Bestemmingsplannen Waarde

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2022, wijziging Puthoekseweg 12 Waarde’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 17 november 2022 tot en met  28 december 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2022, wijziging Puthoekseweg 12 Waarde’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703 NL.IMRO.0703.WaBPputhoek1w-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.   Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

‎ Aan de Puthoekseweg 12 in Waarde is een agrarisch bedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wenst om het perceel zoveel mogelijk in oude staat terug te brengen. Het betreft de herbouw van de boerenwoning, het herstel van de originele schuur met wagenhuis en het terugbouwen van enkele (bijpassende) bijgebouwen. De realisatie van de bijgebouwen is op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ niet mogelijk, omdat de bijgebouwen deels buiten het agrarisch bouwvlak zijn geprojecteerd.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2022, wijziging Puthoekseweg 12 Waarde’ is opgesteld om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken. De toelichting bij het ontwerpwijzigingsplan geldt als onderbouwing voor de haalbaarheid van het plan.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Digitaal kunt u hier uw zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw van Engelen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Ons college zal bij vaststelling van het wijzigingsplan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw van Engelen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Kennisgeving beschikking 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Rectificatie

Op 20 juli 2022 hebben wij uitsluitend in het Advertentieblad Reimerswaal bekendgemaakt dat vanaf 21 juli 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022 de omgevingsvergunning Annahof in Waarde ter inzage ligt. Abusievelijk is deze bekendmaking niet geplaatst in het Gemeenteblad. Om dit te corrigeren zijn wij genoodzaakt de beschikking opnieuw ter inzage te leggen.

 

Omgevingsvergunning Annahof in Waarde

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 4 augustus 2022 tot en met woensdag 14 september 2022 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaOVAnnahof-va01 voor de realisatie van 2 halfvrijstaande en 6 levensloopbestendige woningen op de locatie Annahof in Waarde voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beschikking is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht op de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor eventueel gewenste nadere informatie over de beschikking en zaken van bouwtechnische aard kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de beschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl

Ontwerpomgevingsvergunning Annahof in Waarde

 

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 1 juni 2022 de ontwerpomgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaOVAnnahof-on01 voor de realisatie van 2 halfvrijstaande en 6 levensloopbestendige woningen op de locatie Annahof in Waarde voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking ter inzage ligt kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer Steenbergen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener). Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie
Voor eventueel gewenste nadere informatie over de ontwerpbeschikking en zaken van bouwtechnische aard kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Voor nadere informatie over de bij de ontwerpbeschikking behorende ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

 

Bestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaBPKerkweg5-va01 is op 26 januari 2021 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 18 maart 2021 onherroepelijk geworden. De bouw van 1 vrijstaande levensloopbestendige woning aan de Kerkweg 5 in Waarde is als gevolg daarvan planologisch-juridisch mogelijk.

Het plan kunt u raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorbereidingsbesluit ‘Weelweg 13B in Waarde’, Reimerswaal

Op grond van artikel 3.7, lid 7, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 23 februari 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het perceel aan de Weelweg 13B in Waarde en omvat het gehele perceel kadastraal bekend gemeente Waarde, sectie E, nummer 1096 en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Waarde, sectie E, nummer 1189. Het besluit treedt in werking op woensdag 3 maart 2021. Een tekening met daarop aangegeven het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, maakt deel uit van het besluit.

Het voorbereidingsbesluit is vanaf woensdag 3 maart 2021 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de balie in het gemeentehuis. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Bestemmingsplan Havenstraat 3, Waarde

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 26 september 2017 het bestemmingsplan ‘Havenstraat 3, Waarde’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.06WaBPHavenstraat3-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Waarde, 1e herziening

Op 2 september 2014 is het bestemmingsplan ‘Waarde, 1e herziening’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.06WaBPKom1H-va01 ongewijzigd  vastgesteld en met ingang van 23 oktober 2014 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Waarde

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Waarde”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaBpKom-va01 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 15 augustus 2013 in werking getreden. Het plan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’, Reimerswaal

[(03-02-2021) - (17-03-2021)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 26 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaBPKerkweg5-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 1 vrijstaande levensloopbestendige woning op de gronden gelegen tussen de woningen aan de Kerkweg 1 en de Kerkweg 7 in Waarde planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’, Reimerswaal

[(30-09-2020) - (11-11-2020)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 1 oktober 2020 tot en met  11 november 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaBPKerkweg5-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’

[(04-06-2020) - (01-07-2020)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 4 juni 2020 tot en met 1 juli 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Waarde te klikken. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan tijdens de openingsuren inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’

[(01-04-2020) - (02-06-2020)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied gelegen naast de Kerkweg 7 in Waarde, kadastraal bekend gemeente Waarde, sectie E, nummer 1447. Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’ wordt gevormd door de plangebiedsgrens van het bestemmingsplan ‘Waarde’ aan de noordwestzijde, de Kerkweg aan de zuidoostzijde en de zijdelingse perceelsgrenzen van het voormelde kadastrale perceel. Het voornemen is om op de desbetreffende locatie de bouw van een vrijstaande levensloopbestendige woning planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Bestemmingsplan Havenstraat 3, Waarde (ontwerp)

[(21-06-2017) - (02-08-2017)]

Op grond van 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 22 juni 2017 tot en met woensdag 2 augustus  2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Havenstraat 3, Waarde’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaBPHavenstraat3-on01 (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

1