieblad Reimerswaal en de Staatscourant de terinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ en het besluit omgevingsvergunning ‘Zandweg 1C, Kruiningen’ bekendgemaakt. In de desbetreffende publicatie is vermeld dat het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 voor iedereen ter inzage liggen. Vanwege een technisch mankement op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, die in beheer is bij het Kadaster, heeft de terinzagelegging van het voormelde bestemmingsplan niet kunnen plaatsvinden. Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning zullen van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 voor iedereen ter inzage liggen. Voor alle duidelijkheid wordt de kennisgeving hieronder aangepast weergegeven.

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 8 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPZandweg1c-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

  Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een omgevingsvergunning (gecoördineerd met het voormelde bestemmingsplan) hebben verleend voor het bouwen van een kerk aan de Zandweg 1C in Kruiningen (nr. 2019.0009, activiteit bouwen).

  lees verder
Archief