bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, Reimerswaal

Dit item is verlopen op 19-02-2020.

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 17 december 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, met planidentificatienummer NLIMR0.0703. BGRWBP2018-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch mogelijk maken van diverse particuliere initiatieven en het op onderdelen optimaliseren van de verbeelding en de regels. Op de volgende adressen zijn wijzigingen doorgevoerd: Kersenweg 3 en 5 in Kruiningen, Kamperweg 2 in Kruiningen, Meidoornweg 2 en 4 in Waarde, Puthoekseweg 2 in Waarde, Adriaansweg 1 in Kruiningen, Achterwegje 1 in Kruiningen, Nieuwlandse Binnendijk 11 in Oostdijk, Plasseweg 11 in Waarde, Wittesteeweg 22 in Kruiningen, Oude Rijksweg 10A en 10B in Krabbendijke, Hansweertsestraatweg 4 in Kruiningen, Zouteweg 1 in Kruiningen, Van der Haveweg 2 in Rilland en Stationsweg 17 in Kruiningen. Voor de inhoudelijke wijzigingen verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken.

De naam van dit bestemmingsplan is eerder bekend gemaakt als 'Buitengebied, 2018'. Door de langere looptijd van de vaststellingsprocedure wordt bij de vaststelling van het bestemmingsplan de naam gewijzigd in 'Buitengebied 2019'.

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan:

Aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen

 • In artikel 1.6, onder a, van de regels behorende bij dit bestemmingsplan wordt het woord `nagenoeg' terug in de regels geplaatst. Wel zijn wij voornemens om met het volgende bestemmingsplan voor het buitengebied een verdere invulling te geven aan het woord `nagenoeg'.
 • De zonering voor het radarverstoringsgebied ten behoeve van de radar van Vliegbasis Woensdrecht is aan de formule van het Rarro aangepast. Voorts is aan artikel 50, lid 11, een voorwaarde toegevoegd dat bij afwijking de Minister van Defensie hiermee dient in te stemmen.
 • Voor het nieuw te realiseren radarstation nabij radarpost Wemeldinge is conform het Rarro een zonering voor het radarverstoringsgebied worden opgenomen.
 • Ter waarborging van de aanwezige luchtverkeerszones IHCS en ILS van Vliegbasis Woensdrecht is een passende regeling opgenomen.

Ambtshalve aanpassingen

 • Het bestemmingsplan 'Loswal' is bij raadsbesluit van 26 november 2019 vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een geluidszone opgenomen. Deze geluidszone ligt deels over de gronden behorende bij het bestemmingsplan buitengebied en wordt zodoende opgenomen.
 • Op 8 oktober 2019 is het bestemmingsplan `Nieuwbouw kerk Zandweg 1C, Kruiningen' vastgesteld. Om dit plan niet te overschrijven wordt het plan opgenomen in het bestem-mingsplan Buitengebied.
 • Op 11 juli 2017 is het bestemmingsplan `Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke' vastgesteld. Een deel van de gronden behorende bij dit bestemmingsplan waren nog opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2018' met een onjuiste bestemming. Om het bestemmingsplan `Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke' niet te overschrijven worden de gronden, die betrekking hebben op dit bestemmingsplan uit het bestemmingsplan 'Buitengebied 2019' gehaald. Hiermee veranderen de plangrenzen van dit plan.
 • Ten zuiden van de Zimmermanweg is de nota Archeologiebeleid gemeente Reimerswaal verkeerd vertaald in het bestemmingsplan. Dit is gecorrigeerd op de verbeelding.
 • Artikel 20 Natuur - Landgoed 2 had een discrepantie tussen de regels en de verbeelding. Dit is gecorrigeerd in de regels.
 • In artikel 14 Horeca ontbrak in de regels een uitwerking van de aanduiding `uitgesloten — gebouwen', dit is gecorrigeerd.
 • Voor de locatie Oude Rijksweg 10 A — 10 B wordt middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt dat ter plaatse het bouwvlak van vorm verandert. Deze vormverandering wordt met dit plan vastgelegd in het bestemmingsplan. Hiervoor wordt de verbeelding aangepast.
 • Zonnepark Kruiningen is middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt. Deze omgevingsvergunning wordt opgenomen in het bestemmingsplan.
 • Zonnepark Rilland is middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt. De gronden die betrekking hebben tot het mogelijk maken van de biovergister zijn uit dit plan gehaald. Voor deze gronden blijft het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2016' van kracht. Voor de overige gronden wordt deze omgevingsvergunning opgenomen in het bestemmingsplan.
 • Een aantal kleinere aanpassingen die te maken hebben met onder andere verkeerde ver-wijzingen in de regels en spelfouten.

Het bestemmingsplan ligt van 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 voor iedereen ter inzage.

Hieronder kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze RO-viewer. Klik in de kaart exact op een bestemming voor de bijbehorende regels of op "RV" (rechts onder) voor een handleiding van de RO-Viewer

Volledig Scherm

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.