Bestemmingsplannen Yerseke

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Voorbereidingsbesluit ‘Grintweg’

Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 24 november 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied dat bekend staat als Grintweg 23A en Grintweg 40 in Yerseke en omvat de volgende kadastrale percelen:

  • Ten aanzien van Grintweg 23  betreft dit besluit de percelen kadastraal bekend als RMW sectie U nummer 302, RMW sectie U nummer 552 en RMW sectie W nummer 54.
  • Ten aanzien van Grintweg 40A betreft dit besluit de percelen kadastraal bekend als RMW sectie U nummer 321 en RMW sectie U nummer 322

Een tekening met daarop aangegeven het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, maakt deel uit van het besluit.

Het voorbereidingsbesluit is vanaf woensdag 25 november 2020 te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Yerseke te klikken. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0703. 07YeVBGrintweg) en bij de balie in het gemeentehuis. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit treedt in werking op woensdag 25 november 2020.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Meeuwsen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Vredelust, Yerseke

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de ontwikkeling van een nieuw woon-zorgcomplex ter plaatse van het voormalige verzorgingshuis Vredelust gelegen tussen de Damstraat en de Molenlaan in Yerseke.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vredelust, Yerseke’ in de eerste helft van 2020 ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan ‘Yerseke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van het beoogde nieuwe woon-zorgcomplex. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Om hieraan invulling te geven is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vredelust, Yerseke’ opgesteld.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Vredelust, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke', Reimerswaal

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’, met planidentificatienummer NLIMR0.0703.07YeBPKeerlus-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 28 november 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’

Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPSteehofIII-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 15 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ (Onherroepelijk)

Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg33A-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 23 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Wijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’ (onherroepelijk)

Op 1 februari 2019 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom5W-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - is met ingang van 28 maart 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ (onherroepelijk)

Op 20 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKerk. De Afdeling heeft op een aantal onderdelen zelf voorzien in het aanpassen van de bestemmingsplanregels. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

  • Er mag maximaal 1 kerktoren gebouwd worden;
  • De bouwhoogte van de kerktoren mag maximaal 45 meter bedragen;
  • De bouwhoogte van het kerkgebouw mag maximaal 25 meter bedragen;
  • Er moeten minimaal 353 parkeerplaatsen gerealiseerd en in stand gehouden worden. De afwijkingsbevoegdheid voor een lagere parkeernorm is geschrapt.

Het bestemmingsplan is met ingang van 20 maart 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen 

Bestemmingsplan Yerseke, 4e wijziging

Op 27 februari 2018 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 4e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom4W-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - is met ingang van 26 april 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat, Yerseke

Op 27 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Steehof-Stoofstraat’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPStoofstraat-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 19 april 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Yerseke, 3e wijziging

Op grond van artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 20 februari 2018 het wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro “Yerseke, 3e wijziging” met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom3W-va01 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plan is op 19 april 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan De Zaete 1 t/m 67, Yerseke

Het college heeft op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘'De Zaete 1 t/m 67, Yerseke'’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.07YeBpZaete1tm67-va01  ongewijzigd vastgesteld, onherroepelijk per 17 augustus 2017. Het plangebied is gelegen aan de Korringaweg 3 in Yerseke, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie Y, nummer 603 (gedeeltelijk). Het bestemmingsplan ‘De Zaete 1 t/m 67, Yerseke’ maakt in het vierde gebouw een zalencomplex, een restaurant met terras aan de Oosterschelde en ondergeschikte detailhandel planologisch mogelijk. In de derde toren wordt het bouwen van appartementen mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Bosburg, Yerseke

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bosburg, Yerseke’, Reimerswaal en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Bosburg 1 t/m 33 en Bosburg 2 t/m 28, Yerseke’.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Yerseke, 2e wijziging

Op 7 april 2017 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 2e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom2W-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - alsook het besluit omgevingsvergunning is met ingang van 1 juni 2017 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Hof van Poleij 42, Yerseke

Op 28 maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hof van Poleij 42, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPHofvPoleij42-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 18 mei 2017 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Grintweg 60, Yerseke

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Grintweg 60, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg60-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 17 november 2016 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Yerseke, gedeelte De Viskeete

Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak van de Raad van State van 30 september 2015 hebben wij een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor een gedeelte van de gronden aan de Havendijk 36 in Yerseke. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is naar aanleiding van de navolgende gerechtelijke uitspraak door de Raad van State op 2 november 2016 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Yerseke, 1e wijziging

Het op 15 maart 2016 vastgestelde bestemmingsplan Yerseke, 1e wijziging met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom1W-va01 voor het bouwen van 4 seniorenwoningen en 7 rijwoningen aan de Molenlaan 13, 13A, 13B, 13C en Oude Boogaert 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F en 6G in Yerseke is op 5 mei 2016 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Yerseke

Op 27 januari 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Yerseke", met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPkom-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 1 oktober 2015 deels onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Molenpolder

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 28 mei 2013 het bestemmingsplan “Molenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPMolenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 27 augustus 2013 in werking getreden en op 22 januari 2014 onherroepelijk verklaard. Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Havens Yerseke

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 28 mei 2013 het bestemmingsplan “Havens Yerseke”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPHavens-vg01 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 18 juli 2013 in werking getreden. Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Burenpolder

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 23 april 2013 het bestemmingsplan “Burenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPBurenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 20 juni 2013 onherroepelijk geworden. Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Kijkuit

Het plangebied omvat het recreatieterrein van het bungalowpark "Buitenplaats Yerseke", camping Zon en Zee en het terrein van scouting Ridder Boudewijngroep. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 10 januari 2013 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen. Momenteel is de 1e wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’, Reimerswaal

[(16-10-2019) - (26-11-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 24 september 2019 het bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.07YeBPKeerlus-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Steehof III’, Reimerswaal (Gewijzigde vaststelling)

[(03-07-2019) - (14-08-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 25 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Steehof III’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.YeBPSteehofIII-va01 gewijzigd heeft vastgesteld

Bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg, Yerseke’, (ontwerp)

[(16-05-2019) - (03-07-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 23 mei 2019 tot en met woensdag 3 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeKeerlus-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’, Reimerswaal (vaststelling)

[(08-04-2019) - (22-05-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 26 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg33A-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Wijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’ (Vastgesteld)

[(13-02-2019) - (21-05-2019)]

Op grond van artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 1 februari 2019 het wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro “Yerseke, 5e wijziging” met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom5W-va01 gewijzigd hebben vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan Grintweg 33A, Yerseke

[(05-12-2018) - (23-01-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 13 december 2018 tot en met woensdag 23 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg33A-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Omgevingsvergunning voor het realiseren van 14 garageboxen aan de Marijkelaan 5A t/m 5Q in Yerseke, Reimerswaal

[(18-09-2018) - (30-10-2018)]

Omgevingsvergunning voor het realiseren van 14 garageboxen aan de Marijkelaan 5A t/m 5Q in Yerseke, Reimerswaal

Ontwerp bestemmingsplan Steehof III Yerseke

[(11-09-2018) - (27-11-2018)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 13 september 2018 tot en met woensdag 24 oktober 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703 Nl.Imro.0703.07yebpsteehofiii-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan is via de RO viewer hier te raadplegen. U kunt  het ontwerpbestemmingsplan ook inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ (herstelbesluit)

[(06-06-2018) - (21-05-2019)]

Op 11 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Reimerswaal het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ingestelde beroepen zijn nog niet behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan Yerseke, 5e wijziging (ontwerp)

[(15-05-2018) - (29-06-2018)]

Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 17 mei 2018 tot en met woensdag 27 juni 2018 het ontwerpwijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’ (ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro) met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom5W-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Grintweg 33A, Yerseke (voorontwerp)

[(24-04-2018) - (25-05-2018)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 26 april 2018 tot en met 23 mei 2018 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Steehof III, Yerseke (voorontwerp)

[(09-01-2018) - (16-02-2018)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 11 januari 2018 tot en met 7 februari 2018 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Grintweg 33A, Yerseke (vooraankondiging)

[(20-12-2017) - (31-01-2018)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden om op gronden aan de Grintweg 33A in Yerseke de bouw van een vrijstaande woning planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Yerseke, 4e wijziging (ontwerp)

[(18-12-2017) - (01-02-2018)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018 het ontwerpwijzigingsplan ‘Yerseke, 4e wijziging’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBP4W voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Yerseke, 3e wijziging (ontwerp)

[(28-11-2017) - (17-01-2018)]

Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 30 november 2017 tot en met woensdag 10 januari 2018 het ontwerpwijzigingsplan ‘’Yerseke, 3e wijziging’’ (ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat, Yerseke (ontwerp)

[(14-11-2017) - (28-12-2017)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 16 november 2017 tot en met woensdag 27 december 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Steehof-Stoofstraat, Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPStoofstraat-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Olzendepolder IV (ontwerp)

[(10-10-2017) - (23-11-2017)]

Op grond van 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 12 oktober 2017 tot en met woensdag 22 november 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Olzendepolder IV’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BTBPO4-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Steehof III, Yerseke

[(05-09-2017) - (20-10-2017)]

Vooraankondiging op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’.

Bestemmingsplan Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke (vastgesteld)

[(19-07-2017) - (06-06-2018)]

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 11 juli 2017 het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKerk-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat, Yerseke (voorontwerp)

[(21-06-2017) - (02-08-2017)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 22 juni 2017 tot en met 19 juli 2017 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Steehof-Stoofstraat, Yerseke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke (ontwerp)

[(21-03-2017) - (04-05-2017)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 23 maart 2017 tot en met woensdag 3 mei 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKerk-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke (voorontwerp)

[(24-02-2015) - (26-03-2015)]

Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 26 februari tot en met woensdag 25 maart 2015 het voorontwerpbestemmingsplan "Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke" (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt bij de balie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen.

Bestemmingsplan Nieuwbouw Kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke (vooraankondiging)

[(17-09-2014) - (24-02-2015)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie V, nummer 203 (gedeeltelijk) in Yerseke. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan "Nieuwbouw Kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke" wordt gevormd door ten zuiden de Steeweg en ten noorden de Smalleweg, het perceel is gelegen naast Steeweg 43.