Groenvoorziening

De gemeente Reimerswaal beheert de openbare groenvoorzieningen.

Handig om te weten

  • Gemeentelijke gazons worden één keer per twee weken gemaaid.
  • Bermen worden twee keer per jaar, in juli en oktober, gemaaid.
  • Onkruid op verhardingen wordt geborsteld, gebrand of met heet water bestreden.

Melding doen i.v.m. groenvoorziening

Hinder met betrekking tot gemeentelijke groenvoorzieningen, zoals een laaghangende tak, zichtbelemmerende beplanting of vergeten onkruid kunt u online melden. Geef bij uw melding altijd een duidelijke omschrijving van de locatie, bij voorkeur met een foto. 

Gevallen waarbij enige spoed is, zoals een tak die op de openbare weg dreigt te vallen, kunt u telefonisch melden via 14 0113.

Bij noodgevallen, zoals een omgewaaide boom op de rijbaan, belt u 112.

Bestrijding reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw is een gevaarlijke en van oorsprong niet-Nederlandse plant: een invasieve exoot. Contact met het sap van de plant kan, in combinatie met zonlicht, een ernstige huidreactie veroorzaken.

Het bestrijden van de reuzenberenklauw gebeurt doordat de plant meerdere keren per jaar gemaaid wordt. Hierdoor raken de planten uitgeput. De zaden van een berenklauw zijn tot 10 jaar 'kiemkrachtig', de bestrijding vergt dus erg veel geduld.

De reuzenberenklauw heeft dus onze aandacht. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen niet in de buurt van deze planten laten spelen.

Reuzenberenklauw is makkelijk herkenbaar door haar forse bladeren en manshoge, bolle bloemschermen. De gedroogde bloemschermen worden wel eens meegenomen als woningdecoratie, maar daarmee verspreiden de zaden zich naar woonwijken en gft-afval. Laat de zaden op de groeiplaats, verplaats de bloemschermen alstublieft niet!

In Reimerswaal zijn meerdere openbare en particuliere groeiplaatsen bekend. Komt u een nieuwe, solitaire (alleenstaande) plant in bloei tegen, geef deze locatie (liefst met duidelijke foto’s) door: online melden.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop is een woekerende invasieve exoot met zeer groeikrachtige wortels. De wortels kunnen schade veroorzaken aan verhardingen en woningfunderingen.

Heeft u Japanse Duizendknoop in uw tuin ontdekt? Verwijder deze dan met de wortels nog intact en voer af met uw restafval. Dus niet in de gft-container! Als niet alle wortels in zijn geheel kunnen worden verwijderd en deze geen schade aanrichten, blijft de groeiplaats beperkt door deze juist niet te verstoren.

In Reimerswaal zijn enkele groeiplaatsen bekend. Komt u een nieuwe groeiplaats tegen, geef deze locatie (liefst met duidelijke foto’s) door: online melden.

Gras maaien

Wat en wanneer maait de gemeente?

De gemeente maait het gras van gazons, speelveldjes, bermen, parken, braakliggende terreinen en van sommige dijken, watergangen en vijvers.

Gazons en speelveldjes

18 tot 20 keer per jaar, dat is ongeveer eens per 7 tot 10 werkdagen afhankelijk van de (weers)omstandigheden, in de periode van begin april tot half november. Reimerswaalse gazons bevatten diverse inheemse (on)kruiden. Deze dragen bij aan de biodiversiteit van het openbaar groen.

Grasterreinen in parken, bermen en braakliggende terreinen

2 of 5 keer per jaar, afhankelijk van het gebruik en potentiële natuurwaarde. Waar nodig voor de verkeersveiligheid, worden de bermen 5 keer per jaar gemaaid.

Gebieden of terreinen waar natuurwaarden worden nagestreefd

1 keer per jaar (hooilandbeheer) of gefaseerd ‘sinusmaaien’. Daar waar ongewenst riet of reuzenberenklauw de natuurwaarden en recreatief gebruik verhinderen, wordt vaker gemaaid.

Parken aan de dorpsranden en dijken worden 2 keer per jaar gemaaid. Enkele dijktaluds binnen de bebouwde kom Yerseke worden 5 keer per jaar gemaaid vanwege afspraken met aanwonenden en recreatie.

Braakliggende bouwpercelen worden 5 keer per jaar gemaaid tot de grondoverdracht. Daarna is de eigenaar verantwoordelijk voor het beheer.

Bloembollen

Het loof dient na de bloei gedurende 7 weken gespaard te worden. In die periode neemt de bloembol weer de voedselvoorraad op voor het volgende bloeiseizoen. Het beeld kan dan rommelig ogen, maar is noodzakelijk om volgend voorjaar weer een prachtig voorjaarsbeeld te tonen.

Werkwijze maaien gazons

Onze gazonmaaiers werken volgens het mulch-principe. Mulchen wordt ook wel grasrecycling genoemd. Het gemaaide gras wordt, nadat het is afgesneden, eerst uiterst fijn versnipperd en in de zode geduwd. Het is een eenvoudige, en natuurlijke benadering van gazononderhoud. Het bespaart tijd en geld, bespaart het milieu door minder uitstoot en spaart de graszode door minder rijbewegingen. 

Gras op de weg

Helaas komt het, met name bij natte weersomstandigheden, voor dat maaisel aan de banden blijft plakken en op de verhardingen terecht komt. Dit gras verdwijnt doorgaans redelijk snel door zon en wind. Daar waar overmatig veel gras ligt, wordt het door ons opgeruimd. Onze maaiers zijn daarom voorzien van bladblazers. Of er sprake is van een overmatige hoeveelheid gras wordt beoordeeld door de chauffeurs.

Staat het gras ergens zo hoog dat er een onveilige situatie ontstaat of is bijvoorbeeld het gras op een speelveldje te hoog, dan kunt u dit online melden

Beheer waterpartijen

Watergangen worden 1 of 2 keer per jaar gemaaid, afhankelijk van de functie waterberging of afvoerkanaal bij hevige neerslag.

Vijvers worden 1 of 2 keer per jaar gemaaid.

Watergangen worden om de 8 jaar gebaggerd, het slib wordt op de naastgelegen onderhoudsstrook verspreidt. Wanneer er geen ruimte aanwezig is om het slib uit te spreiden, wordt het slib afgevoerd.

Straatreiniging, onkruidpreventie en -beheersing

Zwerfafval wordt geveegd en geraapt, en herfstblad wordt middels bladblazers naar de rijbaan geblazen, waar de veegwagen dit opveegt. Met regelmaat kondigen we in het Reimerwaal info aan waar een bepaalde straat een extra veegbeurt krijgt. Zet uw auto dan tijdelijk elders, zodat de veegwagen de goot goed kan bereiken.

In de openbare ruimte is toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen verboden. Ook reinigingsmiddelen zoals chloor en schoonmaakazijn zijn schadelijk voor u en voor het milieu. Onkruidbestrijding op verhardingen gebeurt daarom door te vegen, te borstelen, met hete lucht en heet water. Deze werkzaamheden worden uitbesteedt aan een aannemer. De aannemer mag zelf kiezen welke chemievrije methode hij toepast en dient gedurende het jaar een afgesproken straatbeeld vast te houden. De aannemer vangt aan wanneer het straatbeeld daarom vraagt, niet op een vaste frequentie.  

U kunt helpen de openbare ruimte schoon te houden: door uw perceel schoon te houden en onkruid voor de zaadzetting weg te halen. De onkruidgevoelige ruimte tussen uw schutting en het trottoir kunt u opvullen met een voegmiddel, bijvoorbeeld gietbeton. Om mogelijke schade aan heggen, tuinafscheidingen en gevels te voorkomen vragen wij u om de 20 cm verharding langs uw erfgrens ook zelf goed te vegen en overhangende beplanting te snoeien.

In de folder wordt beheer van verhardingen nader uitgelegd.

 

Folder straatreiniging, onkruidpreventie en -beheersing

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.