Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen? Houd rekening met mogelijke vertraging

Let op: Inmiddels is bekend geworden dat de Omgevingswet vanaf 1 januari 2023 in werking treedt.

Vanaf 1 juli 2022 gaat naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. In sommige gevallen is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning een afwijking of aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk; bijvoorbeeld als u een leegstaande winkel wilt verbouwen tot woning, of als u een nieuwe bedrijfsactiviteit in het buitengebied wilt starten. Deze procedures kosten vaak veel tijd. Dit komt doordat het vaak nodig is om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld verkeersbewegingen of geluid en omdat ook belanghebbenden de mogelijkheid hebben om een zienswijze te geven of beroep in te stellen in zo’n procedure.

Nieuw Omgevingsloket
Met de nieuwe wet wordt de participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Ook komt er een nieuw Omgevingsloket. Dit Omgevingsloket is een website waar initiatiefnemers – zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden – kunnen zien wat er mag in de leefomgeving. Ook kan via het Omgevingsloket een vergunning worden aangevraagd.

Gevolgen voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2022

Initiatieven die vanaf 1 januari 2022 ingediend worden en waarvoor een bestemmingsplanwijzing noodzakelijk is, kennen een lange doorlooptijd en kunnen daarom niet meer op grond van de huidige wetgeving behandeld worden. Dit kan tot vertraging leiden in de behandeling van uw initiatief omdat het werken met de Omgevingswet voor de medewerkers van de gemeente veel veranderingen en anders ingerichte procedures met zich meebrengt. Bovendien hebben de medewerkers van de gemeente tijd nodig om met de nieuwe regels te leren werken en te oefenen.  Doordat het nieuwe landelijke Omgevingsloket nog niet gereed is kan er helaas nog maar beperkt geoefend worden. Het is op dit moment nog niet mogelijk om aan te geven hoe groot die vertraging is.

Gevolgen voor aanvragen die vóór 1 januari 2022 zijn ingediend

Aanvragen voor het aanpassen van een bestemmingsplan die al in behandeling zijn, kunnen volgens de regelgeving op grond van de huidige wetten worden afgehandeld wanneer de terinzagelegging van het ontwerp ervan voor 1 juli 2022 plaatsvindt. Het moment waarop u uw initiatief heeft ingediend is dus niet bepalend. De medewerkers van de afdeling REO van de gemeente weten welke aanvragen onder deze categorie vallen. Het is belangrijk om te weten dat de terinzagelegging niet uitsluitend afhankelijk is van de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook van de voortgang van werkzaamheden door planologische adviesbureaus, de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten en aanvullende informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek. Indien nodig zullen de medewerkers van de gemeente u informeren over de voortgang van uw aanvraag.

Heeft u vragen?

Mail naar: a.meeuwsen@reimerswaal.nl of bel 14 0113