D.A. (Dirk) Verburg

Wethouder D.A. Verburg

Taken

  • Wethouder
  • 2e Loco-burgemeester

Portefeuilles

  • Financiën
  • Kern Sociaal Domein (w.o. WMO)
  • Vergunningverlening
  • Handhaving
  • Milieu

Politieke Partij

Leefbaar Reimerswaal

Portefeuille Dirk Verburg

Onderwerp

Vervanger

Dividenden

J.S. van Egmond

Treasury idem

OZB woningen

idem

OZB niet-woningen

idem

Overige belastingen

idem

Algemene uitkering gemeentefonds

idem

Overige baten en lasten

idem

Vennootschapsbelasting

idem

Mutaties reserves

idem

Saldo begroting van baten & lasten na bestemming

idem

Wijkteams (eerstelijns) WMO

C.A. Verburg

Uitkeringen WWB

idem

Verbetering inkomenssituatie

idem

Trajectbegeleiding

idem

Inburgering nieuwkomers

idem

Arbeidsparticipatie

idem

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

idem

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen WMO

idem

Milieubeheer

M. Both

Klimaatbeleid

idem

Omgevingsvergunningen

idem

Vertegenwoordiging
Algemeen Bestuur GR De Bevelanden

Nevenfuncties

Nevenfuncties Dirk Verburg
Functies, organisatie Bezoldiging Tijdsbesteding Q.Q.
Lid algemeen bestuur GR de Bevelanden Nee 10 uur p/jaar Ja
Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling De Betho Nee 6 uur p/jaar Ja
Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling SaBeWa Zeeland Nee 10 uur p/jaar Ja
Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Nee 8 uur p/jaar Ja
Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SMWO) Nee 10 uur p/jaar Ja
Lid algemeen bestuur Samenwerking Omgevingsrecht Bevelanden en Tholen Nee 4 uur p/jaar Ja
Lid VZG portefeuillehoudersoverleg sociale zaken Nee 8 uur p/jaar Ja
Lid VZG portefeuillehoudersoverleg milieu Nee 6 uur p/jaar Ja
Lid portefeuillehoudersoverleg Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden Nee 10 uur p/jaar Ja
Lid commissie Overleg en Voorzichting Milieu vliegbasis Woensdrecht Ja 4 uur p/jaar Ja
Voorzitter Vogelvrienden Krabbendijke Nee 10 uur p/jaar Nee
Lid hoofdbestuur Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Nee 10 uur p/jaar Nee