Groenvoorziening

Algemeen

De gemeente Reimerswaal beheert de openbare groenvoorzieningen.

Handig om te weten

  • Gemeentelijke gazons worden 1 keer per twee weken gemaaid.
  • Bermen worden 2 keer per jaar, in juli en oktober, gemaaid.
  • Onkruid op verhardingen wordt geborsteld, gebrand of met heet water bestreden.

Melding doen i.v.m. groenvoorziening

Overlast van onze groenvoorzieningen, zoals een laaghangende tak, zichtbelemmerende beplanting of vergeten onkruid kunt u online melden. Omschrijf de locatie goed en voeg als een kan een foto toe.

Gevallen waarbij enige spoed is, zoals een tak die bijna op de weg valt, graag telefonisch melden via 0113 395 000.

Bij noodgevallen, zoals een omgewaaide boom op de rijbaan, belt u 112.

Bestrijding reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw is een gevaarlijke en van oorsprong niet-Nederlandse plant: een invasieve exoot. Als het sap op de huid komt kan dit in combinatie met zonlicht, voor een vervelende huidreactie zorgen.

Het bestrijden van de reuzenberenklauw? Dit doen we door de plant meerdere keren per jaar te maaien. Hierdoor raken de planten uitgeput. De zaden van een berenklauw zijn tot 10 jaar 'kiemkrachtig', de bestrijding vraagt dus veel geduld.

De reuzenberenklauw heeft onze aandacht. Maar het is belangrijk dat ouders hun kinderen niet in de buurt van deze planten laten spelen.

Reuzenberenklauw is makkelijk herkenbaar door de grote bladeren en manshoge, bolle bloemschermen. De gedroogde bloemschermen worden wel eens meegenomen als woningdecoratie, maar daarmee verspreiden de zaden zich naar woonwijken en gft-afval. Laat de zaden op de groeiplaats, verplaats de bloemschermen alstublieft niet!

In Reimerswaal zijn meerdere openbare en particuliere groeiplaatsen bekend. Komt u een nieuwe, solitaire (alleenstaande) berenklauw plant in bloei tegen, geef deze locatie (liefst met duidelijke foto’s) door: online melden.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop is een woekerende plant, een invasieve exoot, met hele sterke wortels. De wortels kunnen schade veroorzaken aan verhardingen en woningfunderingen.

Japanse Duizendknoop in de tuin ontdekt? Verwijder deze dan met de wortels nog intact en voer af met het restafval. Dus niet in de gft-container! Als niet alle wortels in zijn geheel kunnen worden verwijderd en deze geen schade aanrichten, blijft de groeiplaats beperkt door deze juist niet te verstoren.

In Reimerswaal zijn enkele groeiplaatsen bekend. Komt u een nieuwe groeiplaats tegen, geef deze locatie (liefst met duidelijke foto’s) door: online melden.

Gras maaien

Wat en wanneer maait de gemeente?

De gemeente maait het gras van gazons, speelveldjes, bermen, parken, braakliggende terreinen en van sommige dijken, watergangen en vijvers.

Gazons en speelveldjes

18 tot 20 keer per jaar, dat is ongeveer eens per 7 tot 10 werkdagen. Hierbij houden we wel rekening met de (weers)omstandigheden op dat moment. We maaien van begin april tot half november. Reimerswaalse gazons bevatten diverse inheemse (on)kruiden. Deze dragen bij aan de biodiversiteit van het openbaar groen.

Grasterreinen in parken, bermen en braakliggende terreinen

Deze maaien we 2 of 5 keer per jaar, afhankelijk van het gebruik en potentiële natuurwaarde. Als het belangrijk is voor de verkeersveiligheid, worden de bermen 5 keer per jaar gemaaid.

Gebieden of terreinen waar natuurwaarden worden nagestreefd

1 keer per jaar (hooilandbeheer) of gefaseerd ‘sinusmaaien’. Op plekken waar ongewenst riet of de reuzenberenklauw ervoor zorgen dat er niet veilig gewandeld of gespeeld kan worden, wordt er vaker gemaaid.

Parken aan de dorpsranden en dijken worden 2 keer per jaar gemaaid.  Sommige dijktaluds binnen de bebouwde kom Yerseke worden 5 keer per jaar gemaaid. Hierover zijn afspraken met aanwonenden en de recreatiesector.

Braakliggende bouwpercelen van de gemeente worden 5 keer per jaar gemaaid. Dit tot het moment van de grondoverdracht. Daarna is de (nieuwe) eigenaar verantwoordelijk voor het beheer.

Bloembollen

Na de bloei is het belangrijk dat het loof 7 weken met rust gelaten wordt. In die periode neemt de bloembol weer de voedselvoorraad op voor het volgende bloeiseizoen. Het kan dan dus eventjes rommelig ogen, maar het is belangrijk dat er dus even niet gemaaid wordt, zodat we het volgende jaar weer mooie bloemvelden hebben.

Werkwijze maaien gazons

Onze gazonmaaiers werken volgens het mulch-principe. Mulchen wordt ook wel grasrecycling genoemd. Het gemaaide gras wordt nadat het is afgesneden, eerst heel fijn versnipperd en in de graszode geduwd. Het is een eenvoudige, en natuurlijke benadering van gazononderhoud. Het bespaart tijd en geld, het is beter voor het milieu door minder uitstoot en het is beter voor de graszode doordat er minder over gereden wordt. 

Gras op de weg

Helaas komt het vooral bij natte weersomstandigheden voor dat maaisel aan de banden blijft plakken en op de verhardingen terecht komt. Dit gras verdwijnt meestal redelijk snel door de zon en de wind. Als er erg veel gras ligt, proberen we dat zo snel mogelijk op te ruimen. Onze maaiers zijn daarom voorzien van bladblazers. De chauffeur schat in of dat nodig.

Staat het gras ergens zo hoog dat er een onveilige situatie ontstaat of is het gras op een speelveldje te hoog, dan kunt u dit online melden.

Beheer waterpartijen

Watergangen worden 1 of 2 keer per jaar gemaaid, afhankelijk van de functie waterberging of afvoerkanaal bij hevige neerslag.

Vijvers worden 1 of 2 keer per jaar gemaaid.

Watergangen worden om de 8 jaar gebaggerd, het slib wordt dan op de naastgelegen onderhoudsstrook verspreid. Als er geen ruimte is om het slib uit te spreiden, wordt het slib afgevoerd.

Straatreiniging, onkruidpreventie en -beheersing

Zwerfafval wordt geveegd en geraapt en herfstblad wordt met bladblazers naar de rijbaan geblazen. De veegwagen kan het daarna opvegen. Als een straat een veegbeurt krijgt dan kondigen we dat in het Advertentieblad Reimerswaal aan Zet uw auto dan tijdelijk ergens anders, zodat de veegwagen goed bij de straatgoten kan.

In de openbare ruimte is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen verboden. Ook reinigingsmiddelen zoals chloor en schoonmaakazijn zijn schadelijk voor u en voor het milieu. We bestrijden het onkruid daarom door te vegen en te borstelen, met hete lucht en heet water. Deze werkzaamheden worden uitbesteed aan een aannemer. De aannemer kiest zelf hoe hij het onkruid (zonder bestrijdingsmiddelen) verwijdert. Er zijn afspraken over hoe het straatbeeld er gedurende het jaar uit moet zien. De aannemer bepaalt dan zelf waar en wanneer het nodig is om onkruid te verwijderen.   

U kunt helpen de openbare ruimte schoon te houden: door uw eigen perceel schoon te houden en onkruid voor de zaadzetting weg te halen. De onkruidgevoelige ruimte tussen uw schutting en de stoep kunt opvullen met een voegmiddel, bijvoorbeeld gietbeton. Om mogelijke schade aan heggen, tuinafscheidingen en gevels te voorkomen vragen wij u om de 20 cm verharding langs uw erfgrens ook zelf goed te vegen en overhangende beplanting te snoeien.