Rectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, Reimerswaal

Dit item is verlopen op 11-03-2020.

Op 8 januari 2020 hebben wij de terinzagelegging van het gewijzigd, vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’ Reimerswaal bekendgemaakt. Door een technische correctie die wij hebben moeten doorvoeren zijn wij genoodzaakt om het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. De aanpassingen waarmee het plan gewijzigd is vastgesteld, zoals beschreven in de voorgaande publicatie, zijn niet veranderd.

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 17 december 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, met planidentificatienummer NLIMR0.0703. BGRWBP2018-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Termijn van ter inzage

Het bestemmingsplan ligt van 30 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 voor iedereen ter inzage.

Hieronder kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze RO-viewer. Klik in de kaart exact op een bestemming voor de bijbehorende regels of op "RV" (rechts onder) voor een handleiding van de RO-Viewer. Ook is het plan te raadplegen in het gemeentehuis

Volledig Scherm

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Reimerswaal te klikken. Ook kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.