Bestemmingsplannen Kruiningen

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Ontwerp omgevingsvergunning Sandeeweg 5 in Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 7 oktober tot en met woensdag 17 november 2021 de ontwerp omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSandeeweg5 voor het realiseren van een woning met garage en overkapping aan de Sandeeweg 5 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders
tevens bekend dat ten behoeve van deze ontwerpbeschikking vanaf 7 oktober tot en met woensdag 17 november 2021 een ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt.

U kunt  de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. De ontwerpbeschikking met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Ten behoeve van dit initiatief is onderzoek uitgevelerd naar wegverkeerslawaai. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de voorziene woning een hogere waarde van 49 dB dient te worden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer afkomstig van de Sandeeweg. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarde vast te stellen. Tegelijkertijd met de ontwerpbeschikking wordt daarom een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegd.

Zienswijze
Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt kunnen door belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Hoepen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener). Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Kennisgeving beschikking  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

Omgevingsvergunning Zandweg 1E in Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 23 september 2021 tot en met woensdag 4 november 2021 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer 03KnBPZandweg1E,va01 voor het realiseren van een woning met een schuur en veranda aan de Zandweg 1E in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

 

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders
tevens bekend dat ten behoeve van deze omgevingsvergunning vanaf donderdag 23 september 2021 tot en met woensdag 3 november 2021 een besluit hogere grenswaarden ter inzage ligt. Deze hogere waarde is nodig vanwege het wegverkeer afkomstig van de A58. De procedure vaststelling hogere waarden Wet geluidshinder is gekoppeld aan de omgevingsvergunning.

 

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de balie in het gemeentehuis. De omgevingsvergunning met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden zijn ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

De beroepstermijn begint de dag na de tervisielegging van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van de besluiten en daarmee de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Omgevingsvergunning Elenweg 7 in Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 16 september 2021 tot en met woensdag 27 oktober 2021 de omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03krBPeeleweg.Va01 voor het realiseren van een nieuwe veldschuur met een overkapping aan de Elenweg 7 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt  de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de Keur Wegen.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure - ongeacht of er wel of geen zienswijze is ingediend - kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Ook niet-belanghebbenden die eerder in de procedure tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de beroepstermijn beroep instellen. Niet-belanghebbenden moeten wel rekening houden met het relativiteitsvereiste (alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel gericht op de eigen belangen aangaat).

Bovenstaande rechtsmiddelen zijn naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente uitspraken en kunnen mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen.

De beroepstermijn begint de dag na de tervisielegging van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een beroepschrift. Wel kan naast het indienen van een beroepschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan tegen een besluit ook digitaal beroep worden ingesteld. Verder kan via deze website digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

 

 

Rectificatie Zandweg 1E in Kruiningen Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Op 28 juli 2021 hebben wij de terinzagelegging van de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de Zandweg 1E in Kruiningen bekendgemaakt. In de paragraaf betreffende de hogere grenswaarden Wet geluidhinder is eenmalig abusievelijk de term “bedrijfswoningen” gebruikt.   Zowel de ontwerpvergunning als het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder zijn gericht op het realiseren van een burgerwoning met een schuur en veranda aan de Zandweg 1E in Kruiningen. Vanwege de ondergeschikte aard en snelheid van deze rectificatie zien wij ons niet genoodzaakt om de periode van terinzagelegging waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend te wijzigen.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ontwerpomgevingsvergunning Zandweg 1E in Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 29 juli tot en met woensdag 8 september 2021 de ontwerpomgevingsvergunning met planidentificatienummer Nl.IMRO.0703.03KnBPZandweg1e,0n01 voor het realiseren van een woning met een schuur en veranda aan de Zandweg 1E in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat ten behoeve van deze ontwerpbeschikking vanaf 29 juli tot en met woensdag 8 september 2021 een ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt.

U kunt de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. De ontwerpbeschikking met bijgaande stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit initiatief is onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de voorziene bedrijfswoningen een hogere waarde van 50 dB dient te worden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer afkomstig van de A58. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarden vast te stellen. Tegelijkertijd met de ontwerpbeschikking wordt daarom een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegd.

Zienswijze

Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt kunnen door belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Hoepen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener). Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidshinder Zandweg 1E

Kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Ontwerpomgevingsvergunning Elenweg 7 in Kruiningen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 22 juli tot en met woensdag 1 september 2021 de ontwerpomgevingsvergunning met planidentificatienummer Nl.IMRO.0703.03krBPeeleweg.0n01 voor het realiseren van een nieuwe veldschuur met een overkapping aan de Elenweg 7 in Kruiningen voor iedereen ter inzage ligt.

De ontwerpbeschikking en bijgaande stukken zijn te raadplegen op https://www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Kruiningen te klikken. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn waarin de ontwerpbeschikking ter inzage ligt kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent de ontwerpbeschikking kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Hoepen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener). Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze wel is ingediend ongeacht de inhoud ervan.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Hoepen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen‎’, Reimerswaal

Op ‎21 januari 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen‎’, met planidentificatienummer ‎NL.IMRO.0703.03KnBPOudePlein-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van ‎12 maart 2020 onherroepelijk geworden.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen‎’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Zandweg 1C, Kruiningen’, Reimerswaal

Op 8 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen‎’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPZandweg1c-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 5 december 2019 onherroepelijk geworden.

Tevens hebben burgemeester en wethouders onder nummer 2019.0009 omgevingsvergunning verleend voor de activiteit bouwen (gecoördineerd met het voornoemde bestemmingsplan) voor het bouwen van een kerk op het adres Zandweg 1C in Kruiningen. De omgevingsvergunning is tegelijkertijd met het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan Slagveldstraat-Nijverheidstraat, Kruiningen

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 30 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Slagveldstraat-Nijverheidstraat, Kruiningen’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.03KnBPSlagveldNijv-va01 ongewijzigd vastgesteld. Op 4 april 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Eindje de Rondte

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Eindje de Rondte, Kruiningen’, Reimerswaal en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning voor de bouw van 12 woningen aan de Dirk-Jan Blomstraat 23 t/m 33 (oneven) en aan het Eindje de Rondte 10A t/m 10F. Het bestemmingsplan is op 22 maart 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Slagveldstraat Knop

Op 26 mei 2015 is het bestemmingsplan "Slagveldstraat Knop" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSlagveldKnop-va01 ongewijzigd vastgesteld. Vanaf 16 juli 2015 is dit plan onherroepelijk.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan De Uitkijk

Op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "De Uitkijk Kruiningen", met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPDeUitkijk-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 23 april 2015 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Slagveldstraat Aldi

Op 11 maart 2014 is het bestemmingsplan "Slagveldstraat Aldi" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSlagveldAldi-va01 ongewijzigd  vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - alsook het besluit omgevingsvergunning is met ingang van donderdag 1 mei 2014 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Achterwegje Volkstuinen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 25 februari 2014 het bestemmingsplan "Achterwegje Volkstuinen" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPAchterwegje-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is op 17 april 2014 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Kruiningen

Het bestemmingsplan “Kruiningen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPKom-va01 is op 20 juni 2013 onherroepelijk geworden. U kunt het bestemminsplan raadplegen op de website van ruimtelijke plannen .

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

[(04-02-2021) - (17-03-2021)]

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Reimerswaal en in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 4 februari 2021 tot en met donderdag 18 maart 2021 de volgende ontwerpbeschikking voor iedereen ter inzage ligt:

Locatie: Polderweg 8 in Kruiningen

Voor: het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods met een bedrijfswoning en waterbassin en het plaatsen van 5 caravans ten behoeve van de huisvesting van 19 arbeidsmigranten aan de Polderweg 8 in Kruiningen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen’, Reimerswaal

[(29-01-2020) - (11-03-2020)]

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 21 januari 2020 het bestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPOudePlein-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is opgesteld om het vervangen van 5 woningen aan de Meidam 5 tot en met 13 (alle oneven) in Kruiningen door 6 nieuwe woningen mogelijk te maken. De nieuw te bouwen woningen worden anders gepositioneerd dan de huidige woningen. De woningen worden namelijk georiënteerd op het parkeerterrein aan het Oude Plein.

Zonnepark Kruiningen

[(27-11-2019) - (09-01-2020)]

Rectificatie en vernieuwde kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Op woensdag 20 november 2019 heeft een publicatie plaatsgevonden voor het realiseren van een zonnepark aan de Kamperweg in Kruiningen.  Deze publicatie bevat een foutieve periode van terinzagelegging en de publicatie wordt hierbij ingetrokken.

Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Zandweg 1C, Kruiningen’, Reimerswaal

[(24-10-2019) - (04-12-2019)]

Op 16 oktober 2019 hebben wij in de rubriek 'Reimerswaal info' van het Advertentieblad Reimerswaal en de Staatscourant de terinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ en het besluit omgevingsvergunning ‘Zandweg 1C, Kruiningen’ bekendgemaakt. In de desbetreffende publicatie is vermeld dat het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 voor iedereen ter inzage liggen. Vanwege een technisch mankement op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, die in beheer is bij het Kadaster, heeft de terinzagelegging van het voormelde bestemmingsplan niet kunnen plaatsvinden. Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning zullen van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 voor iedereen ter inzage liggen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen’, Reimerswaal

[(16-10-2019) - (27-11-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPOudePlein-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen

[(18-09-2019) - (20-10-2019)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied gelegen aan het Oude Plein in Kruiningen.

Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in de loop van oktober 2019 ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ en ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Zandweg 1C, Kruiningen’, Reimerswaal

[(16-05-2019) - (03-07-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 23 mei 2019 tot en met woensdag 3 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KrBPZandweg1c-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg 1C, Kruiningen’ (voorontwerp)

[(22-02-2019) - (13-03-2019)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 28 februari 2019 tot en met 13 maart 2019 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg 1C, Kruiningen’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Slagveldstraat-Nijverheidstraat, Kruiningen (ontwerp)

[(11-10-2017) - (23-11-2017)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 12 oktober 2017 tot en met woensdag 22 november 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Slagveldstraat - Nijverheidstraat, Kruiningen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.03KnBPSlagveldNijv-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Slagveldstraat - Nijverheidstraat, Kruiningen (voorontwerp)

[(26-06-2017) - (10-08-2017)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 29 juni 2017 tot en met 27 juli 2017 het voorontwerpbestemmingsplan ‘'Slagveldstraat - Nijverheidstraat, Kruiningen'’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.