Bestemmingsplannen Yerseke

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Govert Flincklaan 14, Yerseke’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 10 november 2022 tot en met  21 december 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Govert Flincklaan 14, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGflinckl14-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning (nr. 2022.0229, activiteit bouwen) te verlenen voor de bouw van 1 vrijstaande levensloopbestendige woning op een perceel aan de Govert Flincklaan in Yerseke, kadastraal bekend gemeente Yerseke, sectie G, nummer 6486. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt eveneens vanaf 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u het ontwerpbesluit omgevingsvergunning door op de plannen van Yerseke te klikken. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning tijdens de openingstijden inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan
De gemeente heeft het verzoek gekregen om medewerking te verlenen aan het planologisch-juridisch mogelijk maken van de bouw van 1 vrijstaande levensloopbestendige woning op een perceel gelegen aan de Govert Flincklaan in Yerseke. De gemeente staat positief tegenover dit voornemen. Om de planologische verandering mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 12 mei 2022 tot en met 8 juni 2022. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is paragraaf 4.9 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan aangevuld met de conclusies die voortvloeien uit de quickscan Wet natuurbescherming. De volledige quickscan Wet natuurbescherming is opgenomen in de bijlagen behorende bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is het bouwvlak aangepast. Voor de inhoud van de wijzigingen verwijzen wij naar de ter inzage liggende stukken.  


Coördinatieregeling Wro

De gemeenteraad heeft op 24 mei 2022 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30, 3.31 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Coördinatieregeling Wro) ten behoeve van de realisatie van 1 vrijstaande levensloopbestendige woning op het bovenvermelde perceel aan de Govert Flincklaan in Yerseke. 
Deze wettelijke procedure maakt het mogelijk om de procedure voor samenhangende besluiten, in dit geval het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, gelijk op te laten lopen. De eerder genoemde ontwerpbesluiten worden nu gelijktijdig bekendgemaakt en ter inzage gelegd. de bevoegdheid tot het verlenen van de omgevingsvergunning ligt bij het college van burgemeester en wethouders. de bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad.
Tegen beide besluiten staat vervolgens gecoördineerd beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage liggen, kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar maken. In uw reactie dient u duidelijk aan te geven of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Digitaal kunt u hier uw zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Vermeulen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

 

 

ontwerpbeschikking Govert Flinklaan

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 27 oktober 2022 tot en met 9 november 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Yerseke te klikken. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

‎De locatie van het voormalig eetcafé ‘De Kruik’ is gekocht door een ontwikkelaar. Deze heeft hiervoor een plan ontwikkeld om met gedeeltelijke instandhouding van de bestaande bebouwing 5 appartementen en 2 grondgebonden woningen aan een gedeelde binnentuin te realiseren. Het geldende bestemmingsplan ‘Yerseke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit initiatief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven wordt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ opgesteld.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u hier uw inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer Steenbergen. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 13 oktober 2022 tot en met 26 oktober 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen www.ruimtelijkeplannnen.nl. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Yerseke te klikken. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het voormalig zorgcentrum ‘Vredelust’ wordt al jaren niet meer als zodanig gebruikt. Een stichting die woon- en zorgdiensten levert heeft samen met een investeerder een plan ontwikkeld om na sloop van de huidige bebouwing een nieuw complex te realiseren met 31 levensloop en zorggeschikte appartementen en 20 zorgstudio's. Op het zuidelijk deel van het terrein aan de Damstraat is daarnaast ruimte voorzien voor de bouw van een tandartspraktijk met 2 appartementen op de verdieping. Het geldende bestemmingsplan ‘Yerseke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit initiatief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ opgesteld.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u hier uw inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken op ‎ met de heer Steenbergen. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan "Breeweg 34A, Yerseke"

Algemeen

Op grond van de inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 29 september 2022 tot en met 12 oktober 2022 het voorontwerpbestemmingsplan “Breeweg 34A, Yerseke” (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen in Yerseke te klikken. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan tijdens de openingsuren inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

De gemeente heeft het verzoek gekregen om medewerking te verlenen aan het juridisch-planologisch mogelijk maken van de bouw van één vrijstaande levensloopbestendige woning op het perceel aan de Breeweg 36 te Yerseke. De toekomstige woning zal het huisnummer 34A krijgen. Breeweg 36 betreft een perceel dat voorheen een bedrijfsmatige functie had. De locatie wordt al geruime tijd niet meer bedrijfsmatig gebruikt, waardoor de bestaande voormalige bedrijfsbebouwing zijn functie heeft verloren. Ten behoeve van het initiatief zal de voormalige bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Het geldend bestemmingsplan “Yerseke” biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van een tweede woning op het perceel. Daarom is het noodzakelijk om de huidige woonbestemming van de gronden zodanig te veranderen dat een tweede woning op het perceel kan worden gerealiseerd. De gemeente staat positief tegenover dit initiatief. Om de planologische verandering mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijk of mondeling inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u uw inspraakreactie hier indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Engelen. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Engelen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Breeweg 34A, Yerseke

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Breeweg 36 in Yerseke, kadastraal bekend gemeente Yerseke, sectie G, nummer 5501. Het voornemen is om op de desbetreffende locatie de bouw van een vrijstaande levensloopbestendige woning juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Breeweg 34A, Yerseke’ in september 2022 ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan
 

‎Breeweg 36 te Yerseke betreft een perceel dat voorheen een bedrijfsmatige functie had. De locatie wordt al geruime tijd niet meer bedrijfsmatig gebruikt, waardoor de bestaande voormalige bedrijfsbebouwing zijn functie heeft verloren. Momenteel wordt de bedrijfsbebouwing voor privédoeleinden gebruikt en heeft inmiddels ook de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Op het perceel is momenteel één woning aanwezig. Voor het perceel is een principeverzoek ingediend om de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen en op de vrijkomende ruimte een extra woning te bouwen. De bestaande woning en bijbehorende opstallen hebben het huisnummer 36. De toekomstige woning zal het huisnummer 34A krijgen.

Het geldend bestemmingsplan ‘Yerseke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit woningbouwinitiatief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Breeweg 34A, Yerseke’ opgesteld.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Breeweg 34A, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Contactpersoon
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw van Engelen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Kruiningen, woensdag 7 september 2022

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor een woningbouwproject met 7 woningen op de locatie van voormalig eetcafé 'De Kruik' aan de Kaaistraat 7 in Yerseke.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ omstreeks oktober 2022 ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

‎De locatie van het voormalig eetcafé ‘De Kruik’ is gekocht door een ontwikkelaar. Deze heeft hiervoor een plan ontwikkeld om met gedeeltelijke instandhouding van de bestaande bebouwing 5 appartementen en 2 grondgebonden woningen aan een gedeelde binnentuin te realiseren. Het geldende bestemmingsplan ‘Yerseke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit initiatief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven wordt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ opgesteld.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

 

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de ontwikkeling van het woonzorgcomplex ‘Oester Staete’ en een tandartsenpraktijk op de locatie van het voormalige zorgcentrum 'Vredelust' aan de Damstraat 68 in Yerseke.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ omstreeks oktober 2022 ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het voormalig zorgcentrum ‘Vredelust’ wordt al jaren niet meer als zodanig gebruikt. Een stichting die woon- en zorgdiensten levert heeft samen met een investeerder een plan ontwikkeld om na sloop van de huidige bebouwing een nieuw complex te realiseren met 31 levensloop en zorggeschikte appartementen en 20 zorgstudio's. Op het zuidelijk deel van het terrein aan de Damstraat is daarnaast ruimte voorzien voor de bouw van een tandartspraktijk met 2 appartementen op de verdieping. Het geldende bestemmingsplan ‘Yerseke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit initiatief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven wordt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ opgesteld.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molendijk 18 en 24, Yerseke ’

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 23 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molendijk 18 en 24, Yerseke ’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.YeBPMolendijk1824-vo01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

‎Op het perceel aan de Molendijk 24 in Yerseke is een initiatiefnemer voornemens een nieuwe woning te realiseren. Hiertoe worden de huidige (agrarische) opstallen op deze locatie gesloopt. Ten noorden van het perceel is aan de Molendijk 18 een agrarisch bedrijf gevestigd. Voor de bouw van de woning op het perceel aan de Molendijk 24 dient rekening te worden gehouden met bepaalde (milieu)contouren ten aanzien van de agrarische activiteiten op het perceel Molendijk 18. Om deze reden zijn beide percelen in hetzelfde bestemmingsplan opgenomen.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u hier uw inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van den Dikkenberg. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Molendijk 18 en 24, Yerseke’

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de percelen aan de Molendijk 18 en 24 in Yerseke.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De intentie is dat een voorontwerpbestemmingsplan in de loop van het tweede kwartaal van 2022 ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Op het perceel aan de Molendijk 24 in Yerseke is een initiatiefnemer voornemens een nieuwe woning te realiseren. Hiertoe worden de huidige (agrarische) opstallen op deze locatie gesloopt. Ten noorden van het perceel is aan de Molendijk 18 een agrarisch bedrijf gevestigd. Voor de bouw van de woning op het perceel aan de Molendijk 24 dient rekening te worden gehouden met bepaalde (milieu)contouren ten aanzien van de agrarische activiteiten op het perceel Molendijk 18. Om deze reden zijn beide percelen in hetzelfde bestemmingsplan opgenomen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Molendijk 18 en 24, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg en/of de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Govert Flincklaan 14, Yerseke

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 12 mei 2022 tot en met 8 juni 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Govert Flincklaan 14, Yerseke’ voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Yerseke te klikken. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

De gemeente heeft het verzoek gekregen om medewerking te verlenen aan het planologisch-juridisch mogelijk maken van de bouw van 1 vrijstaande levensloopbestendige woning op een perceel aan de Govert Flincklaan in Yerseke. Daarvoor is het noodzakelijk de huidige woonbestemming van de gronden te veranderen in een woonbestemming met een bouwvlak en bouwmogelijkheden voor het oprichten van een woning. De gronden werden gebruikt als tuin. De gemeente staat positief tegenover dit initiatief. Om de planologische verandering mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Inspraakprocedure
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u uw inspraakreactie indienen op de bovengenoemde locatie op onze website. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken op met mevrouw Vermeulen. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Govert Flincklaan 14, Yerseke’

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor een perceel aan de Govert Flincklaan in Yerseke, kadastraal bekend gemeente Yerseke, sectie G, nummer 6486. Het voornemen is om op de desbetreffende locatie de bouw van een vrijstaande levensloopbestendige woning planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Govert Flincklaan 14, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Govert Flincklaan 14, Yerseke’ in mei 2022 ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

 

Voorbereidingsbesluit ‘Grintweg’

Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 24 november 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied dat bekend staat als Grintweg 23A en Grintweg 40 in Yerseke en omvat de volgende kadastrale percelen:

  • Ten aanzien van Grintweg 23  betreft dit besluit de percelen kadastraal bekend als RMW sectie U nummer 302, RMW sectie U nummer 552 en RMW sectie W nummer 54.
  • Ten aanzien van Grintweg 40A betreft dit besluit de percelen kadastraal bekend als RMW sectie U nummer 321 en RMW sectie U nummer 322

Een tekening met daarop aangegeven het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, maakt deel uit van het besluit.

Het voorbereidingsbesluit is vanaf woensdag 25 november 2020 te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Yerseke te klikken. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0703. 07YeVBGrintweg) en bij de balie in het gemeentehuis. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit treedt in werking op woensdag 25 november 2020.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Meeuwsen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Vredelust, Yerseke

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de ontwikkeling van een nieuw woon-zorgcomplex ter plaatse van het voormalige verzorgingshuis Vredelust gelegen tussen de Damstraat en de Molenlaan in Yerseke.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vredelust, Yerseke’ in de eerste helft van 2020 ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan ‘Yerseke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van het beoogde nieuwe woon-zorgcomplex. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vredelust, Yerseke’ opgesteld.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Vredelust, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke', Reimerswaal

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’, met planidentificatienummer NLIMR0.0703.07YeBPKeerlus-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 28 november 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’

Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPSteehofIII-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 15 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ (Onherroepelijk)

Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg33A-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 23 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Wijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’ (onherroepelijk)

Op 1 februari 2019 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom5W-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - is met ingang van 28 maart 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ (onherroepelijk)

Op 20 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKerk. De Afdeling heeft op een aantal onderdelen zelf voorzien in het aanpassen van de bestemmingsplanregels. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

  • Er mag maximaal 1 kerktoren gebouwd worden;
  • De bouwhoogte van de kerktoren mag maximaal 45 meter bedragen;
  • De bouwhoogte van het kerkgebouw mag maximaal 25 meter bedragen;
  • Er moeten minimaal 353 parkeerplaatsen gerealiseerd en in stand gehouden worden. De afwijkingsbevoegdheid voor een lagere parkeernorm is geschrapt.

Het bestemmingsplan is met ingang van 20 maart 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen 

Bestemmingsplan Yerseke, 4e wijziging

Op 27 februari 2018 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 4e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom4W-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - is met ingang van 26 april 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat, Yerseke

Op 27 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Steehof-Stoofstraat’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPStoofstraat-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 19 april 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Yerseke, 3e wijziging

Op grond van artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 20 februari 2018 het wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro “Yerseke, 3e wijziging” met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom3W-va01 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plan is op 19 april 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan De Zaete 1 t/m 67, Yerseke

Het college heeft op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘'De Zaete 1 t/m 67, Yerseke'’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.07YeBpZaete1tm67-va01  ongewijzigd vastgesteld, onherroepelijk per 17 augustus 2017. Het plangebied is gelegen aan de Korringaweg 3 in Yerseke, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie Y, nummer 603 (gedeeltelijk). Het bestemmingsplan ‘De Zaete 1 t/m 67, Yerseke’ maakt in het vierde gebouw een zalencomplex, een restaurant met terras aan de Oosterschelde en ondergeschikte detailhandel planologisch mogelijk. In de derde toren wordt het bouwen van appartementen mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Bosburg, Yerseke

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bosburg, Yerseke’, Reimerswaal en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Bosburg 1 t/m 33 en Bosburg 2 t/m 28, Yerseke’.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Yerseke, 2e wijziging

Op 7 april 2017 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 2e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom2W-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - alsook het besluit omgevingsvergunning is met ingang van 1 juni 2017 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Hof van Poleij 42, Yerseke

Op 28 maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hof van Poleij 42, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPHofvPoleij42-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 18 mei 2017 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Grintweg 60, Yerseke

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Grintweg 60, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg60-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 17 november 2016 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Yerseke, gedeelte De Viskeete

Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak van de Raad van State van 30 september 2015 hebben wij een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor een gedeelte van de gronden aan de Havendijk 36 in Yerseke. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is naar aanleiding van de navolgende gerechtelijke uitspraak door de Raad van State op 2 november 2016 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Yerseke, 1e wijziging

Het op 15 maart 2016 vastgestelde bestemmingsplan Yerseke, 1e wijziging met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom1W-va01 voor het bouwen van 4 seniorenwoningen en 7 rijwoningen aan de Molenlaan 13, 13A, 13B, 13C en Oude Boogaert 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F en 6G in Yerseke is op 5 mei 2016 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Yerseke

Op 27 januari 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Yerseke", met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPkom-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 1 oktober 2015 deels onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Molenpolder

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 28 mei 2013 het bestemmingsplan “Molenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPMolenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 27 augustus 2013 in werking getreden en op 22 januari 2014 onherroepelijk verklaard. Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Havens Yerseke

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 28 mei 2013 het bestemmingsplan “Havens Yerseke”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPHavens-vg01 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 18 juli 2013 in werking getreden. Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Burenpolder

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 23 april 2013 het bestemmingsplan “Burenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPBurenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 20 juni 2013 onherroepelijk geworden. Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Kijkuit

Het plangebied omvat het recreatieterrein van het bungalowpark "Buitenplaats Yerseke", camping Zon en Zee en het terrein van scouting Ridder Boudewijngroep. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 10 januari 2013 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen. Momenteel is de 1e wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’, Reimerswaal

[(16-10-2019) - (26-11-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 24 september 2019 het bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.07YeBPKeerlus-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Steehof III’, Reimerswaal (Gewijzigde vaststelling)

[(03-07-2019) - (14-08-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 25 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Steehof III’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.YeBPSteehofIII-va01 gewijzigd heeft vastgesteld

Bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg, Yerseke’, (ontwerp)

[(16-05-2019) - (03-07-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 23 mei 2019 tot en met woensdag 3 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeKeerlus-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’, Reimerswaal (vaststelling)

[(08-04-2019) - (22-05-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 26 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg33A-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Wijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’ (Vastgesteld)

[(13-02-2019) - (21-05-2019)]

Op grond van artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 1 februari 2019 het wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro “Yerseke, 5e wijziging” met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom5W-va01 gewijzigd hebben vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan Grintweg 33A, Yerseke

[(05-12-2018) - (23-01-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 13 december 2018 tot en met woensdag 23 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg33A-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Omgevingsvergunning voor het realiseren van 14 garageboxen aan de Marijkelaan 5A t/m 5Q in Yerseke, Reimerswaal

[(18-09-2018) - (30-10-2018)]

Omgevingsvergunning voor het realiseren van 14 garageboxen aan de Marijkelaan 5A t/m 5Q in Yerseke, Reimerswaal

Ontwerp bestemmingsplan Steehof III Yerseke

[(11-09-2018) - (27-11-2018)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 13 september 2018 tot en met woensdag 24 oktober 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703 Nl.Imro.0703.07yebpsteehofiii-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan is via de RO viewer hier te raadplegen. U kunt  het ontwerpbestemmingsplan ook inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ (herstelbesluit)

[(06-06-2018) - (21-05-2019)]

Op 11 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Reimerswaal het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ingestelde beroepen zijn nog niet behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan Yerseke, 5e wijziging (ontwerp)

[(15-05-2018) - (29-06-2018)]

Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 17 mei 2018 tot en met woensdag 27 juni 2018 het ontwerpwijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’ (ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro) met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom5W-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Grintweg 33A, Yerseke (voorontwerp)

[(24-04-2018) - (25-05-2018)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 26 april 2018 tot en met 23 mei 2018 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Steehof III, Yerseke (voorontwerp)

[(09-01-2018) - (16-02-2018)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 11 januari 2018 tot en met 7 februari 2018 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Grintweg 33A, Yerseke (vooraankondiging)

[(20-12-2017) - (31-01-2018)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden om op gronden aan de Grintweg 33A in Yerseke de bouw van een vrijstaande woning planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Yerseke, 4e wijziging (ontwerp)

[(18-12-2017) - (01-02-2018)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018 het ontwerpwijzigingsplan ‘Yerseke, 4e wijziging’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBP4W voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Yerseke, 3e wijziging (ontwerp)

[(28-11-2017) - (17-01-2018)]

Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 30 november 2017 tot en met woensdag 10 januari 2018 het ontwerpwijzigingsplan ‘’Yerseke, 3e wijziging’’ (ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat, Yerseke (ontwerp)

[(14-11-2017) - (28-12-2017)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 16 november 2017 tot en met woensdag 27 december 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Steehof-Stoofstraat, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPStoofstraat-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Olzendepolder IV (ontwerp)

[(10-10-2017) - (23-11-2017)]

Op grond van 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 12 oktober 2017 tot en met woensdag 22 november 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Olzendepolder IV’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BTBPO4-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Steehof III, Yerseke

[(05-09-2017) - (20-10-2017)]

Vooraankondiging op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’.

Bestemmingsplan Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke (vastgesteld)

[(19-07-2017) - (06-06-2018)]

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 11 juli 2017 het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKerk-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat, Yerseke (voorontwerp)

[(21-06-2017) - (02-08-2017)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 22 juni 2017 tot en met 19 juli 2017 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Steehof-Stoofstraat, Yerseke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke (ontwerp)

[(21-03-2017) - (04-05-2017)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 23 maart 2017 tot en met woensdag 3 mei 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKerk-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke (voorontwerp)

[(24-02-2015) - (26-03-2015)]

Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 26 februari tot en met woensdag 25 maart 2015 het voorontwerpbestemmingsplan "Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke" (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt bij de balie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen.

Bestemmingsplan Nieuwbouw Kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke (vooraankondiging)

[(17-09-2014) - (24-02-2015)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie V, nummer 203 (gedeeltelijk) in Yerseke. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan "Nieuwbouw Kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke" wordt gevormd door ten zuiden de Steeweg en ten noorden de Smalleweg, het perceel is gelegen naast Steeweg 43.